Overal in Vlaardingen rollen we de rode loper uit voor fietsers! Vlaardingen: fietsstad!

GroenLinks presenteert haar Rode Loper-voorstel.

 

In het GroenLinks verkiezingsprogramma staat: "Maak van Vlaardingen een fietsstad! (…) Ruim baan voor de fiets, met een fijnmazig netwerk van comfortabele fietspaden, gunstige afstelling van verkeerslichten en voldoende fietsenstallingen, vooral bij OV-knooppunten".

Als je het vervoermiddel 'de fiets' hoge prioriteit wilt geven en het gebruik ècht wilt stimuleren - omdat het zowel schoon is als gezond - moet je dat als stad ook logisch kenbaar maken!
Bij bouwontwikkelingen en herinrichtingen is het dan bijvoorbeeld noodzakelijk om fietsroutes en fietsenstallingen meteen in te plannen. Ook moeten dan in de hele stad aanpassingen gedaan worden ten gunste van fietsers.

Een rigoureuze aanpak van de infrastructuur is hierbij uiteraard de eerste, voorwaardelijke stap!

Wat we in Vlaardingen nodig hebben is een uitgebreid fietsroutenetwerk als alternatief voor het verkeerscirculatieplan dat altijd met name uitgaat van de doorstroming van de auto.

Maak zichtbaar dat je in de stad met de fiets gewoon sneller gaat en dat vanuit èlke wijk het centrum redelijk snel aan te fietsen is! En herinner eraan hoe aangenaam het is als je op een eigen fietspad - apart van de auto's – kunt fietsen!

RODE LOPERS!
Wij stellen voor in heel Vlaardingen 'Rode Lopers' uit te leggen naar het centrum als sluitend netwerk van fietsroutes. Overal waar de aparte fietspaden nú ophouden en fietsers door een
woonwijk verder kunnen, kan het rode wegdek doorgetrokken worden. Op enkele stuk-
ken kunnen delen van de straat met rood asfalt bedekt worden waarmee we ze om-
bouwen tot zogenoemde 'Fietsstraten', waar auto's alleen 'te gast' zijn. Aan het einde hierover meer.

Als middelpunt van dit netwerk kan een punt in het centrum gekozen worden, bijvoorbeeld een fietsenstalling, of de Markt met het Stadhuis, of een cirkel rond het centrum.
Belangrijk is dat fietsers niet meer automatisch geleid worden naar de doorgaande (auto)routes, en dat ze voortaan bijna uitsluitend gebruik kunnen maken van aparte, aantrekkelijke,
veilige en zo efficiënt mogelijke fietsroutes.

Fietsringweg
Ook rondom Vlaardingen kan het aantrekkelijker fietsen worden met een complete fiets-ringweg rond Vlaardingen!
De Rode Lopers worden aan deze rondweg verbonden.
Natuurlijk staan langs alle routes borden en markeringstekens die de snelst mogelijke route richting centrum aangeven.

Uiteraard wil GroenLinks ook hiermee voorbij haar grenzen kijken en samen met de omliggende gemeenten werken aan een veilig, aantrekkelijk en efficiënt fietsroutenetwerk in de hele regio.
Het flitspadenidee van Fietsersbond sluit daar naadloos op onze Rode Lopers aan.

UITWERKING VAN TWEE 'RODE LOPERS'

1. De Rode Loper vanuit de Zuidbuurt richting Centrum

De route nu, vanuit de Westwijk naar het centrum, begint veelbelovend. Vanaf Rondom West, over een nieuwe fietsbrug en parallel aan de Buys Ballotlaan ligt een nieuw aangelegd fietspad
tot aan de Marnixlaan. Vervolgens kiest de fietser als het om snelheid gaat het fietspad langs de Marnixlaan óf het meer recreatieve stuk door het Marnixplantsoen, om uit te komen bij een fors knelpunt:
de kruising Marnixlaan/Marathonweg. De kruising geeft ondanks veel haaientanden niet duidelijk aan waar de auto de fietser voorrang moet verlenen.

Vervolgens gaat de route verder met een prima apart fietspad richting Curacaolaan.
Daar echter houdt het fietspad plotseling op.

De verdere route richting centrum (Curacaolaan, Dijklaan, J. v.d. Windtstraat,
J. van Dijkstraat, Ridderstraat) kent onderweg alleen langs de Dijklaan nog een
verloren fietsstrook.

De verbeteringen om van de route een Rode Loper te maken:
De Van Dijkstraat/Ridderstraat zou met wat goede wil als fietsstraat ingericht kunnen worden.
Nog mooier is als de gehele route vanaf de Curacaolaan als fietsstraat ingericht wordt, met een rood wegprofiel - de Rode Loper!

De route compleet:
- Start Rondom West
- Fietspad parallel aan Buys Ballotlaan
- Fietspad langs Marnixlaan
- Kruist Marathonweg (nieuwe fietsvriendelijke stoplichten?)
- Fietspad parallel aan vervolg Marnixlaan, richting Curacaolaan
- Curacaolaan
- Dijklaan
- J. v.d. Windtstraat
- J. van Dijkstraat
- Ridderstraat
- Waalstraat - Centrum

2. De Rode Loper vanuit Holy-Noord richting centrum

De huidige route vanuit Holy begint ook weer veelbelovend.
De route langs de historische Vlaardingse Vaart is de weg bij uitstek om fietsend het Vlaardingse centrum te bereiken.
Beginnend vanaf het fietspad naast de Trekkade is het pad breed genoeg om zowel recreatief als bestemmingverkeer te kunnen herbergen.
Echter na de fietsbrug na de aansluiting vanaf de Prinses Beatrixlaan neemt de kwaliteit zeer snel af. De dichte begroeiing, de kwaliteit van het wegdek en (niet onbelangrijk!) de breedte van het pad, laat zeer te wensen over.
Ergernis ontstaat bij de onderdoorgang van de beide bruggen, vooral 's avonds. Zonder ook maar één verlichtingspunt worden deze echte hangplekken alleen daarom al ’s avonds veelal gemeden.

Het pad ter hoogte van de Emmakade mag niet meer de naam hebben van een fietspad, zowel breedte als kwaliteit is ruim onvoldoende!
Pas na de aansluiting met de Julianalaan kunnen we weer spreken van een fietspad om uiteindelijk te stoppen bij de Westlandseweg.
Hier missen we vooral de ouderwetse knipperbollen of verkeerslichten om de kwetsbare fietsers te beschermen tegen het voorbijrazende autoverkeer.
De te vervolgen weg aan de andere kant van de Vaart, de Vaartweg, is weer voorzien van een stukje Rode Loper dat eindigt bij de Broekweg. Daar zou de Rode Loper dus weer doorgetrokken kunnen worden tot en met de Cronjéstraat.
Mooier zou het zijn als de Loper doorgetrokken wordt naar de Gedempte Biersloot waar dan een fietsdoorgang gemaakt moet worden tussen de Vaartweg en de Gedempte Biersloot.
Als over de Vaart De Rode Brug is aangelegd, sluit dit laatste stuk Rode Loper daar mooi op aan.

De route compleet:
- Start Trekkade ter hoogte van Holyweg/Joke Smitkade
- Fietspad langs de Vaart tot aan de Westlandseweg
- de brug over, Westlandseweg oversteken
- het fietspad aan de Vaartweg
- Broekweg
- Van Schravendijkplein
- Cronjéstraat - Centrum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nog even iets over de zogeheten Fietsstraat

Een fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute, en waar autoverkeer is toegestaan. Door het karakter en de inrichting van de fietsstraat wordt dit autogebruik echter beperkt.

Een kenmerk is, net als bij het fietspad, de rode kleur van het asfalt.

Het doel
Fietsstraten vormen een veilig alternatief voor traditionele fietsroutes langs hoofdwegen.

De straten liggen veelal in woongebieden die daardoor een geheel nieuw, autoluw karakter krijgen. Een belangrijk punt hierbij is dat de verkeersintensiteit op de oorspronkelijke straat bepalend is voor de uitvoering. Wanneer er te veel motorvoertuigen gebruik van maken, is het doel van de fietsstraat niet haalbaar. Ook dient rekening gehouden te worden met parkeercapaciteit.

Er zijn vier fietsstraat-varianten:

1. De autoluwe woonstraat
Vaak is deze straat al aangewezen als fietsroute waardoor weinig aanvullende maatregelen nodig zijn.

2. Fietsers ruim baan aan de zijkant
Doordat aan weerszijden van de autostrook brede wijnrode fietsstroken liggen, is de positie van de automobilist duidelijk.
Bij hogere intensiteiten wordt de autostrook verbreed om passeren mogelijk te maken.

3. Fietsers meer in het midden
Door het fietsgedeelte te centreren langs de lengte-as zullen fietsers vooral in het midden rijden.

4. Rijbaanscheiding
Onderscheiding van twee rijrichtingen heeft een versterkend effect voor de fietser. Inhalen en parkeren wordt tegengegaan, vaak door een verhoging op de as en een smalle zogeheten redresseerstrook*).

Verder verwijzen wij u graag naar vele steden die ons voorgingen waaronder Zwolle, Houten, Delft.

Namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,
Ed Boender, Kees Borsboom en Corrie Kortleven.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Een redresseerstrook is een verharde strook die aanwezig kan zijn langs de buitenste rijstroken van een rijbaan en als doel heeft om uit de koers geraakte voertuigen op te vangen en terug op koers te brengen. Op autosnelwegen is direct naast de redresseerstrook de
vangrail gelegen.