Ook in Vlaardingen motie asielzoekers

Na de Tweede Kamer motie van 30 november over het stoppen van het uitzetten van asielzoekers nam de SP Vlaardingen ook het initiatief voor een motie. Deze is vervolgens gezamenlijk door SP, GroenLinks en PvdA verder ontwikkeld en op de raadsvergadering van 7 december ingediend.

De strekking van deze motie is om informatieverstrekking over Vlaardingse asielzoekers aan het COA en het IND te minimaliseren. Deze motie werd met 19 stemmen vóór en 12 tegen aangenomen.Na een inleidende verklaring van Alke van Marsbergen (SP) ontstond een debat in de raad. Negatief hoogtepunt hiervan was dat vóór de stemming Leo Ten Haven en Henny Petray de zaal verlieten. Deze 'vlucht' beroerde overigens amper de zaal. Wethouder Attema zag geen reden om de motie te ontraden. B&W bespreekt de uitvoering van deze motie dinsdag 12 december, waarna ze de raad hierover zullen informeren.

MOTIEDe raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 7 december 2006kennis genomen hebbende van het feit:• dat er op 30 november in de Tweede Kamer een motie is aangenomen die het kabinet verzoekt te stoppen met het uitzetten van asielzoekers die in Nederland zijn gekomen ten tijden van de oude asielzoekerswetgeving.Overwegende dat:• dit een direct gevolg is van de verkiezingen die op 22 november in Nederland gehouden zijn;• de minister van Vreemdelingenzaken tot onze spijt deze motie naast zich neerlegt; • wij vinden dat het uitzetten van deze groep beëindigd dient te worden zolang er geen nieuw kabinet is, dat het staande beleid geëvalueerd heeft en daar conclusies aan verbonden heeft; • dit de mensen die tot deze groep behoren nog meer in onzekerheid laat leven.Verzoekt het college:Het verstrekken van informatie aan het COA en de IND zodanig in te vullen dat het voor deze instanties onmogelijk wordt de uitzettingen voort te zetten totdat een nieuw kabinet hierover een standpunt ingenomen heeft,en gaat over tot de orde van de dag.Namens de SP fractie,Alke van Marsbergen.Namens de GroenLinks fractie,Jack Tsang.Namens de PvdA fractie,Joop van Papeveld.