Ook burgers kunnen direct invloed uitoefenen het Milieu Effect Rapport (MER) inzake vestiging Anaconda

Gegeven het belang voor Vlaardingse burgers wil GroenLinks de Anaconda kwestie op de voet volgen en het mogelijk maken dat bewoners zelf reageren op de mogelijke komst van het overslag bedrijf Anaconda. Daarom hier alle benodigde achtergrondinformatie.

Zie ook ons eerdere bericht over Anaconda

B E K E N D M A K I N G

 
INSPRAAK STARTNOTITIE MILIEUREFFECTRAPPORTAGE

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben, ten behoeve van een op te stellen MilieuEffectRapport (MER), op 7 april 2008 een startnotitie ontvangen van KWA BV, namens Anaconda B.V. voor de realisatie van een Liquid Storage Terminal aan de Kreekweg te Vlaardingen.

Mer op maat
Door de provincie Zuid-Holland wordt een "Mer op maat" beleid gevoerd. De grondgedachte hiervan is dat inhoud en procedure worden toegesneden op de belangrijkste gevolgen voor het milieu, de keuzemogelijkheden van de initiatiefnemer en de beleidsvrijheid van de bevoegde instanties.

Procedure
Voor deze activiteit moeten vergunningen op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) worden aangevraagd bij respectievelijk Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Voordat deze aanvragen in behandeling kunnen worden genomen dient door de initiatiefnemer voor deze activiteit een MER te worden opgesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland coördineren de voorbereiding en de behandeling van deze m.e.r-procedure. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Rijkswaterstaat Zuid-Holland zullen de richtlijnen opstellen waaraan het MER zal moeten voldoen.

Inzage
De startnotitie voor de m.e.r.-procedure ligt met ingang van 19 mei 2008 tot en met 16 juni 2008 op werkdagen ter inzage:

bij de Directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-
Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1
te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;

in het gemeentekantoor van Vlaardingen, Sectie Milieu, van
9.00-17.00 uur, Industrieweg 9, tel.nr. (010) 248 47 00;

in gebouw De Maas van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, van
9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur, Boompjes 200 te
Rotterdam, tel.nr. (010) 402 64 02/63 41;

bij Bureau DIV van de DCMR, van 8.30-17.00 uur, 's-Gravelandse-
weg 565 te Schiedam, tel.nr. (010) 246 80 00;

in de deelgemeente Hoogvliet, ma en wo t/m vr van 8.30-15.00
uur, di van 12.30-15.00 uur en van 18.00-20.00 uur,
Middenbaan-Noord 47, tel.nr. (010) 472 66 66;

in de bibliotheek van Rotterdam, tijdens kantooruren, Hoogstraat
110, tel.nr. (010) 281 61 14.

Buiten kantooruren is inzage van de stukken mogelijk na telefonische afspraak.

Zienswijzen
Een ieder kan tot en met 16 juni 2008 schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze over de inhoud van de nog op te stellen richtlijnen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Daarbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, de heer ir. J.W. Grevink, tel.nr. (070) 441 69 36.

Inlichtingen
Voor overige inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling
Vergunningen, de heer ir. J.W. Grevink, tel.nr. (070) 441 69 36.

neemt u actie - meldt dit ons s.v.p.

GroenLinks wil graag inventariseren wie daadwerkelijk gebruik maakt / gaat maken van deze mogelijkheid om Anaconda tegen te houden.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk ons van uw activiteiten op de hoogte te stellen middels de
webmaster van deze site.