Opnieuw vragen aan B&W van GroenLinks over dioxine

Vragen die neerkomen op: verbreed de onderzoeken en dring aan op aanpassen van wetten en regels.

De dioxineuitstoot blijft hoog. GroenLinks wil weten of de toegezegde onderzoeken nu uitgevoerd worden, of er al resultaten bekend zijn, of er bij het ministerie van VROM al aangedrongen wordt op aanpassing van de wet- en regelgeving en of de samenwerking met Maassluis al gezocht is.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 4 december 2005Betreft: Schriftelijke vervolgvragen volgens art. 36 vragen RvO, dioxineOns kenmerk: 143jt031205

 Geacht college,

Onze artikel 36 vragen gaan opnieuw over de dioxineuitstoot.In vervolg op onze vragen van 29 juni 2005 en uw daaropvolgend antwoord menen wij er goed aan te doen, naar aanleiding van het onderzoek uitgevoerd door de DCMR naar de verhoogde dioxineconcentraties in de Lickebaertpolder opnieuw enkele vragen over de actuele situatie, aan u te stellen. Op 25 november stond in het AD/RD het verontrustende bericht dat bij een boer in het Lickebaertgebied opnieuw een verhoogde concentratie dioxine in de melk is aangetroffen. Tot slot is vermeldenswaardig en actueel dat het college van de gemeente Maassluis met ons de rol van de scheepvaart wil laten onderzoeken.

Overwegende: • Dat ± vier maal de emissienorm met betrekking tot dioxine in het leefmilieu van de Lickebaertpolder is aangetroffen. • Dat in het vervolgonderzoek niet specifiek is aangetoond welke bedrijven hier verantwoordelijk voor zijn, doch dat de concentratie zodanig is dat het probleem aandachtvragend is. • Dat het onderzoek zich slechts richt op het gras in de Lickebaertpolder, vanwege de daar grazende koeien die via de melk de dioxine in de voedselketen brengen. • Dat er kennelijk recent vondsten van verhoogde concentraties dioxine zijn aangetroffen.• Dat dioxine-uitstoot niet ophoudt bij de grenzen van genoemde polder en derhalve waarschijnlijk een veel groter gebied (ook Vlaardingen en de omringende recreatiegebieden) bevuilt.

Menen wij er goed aan te doen onderstaande vragen te stellen:

1. Worden de in het rapport genoemde vervolgonderzoeken thans uitgevoerd? Zo ja, kunt u ons daarover nader informeren? Daarbij: wanneer verwacht u dat de uitkomsten van die onderzoeken bekend zijn? 2. In uw bovengenoemd antwoord vermeldde u dat in het najaar nieuwe grasmonsters worden genomen. Kunt u ons aangeven of deze grasmonsters ook in Vlaardingen genomen zijn en wanneer de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn? Hoe zit het in dit verband met de nieuwe vondst zoals in het AD/RD is vermeld?3. Kunt u ons, gegeven de actuele problematiek, informeren of onderzoek naar dioxinevervuiling door de scheepsvaart zoals wij eerder verzocht hebben, en thans ondersteund wordt door de Gemeente Maassluis, ondertussen plaatsvindt? 4. Worden er, gegeven de aard van de handhavingproblematiek, initiatieven genomen bij het ministerie van VROM om te komen tot een aanpassing van de wet- en regelgeving rond de dioxinevervuiling? Zo ja, over welke aspecten gaat het dan en door wie wordt dit aangekaart bij VROM.5. Heeft u overleg met de gemeente Maasluis om zomogelijk gezamenlijk op te treden in deze kwestie? Zo ja, hoe verloopt dat? Zo neen, waarom niet?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.