Nieuw op deze site: uitgebreide dossiers

Prees het AD ons pas nog dat we de meest actuele politieke afdelingssite in de regio zijn, vanaf nu zijn alle berichten die we op onze site plaatsten ook goed te vinden. In dertig dossiers!

Het kost even wat werk - maar dan hèb je ook wat! Net als op onze vroegere site zijn alle berichten die er op deze site vanaf 1 augustus 2005 verschenen zijn nu in dossiers gestopt. Soms zijn externe links toegevoegd. Soms zitten berichten in meer dan één dossier omdat de onderwerpen overlappen. Voor de volledigheid ook: in de dossiers zonodig een link naar het archief op onze vorige site.Hieronder alle dossiers op een rijtje - in twee categoriën: 'Politiek Algemeen' en 'A t/m Z'. POLITIEK ALGEMEEN  

BEGROTING / FINANCIËN - Belastingen betaalbaar! De Vlaardingers moeten zicht kunnen hebben op nut en noodzaak van de uitgaven. Daarom dient de begroting van de gemeente niet alleen solide, maar ook altijd transparant en controleerbaar te zijn.

EUROPA - Grenzenloze werkelijkheid! Globalisering is een gegeven. Het gaat erom de negatieve effecten - een grotere kloof tussen arm en rijk en milieuvervuiling - tegen te gaan.

GEMEENTE - RAAD, B&W en ORGANISATIE - Zaken, maar toch vooral: mensen Een nieuwe raad een nieuw geluid...!? Niet altijd natuurlijk. En wel of geen nieuw geluid, - de een maakt het blij, de ander raakt erdoor in oppositie... Hoe dan ook, Vlaardingen heeft 35 raadsleden en het college bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders.

GEMEENTELIJKE INKOOP - Maatschappelijk verantwoord! De gemeente Vlaardingen kijkt kritisch naar het eigen aanschafbeleid van kleding, drank en voedsel. Worden deze producten wel duurzaam geproduceerd? Zonder kinderarbeid, schade aan producenten in ontwikkelingslanden en schade aan het milieu?

REGIO ROTTERDAM - Nog in pré-democratische faseGroenLinks vindt dat de stadsregio op korte termijn een democratisch orgaan moet worden! Een regionale aanpak is soms bittere noodzaak, soms logisch, praktisch en efficiënt. Vlaardingen werkt samen waar het nodig is - met behoud van eigen identiteit.

VERKIEZINGEN mrt. 2006  Gemeenteraad GROENLINKS MAAKT HET VERSCHIL! GROENLINKS WERKT! Onder deze leuzes voerde GroenLinks Vlaardingen campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 7 maart 2006 gehouden werden. Onze drie zetels behielden we, en we boekten, in aantal stemmen, ook winst.

VOORJAARSNOTA = PERSPECTIEFNOTA (PPN) 2006 De koerswijziging van het nieuwe college is wel duidelijk in de perspectiefnota van 2006, 'Bouwstenennota' geheten. Ook is veel ruimte opengelaten voor de raad. Met armoede-bestrijding, participatie en schone lucht als belangrijkste items is GroenLinks tevreden.

VOORJAARSNOTA = PERSPECTIEFNOTA (PPN) 2005 "Fijn stof. Is Vlaardingen een gezonde stad?" Dat was bij de behandeling van de perspectiefnota Vlaardingen juni 2005 de eerste vraag die Jack in de raad stelde. Om collega-raadsleden belangrijke informatie over fijn-stof niet te onthouden bood hij hen ook een notitie aan.

 A t/m Z  

A4 Midden-Delfland (Delft - Schiedam) Het plan om de A4 vanaf Den Haag-Delft door te trekken naar Vlaardingen - Schiedam, dwars door het landschappelijke Midden-Delfland is al decennia oud. Net zo lang wordt er al actie gevoerd tegen dit plan: A4 - No Way!

ARMOEDEBESTRIJDING - Beschaving gekenmerkt! Voor GroenLinks staat een zorgzame samenleving centraal, wel met behoud van de individuele verantwoordelijkheden. Voorrang heeft armoedebestrijding. Onderwijs en werk zijn de peilers. Waar nodig en mogelijk besteedt Vlaardingen extra geld aan armoedebestrijding.

BEDRIJFSLEVEN - Duurzaam en verantwoord! Op weg naar een nieuw evenwicht tussen mensen, bedrijven en milieu! Ondernemingen die zich op al deze drie richten blijken steeds uitstekende resultaten te boeken! Winst voor iedereen dus!

BROEKPOLDER - Voorgoed bosgebied! In 2005 opnieuw plannen om huizen te bouwen in de Broekpolder. Opnieuw probeerden Vlaardingers het tij te keren. GroenLinks organiseerde een bliksemactie. Eindelijk, 2006, is de strijd na tientallen jaren definitief gewonnen: de Broekpolder blijft voorgoed bosgebied!

BURGERPARTICIPATIE - Als kiezen nog kan! Belangrijk is als burgers en gemeentelijke overheid weten wat ze aan elkaar hebben en wat ze van elkaar kunnen verwachten. Onder regie van de overheid! Sleutelwoorden: maatwerk - meer vormen van directe democratie, versterking van kleinschalige verbanden en ondersteuning van buurtinitiatieven.

DIERENWELZIJN - Leed bestrijden! Wie zich het recht toeeigent om dieren te gebruiken, heeft de plicht om in hun natuurlijke behoeften te voorzien en hen van leed te vrijwaren.

GROEN - Veel méér dan alleen kleur! De gemeente Vlaardingen liet in het verleden nog wel eens een steek vallen als het om groen ging. Burgers en GroenLinks zitten er nu bovenop om een goed groenbeleid niet alleen te 'helpen' ontwikkelen, maar ook door de praktijk ervan te controleren.

IMAGO / IDENTITEIT van Vlaardingen Vlaardingen is een stad om trots op te zijn. Met een rijke historie. De archeologische vondsten, nu nog steeds, zetten Vlaardingen op de wereldkaart (Vlaardingercultuur!). Ook het visserijverleden, industrieel verleden en de naoorlogse wederopbouw zijn een onlosmakelijk deel van ons imago. Deze aspecten van Vlaardingen zullen, meer en blijvend, benadrukt moeten worden.

INTEGRATIE - Integreren doe je samen! 'n Veelzijdig onderwerp! Het is het traject voor nieuwe Nederlanders. Het is voor álle Nederlanders het 'leren wennen, kennen en omgaan met de verschillende culturen en vooral met elkaar'. Er is: het integratieklimaat, -beleid, de -discussie, èn de praktijk: op scholen, straat, werk, in de sport, de kunst, en het multi-cultifeest!

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - Grenzenloos verantwoordelijk! Elke mogelijkheid om de wereld veiliger en eerlijker te maken moet worden aangegrepen! Bij het realiseren van deze doelstelling van internationale solidariteit kan de gemeente een onmisbare schakel zijn.

KUNST EN CULTUUR - Verscheidenheid maakt ons rijk! Vlaardingers maken de stad, kunstenaars geven er kleur aan! Het is van groot belang om de balans te vinden tussen 'maken' en 'kleur geven'. Bovendien zijn kunst en cultuur ideale gereedschappen om onze multi-culturele samenleving vorm te geven.

ONDERWIJS en JONGEREN - Een sluitende ketenaanpak! Onderwijs is een recht. Onderwijs is een van de belangrijkste middelen om een negatieve ontwikkeling van kansarme kinderen tegen te gaan. GroenLinks is voorstander van 'een sluitende ketenaanpak'.

SCHONE LUCHT - We krijgen er niet genoeg van! Het Rijnmondgebied... veel is al verbeterd, want vroeger stonk het hier overduidelijk. In vele kleuren stegen de rookpluimen op uit de pijpen 'aan de overkant'. Meer wetten en controle zorgen nu voor schonere lucht. Maar het moet nog beter!

SPORT - Gezond en vormend! Sporten is belangrijk voor de fysieke gezondheid en voor de algehele ontplooiing van de (jonge) mens. Naast ontspannend kan sport ook een goede uitlaatklep zijn en dus spanningen reduceren. Het brengt zeker verbroedering tot stand en vergroot de integratie.

STADSONTWIKKELING - Vlaardingen, een stad om voor te gaan! De grenzen van de fysieke groei zijn in Vlaardingen bereikt. De balans tussen groen en bebouwing moet bewaard worden en bewaakt blijven. Bij stedelijkheid gaat het om méér dan alleen stenen en gebouwen.

STEDENBAND - Grenzeloos betrokken! Een steeds grotere leefwereld maakt ons steeds meer tot wereldburgers. Bij het daadwerkelijk vormgeven van onze internationale betrokkenheid kan de gemeente een belangrijke schakel zijn om banden aan te gaan met gemeentes in ontwikkelingslanden.

VEILIGHEID - Vanuit de lucht en om je heen! Veiligheid voorop! Helemáál hier, temidden van alle industrie! Niet alleen beïnvloeden schadelijke stoffen onze gezondheid en is er geluidsoverlast, ook is er het gevaar van mogelijke rampen. Uiteraard is GroenLinks óók alert op niet-regiogebonden en andere soorten van gevaar!

VERKEER EN VERVOER - Veilig en schoon! Veel zaken hebben te maken met Verkeer en Vervoer: van verkeersveiligheid tot openbaar vervoer, van voldoende fietsstalmogelijkheden en parkeergarages tot milieu in de meest uitgebreide zin van het woord.

VLUCHTELINGEN - Nooit op straat! Mensen vluchten om tal van redenen hun land - familie en bekenden achterlatend. Sommigen krijgen een status en besluiten vroeger of later Nederlander te worden. Anderen gaan, als dit weer mogelijk is, op een bepaald moment toch weer terug. Onze zorg ligt nu vooral bij de asielzoekers.

VRIJWILLIGERS - Iedereen doet mee! Het vrijwilligersbeleid zoals dat de laatste jaren vorm heeft gekregen zal de gemeente in ieder geval moeten continueren - ook als de rijksbijdrage minder wordt of zelfs wegvalt.

WONEN - Een basisbehoefte! De markt van de huurwoningen blijkt vastgelopen. Aan de gemeente o.a. de taak om dwingende afspraken te maken met corporaties over bouwen of behouden van voldoende betaalbare huurwoningen. Bij de nieuwbouw en herstructurering krijgen bewoners in vroeg stadium een stem.

ZORG - Mag geen punt van zorg zijn! Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de gemeente de taak ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen op een volwaardige manier aan de Vlaardingse samenleving kunnen meedoen. Onze zorg is dat juist door deze wet het tegenovergestelde gebeurd. En dat mag niet gebeuren!