Na herstructurering moeten mensen die al lang in hun wijk wonen kunnen terugkeren als ze dat willen

Dat was de kern van een GroenLinks motie. Deze motie werd mede ondertekend door PvdA en CDA en is vorige week aangenomen met steun van VV2000/ LeefbaarVlaardingen en het AOV.

Motie

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 14 februari 2008, behandelend het raadsvoorstel tot vaststelling van het Actieplan Wonen;Overwegende:dat het Actieplan Wonen voorziet in een algemene huisvestingsgarantie voor huishoudens die tot de sociale doelgroep behoren (zie blz. 48 van het Actieplan) en dat deze huisvestingsgarantie verleend wordt in de context van de regionale woningmarkt;dat het Actieplan Wonen gelegenheid biedt aan Vlaardingers om wooncarrière te maken;dat ondanks de afname er in Vlaardingen getalsmatig voldoende bereikbare voorraad woningen overblijft;dat het Actieplan Wonen leidt tot een versnelde doorstroming met als gevolg dat de beschikbaarheid van de bereikbare voorraad voor de BBSH*) doelgroepen toeneemt;dat de verhuisprocessen ingrijpende veranderingen teweeg brengen ten aanzien van sociale structuren en er mensen zijn die zich sterk verbonden voelen met Vlaardingen en/of met hun wijk;dat het uit sociaal oogpunt redelijk en gewenst is dat deze mensen voorrang krijgen bij herhuisvesting in de stad binnen het stelsel van de regels die van toepassing zijn op de Stadsvernieuwings –urgente Vlaardingers;dat er een herziening komt van de Huisvestingswet, waarbij de minister beoogd dat er meer ruimte komt voor lokale invulling van de Huisvestingsverordening;Spreekt als zijn oordeel uit:- dat de gemeenteraad de sterke intentie heeft om die mensen die op dit moment al lange tijd in Vlaardingen wonen en op sociale huurwoningen zijn aangewezen te herhuisvesten in de gemeente Vlaardingen;- dat er voor degenen die al lange tijd in een bepaalde wijk wonen een voorrangsbeleid wordt toegepast als zij graag in de wijk willen blijven wonen.Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:In het kader van de implementatie van het Actieplan Wonen deze uitgangspunten nader uit te werken en dit naar de raad voor het zomerreces van 2008 terug te koppelenen gaat over tot de orde van de dag.Namens de GroenLinks-fractie, Corrie KortlevenNamens de PvdA fractie, Wim MeijerNamens de CDA fractie, Cees Oosterom--------------------------------------------------------*) Besluit Beheer Sociale Huursector