Plan Norder uitgehold; gegeven geluidgarantie van de baan

Kwade brief over A4 van Delftse verkeerskundige Ir. v.d. Chijs.

C/IODS/429227 juni 2006 Aan de leden van de Tweede Kamer en leden Prov. Statencommissie MKE Z-HU heeft voortdurend beweerd dat als de A4 M-D zou worden aangelegd, dat dit uitsluitend zou kunnen volgens Plan Norder. Hiervan is volgens het Convenant geen sprake.Wilt u dit aan de orde stellen te bestemder plaatse en zo vriendelijk zijn mij te berichten over het resultaat.Met vriendelijke groet,Ben van der Chijs Verzonden o.a. naar Kamer en Prov. Staten Z-HBIJLAGE: PLAN NORDER UITGEHOLDGELUID – ZICHT – GARANTIE VAN DE BAANGEGARANDEERDE STILTEGEBIED WORDT DRASTISCH VERKLEINDMotie Dijsselbloem: Bij aanleg A 4 MD is de inpassing A 4 volgens Plan Norder.Het op 23 juni j.l..gesloten Convenant over de inpassing van de A 4 voldoet niet aan Plan Norder. 1. De A 4 MD bij Schiedam komt op maaiveld; de tunnel door Schiedam wordt 7 meter hoog (Convenant); in plaats van verdiepte A 4 (Plan Norder)2. Bij Delft (Tanthof) A 4 niet verdiept (Convenant); in plaats van wel verdiept (Plan Norder)3. Max. 40 dB(A) geluid op 250 – 500 meter vanaf de A 4 (Convenant)Max. 40 dB(A) op max. 250 meter vanaf de A 4 (Plan Norder)Gemiddelde nemen van berekende (of t.z.t. gemeten) geluidsniveaus (Convenant); dit maakt het mogelijk dat geluidsniveaus >> 40 dB (A) zouden moeten worden geaccepteerd omdat bij middeling met lage waarde elders het gemiddeld niveau = 40 dB(A) zou kunnen zijn; in Plan Norder is geen middeling toegestaanN.B. RWS heeft nog verdere beperkingen van de garantie in het Convenant opgenomen; hierover wordt na de ondertekening nog onderhandeld om dit verbeterd te krijgen. Het eindresultaat is mij nog niet bekend. 4. Het Stiltegebied in Midden Delfland wordt door 3 (en mogelijk 1 en 2) drastisch kleiner.De geluid- en zichtgarantie was reeds door de Kamer en de minister van V&W en VROM verlangd, ver voor deze garantie was opgenomen in het Plan Norder.Diverse leden van de Adviescommissie, zijn, naar zij hebben meegedeeld, gechanteerd om hun handtekening te plaatsen. Schiedam heeft een nieuw Spoorwegstation Kethel toegezegd gekregen van de minister als Schiedam in zou stemmen met het Convenant.