Opknapbeurt winkelgebied rondom V&D-gebouw

Direct na de realisatie van de nieuwbouw van het V&D gebouw in december 2013 was er te weinig tijd om ook het openbaar gebied aan te pakken en te updaten. Wethouder binnenstad Ruud de Vries had een viertal plannen laten uitwerken, van heel eenvoudig tot volledige renovatie. In meerdere commissievergaderingen vooraf zijn de plannen uitgebreid besproken en uiteindelijk moest de raad daar afgelopen donderdagavond 29 januari een beslissing over nemen. Het GroenLinks amendement om er tevens een autovrije zone van te maken (zie onder) haalde geen meerderheid.

De wethouder stelde uiteindelijk een plan voor om het gebied opnieuw te bestraten, nieuw meubilair (o.a. fietsenrekken) neer te zetten en ongeveer negen bomen te planten om de groenstructuur, die ook bij het Veerplein was toegepast, voort te zetten. Een alleszins redelijk plan tegen een prijs van € 180.000,--.

De GroenLinks fractie was natuurlijk uitermate tevreden, vooral vanwege de groene structuur in het plan. Toch hebben wij een amendement ingediend om bij de plannen een autovrije zone te betrekken, het gebied komt dan geheel toe aan de bezoekers van het centrum, de verkeersveiligheid wordt verhoogd en er ontstaat rust in dat gebied. Bij dit amendement zat een onderzoek waaruit blijkt dat bezoekers langer in het gebied verblijven en meer geld uitgeven als het gebied autovrij is. De fractie had dus wel degelijk onderzoek gedaan en besloot tijdens de vergadering het amendement in te brengen in de discussie.

Helaas, een grote meerderheid van de raad wees een autovrij gebied af, schijnbaar zijn zij toch zo zeer gehecht aan hun auto om die vooral voor de winkeldeur te kunnen parkeren. Vele raadsleden weten overigens niet dat er alleen door gehandicapten geparkeerd mag worden en dat de rest van de automobilisten maar rondjes moet blijven rijden om het V&D gebouw. De wethouder zag nog logistieke problemen, maar met enige creativiteit zou daar wel een mouw aan te passen zijn.

Nadat ons amendement was afgewezen, heeft de fractie uiteindelijk toch voor het raadsvoorstel gestemd, het gebied krijgt een nieuwe bestrating en negen volwaardige bomen. Een autovrij gebied blijft voorlopig een utopie.

De fractie van GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken

_________________________________________________________

AMENDEMENT Herinrichting Veerplein

 
De raad van de Gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 29 januari 2015.

Constaterende dat:

 • Vlaardingen een ambitie heeft om uit te groeien tot het 2e winkelgebied van
  de regio;
 • het college het gebied wilt laten aansluiten bij het reeds gerealiseerde
  gedeelte van het Veerplein;
 • een autovrij wandelgebied bijdraagt aan bovengenoemde uitgangspunten en
  aan de verkeersveiligheid.

Overwegende dat:

- in de voorliggende plannen dit slechts gedeeltelijk tot uitdrukking komt;
- bij het autovrij maken van winkelgebieden bewezen is dat bezoekers langer
   in deze gebieden verblijven en meer geld uitgeven.(zie bijgevoegde bijlage)

Besluit bet ontwerp-raadsbesluit herinrichting Veerplein te wijzigen in:

Besluit dat:

 1. Moet worden gekomen tot een volledig integraal plan voor de herinrichting
  van het gebied Veerplein nabij de nieuwe vestiging van V&D inc1usief de
  Korte Hoogstraat;
 2. De financiering van dit plan moet geschieden via een kredietaanvraag, zodat
  andere onderdelen van het beleid niet in verdrukking komen;
 3. In het nieuwe plan de voorgestelde groene structuur gehandhaafd moet
  blijven;
 4. Het openbaar gebied autovrij moet worden aangelegd, waarbij tot een andere
  wijze van bevoorrading van de winkels moet worden gekomen. Te denken
  valt aan een transferium aan de rand van de stad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken