Opnieuw vragen van GroenLinks: Minstens wachten met kappen Volksbos!

GroenLinks vindt het antwoord van B&W op de hen op 2 februari jl. gestelde vragen over het voorgenomen plan van Rijkswaterstaat het Volksbos op het Blankenburgtracé te gaan kappen nogal teleurstellend. Daarom opnieuw vragen van de GroenLinks fractie hierover.

_____________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 10 februari 2016

Betreft: Artikel 36 vervolgvragen bomenkap 2e volksbos

 
Geacht college,

Op 9 februari 2016 ontvingen wij uw antwoorden op de, volgens u op 27 november 2015 (!) gestelde, vragen inzake de bomenkap van het 2e volksbos.

In vraag 5 vroegen wij u of het niet voorbarig is om nu al tot bomenkap over te gaan terwijl er in de 2e kamer der Staten Generaal nog geen democratisch besluit tot aanleg van de tunnel en tot het vaststellen van het tracébesluit genomen is.

Zoals u weet is GroenLinks fervent voorstander van het intact houden van dit historisch gebied, maar als op democratische wijze een besluit genomen is, dan zouden wij deze tunnel geheel ondergronds aangelegd willen zien. Op deze wijze houdt u dit historisch gebied in stand.

Gezien het belang voor de Vlaardingers zouden wij willen aandringen op het vandaag nog versturen van een brief aan de minister en aandringen op het eerst nemen van een democratisch besluit in de Tweede Kamer, alvorens voorbereidende werkzaamheden te starten. Er rest de minister nog genoeg tijd om in het najaar zorgvuldig archeologisch onderzoek te laten doen.

Overigens wachten vele Vlaardingers met mij op een reactie van het ministerie inzake de ingediende zienswijzen. Het zal toch niet zo zijn dat de minister alle stappen om tot een zorgvuldige procedure aan haar laars lapt?

Resumerend komen wij tot de volgende 2 vragen:

  1. Bent u bereid om per omgaande aan de minister te verzoeken om het kappen van bomen uit te stellen tot er in het parlement een definitieve beslissing ook inzake het tracé is genomen?
  2. Wilt u met de planters van de bomen in overleg gaan om te komen tot een andere locatie om deze bomen te herplanten?

Het vernietigen van 1700 bomen is volgens GroenLinks weinig duurzaam.

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken