PvdA, GL en CDA Vlaardingen uiten kritiek op Anaconda startnotitie bij Gedeputeerde Staten

Persbericht PvdA, GL en CDA: De Anaconda startnotitie Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) kenmerkt zich door onvolledigheid en gaat totaal voorbij aan de belangen en behoeften van de Vlaardingse bevolking.

 

-----------------------------------------------------------------

 PvdA, GroenLinks en CDA Vlaardingen richten zich in een uitvoerige reactie naar Gedeputeerde Staten als coördinator van de m.e.r. procedure*).

PvdA, GroenLinks en CDA Vlaardingen menen dat:

•  de Vlaardingse bevolking beter geïnformeerd moet worden en de ruimte krijgt te reageren op de voorgenomen vestiging van het op- en overslag bedrijf van petrochemische en chemische producten;

•  er een uitgebreid onderzoek moet komen naar de gevaren van transport van de giftige stoffen die over het water, het spoor en de Marathonweg worden aan- en afgevoerd;

•  het bestaande bestemmingsplan uit 1950 in een tijd gemaakt is die geen rekening hield met de huidige inzichten over wonen en veiligheid;

•  ook als alles net op het randje juridisch kan, het voor de bewoners een optelsom is die niet te verteren is;

•  in de startnotitie 12 relevante stukken over beleid en wet- en regelgeving ontbreken;

•  er alternatieven ver buiten woonlocaties moeten worden onderzocht - Anaconda past niet in de plannen van Vlaardingen;

•  Anaconda uit de kast moet komen, wie zijn dat eigenlijk die aandeelhouders met een 'goede naam' in de sector.

De drie fracties zullen op korte termijn hun collega’s in de Provinciale Staten vragen bovengeschetste zienswijze te ondersteunen.

 Namens de drie fracties, Jack Tsang - GroenLinksJoop van Papenveld - PvdABram Keizerwaard - CDA

 Bijlage: Brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende startnotitie Anaconda

*) De commissie voor de milieueffectrapportage stelt een advies op betreffende de richtlijnen voor de m.e.r. Het bevoegd gezag stelt de richtlijnen vast Het uiteindelijke besluit over het project neemt het bevoegd gezag dat bestaat uit Gedeputeerde Staten (wet milieubeheer) en de staatssecretaris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de Wet verontreiniging oppervlakte wateren en de wet op de Waterhuishouding. De gemeente Vlaardingen verstrekt de bouwvergunning.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bijlage: Brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende startnotitie Anaconda:

 Aan:College van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-HollandPostbus 906022509 LP S-GRAVENHAGE

 T.a.v. de heer ir. J.W Grevink           Afdeling Vergunningen

 Betreft: Startnotitie Anaconda

Vlaardingen, 9 juni 2008

 

Geachte dames en heren,

In de pers is de uitnodiging verschenen om zienswijzen kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op de startnotitie Milieueffectrapportage (m.e.r.) van Anaconda B.V. over hun voornemen zich te vestigen aan de Kreekweg te Vlaardingen.

De regeling Startnotitie Milieueffectrapportage geeft in artikel 2 aan wat de startnotitie minimaal (tenminste) moet bevatten. Duidelijk is volgens het ministerie van VROM dat er ook meer informatie mag worden opgenomen. Vandaar dat wij ons bij het aangeven van onze zienswijze niet beperken tot de minimale variant. U meldt in uw bekendmaking dat door de Provincie Zuid-Holland een "M.e.r. op maat" beleid gevoerd wordt. Prima als het een ruime maat is. U gaat over de m.e.r.!

 Burgers in Vlaardingen, participatie

Laten wij voorop stellen dat wij de bekendheid die aan de startnotitie gegeven wordt te gering vinden. Zelfs voor gemeenteraadsleden die zich normaliter bezig houden met dit soort kwesties is het een wonder als je de desbetreffende advertentie tegenkomt.

Gezien het belang voor de direct omwonenden stellen wij dan ook voor in de startnotitie op te nemen dat de wijken die in de directe omgeving liggen uitgebreid geïnformeerd worden over de komende procedures en de daaraan gekoppelde planning 1). Het gaat ons dan om de m.e.r. procedure en de vergunningverlening betreffende: de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb), de Wet verontreinigde oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet op de waterhuishouding (Wwh).

Belangrijk voor de burgers van Vlaardingen is geïnformeerd te worden over de planning èn over de wijze waarop zij betrokken kunnen zijn bij de besluitvorming. Beschikbaarheid van documenten en informatie over de procedure moeten dan eenvoudig geregeld en toegankelijk zijn 2).

 Historische context

Het ministerie van VROM spreekt in een algemene toelichting op het begrip 'startnotitie als onderdeel van de m.e.r.' terecht over "de maatschappelijke en politieke context". Het lijkt ons vanzelfsprekend dit onderwerp in de startnotitie op te nemen. VROM doet daarbij dan ook nog de suggestie dat de veranderingen van de context voortdurend in de gaten gehouden moeten worden.

De gemeente Vlaardingen stelde in 1950 het bestemmingsplan vast waarbinnen de beoogde locatie valt. In dit verouderde bestemmingsplan is er ruimte voor bedrijven die een watergebonden aan- en afvoer hebben.Laat het duidelijk zijn: het is nu 2008. Maatschappelijke ontwikkelingen rond burgerparticipatie en stedenbouwkundige inzichten als het gaat om de combinatie van bedrijfsterreinen en woonwijken hebben grote sprongen gemaakt. Het teruggrijpen op dit bestemmingsplan van 1950 staat ondanks de juridische status gelijk met een totale ontkenning van bijna zestig jaar maatschappelijke werkelijkheid. Wij verzoeken u dan ook nu al in de startnotitie op te nemen dat huidige inzichten over burgerparticipatie en stedenbouwkundige inzichten een factor zijn die bij de m.e.r. betrokken moeten worden.

 Wat is eigenlijk het probleem?

Een ander punt in onze zienswijze is het ontbreken van het hoofdstuk probleemanalyse. Anders gezegd: “Wat is eigenlijk het probleem?” In dit kader was het voor de handliggend dat de problematiek met de woonwijken expliciet genoemd wordt. De vestiging van een petrochemisch en chemisch overslagbedrijf in de directe omgeving van een drietal woonwijken en het feit dat een groot deel van de aan- en afvoer door of langs Vlaardingse woonwijken (VOP, Stationsgebied Centrum, de Westwijk en De Indische Buurt) zal lopen vraagt natuurlijk om een uitgebreide analyse van de verkeerssituatie.

De veiligheidsproblematiek en de gezondheidsaspecten die een uitbreiding van (gevaarlijk) transport met zich meebrengt moeten goed onderzocht worden. Het gaat hierbij om transport per spoor 3), over de weg 4) en over het water 5). (Zie ook bijlage kaart.)In tabel 2: stoffen, vinden we een opsomming van de klassen uit het ADR (Europese overeenkomst, betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg).In de tekst staat dat Anaconda voornemens is deze vloeibare stoffen op te slaan. In de vierde kolom vinden we een opsomming onder de titel 'voorbeelden'. Lijkt ons dat in de notitie gewoon een volledige lijst van stoffen kan komen te staan. Opvallend is verder dat hier stoffen uit de klasse 6 t/m 9 staan die respectievelijk ontvlambaar, vergiftig, schadelijk, milieugevaarlijk, ontvlambaar en bijtend zijn. Deze duidingen illustreren onze opmerking dat onderzoek van de uitbreiding van vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, weg en water in relatie met de genoemde woonwijken dwingend is.

 De wettelijke norm 'net' halen

Vooralsnog zouden wij in de startnotitie ook vermeld willen hebben dat de optelsom van de verschillende aspecten rond veiligheid en gezondheid bekeken moet worden naast een onderzoek per aspect. Simpel gezegd: de vele veiligheids- en gezondheidspunten die 'net' de wettelijke norm halen kunnen opgeteld toch gezamenlijk een uiterst negatieve situatie voor de bewoners opleveren. Wij attenderen u ook nog op de aanwezigheid van een school voor voortgezet onderwijs die als eerste een mogelijke gifwolk richting Westwijk kan ontvangen. Wij verzoeken u dan ook in de startnotitie aandacht te besteden aan het mogelijke fenomeen 'vele kleintjes maken één grote'.

 Beleid en wet- en regelgeving

De omvangrijke lijst van relevant beleid en wet- en regelgeving die nader in de MER wordt uitgewerkt is voor zover wij kunnen nagaan niet volledig.

 Er ontbreekt o.i. :

Internationaal beleid:•  ADR 6) (Accord européen relatif au transport international les marchandises Dangereuses par Route);•  RID (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail);•  AND (Accord européen relatif au transport internationaldes marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures).

Landelijk beleid:•  De Wet op de Archeologische Monumentenzorg (de Nederlandse uitwerking van het verdrag van Malta).•  De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en/of de CPR-richtlijnen 7).•  De knelpuntenanalyse in de handhaving en uitvoering van het externe veiligheidsbeleid bij gemeenten en provincies 2006.•  Warenwetbesluit drukapparatuur.•  De Wet Luchtkwaliteit 8).•  De Wet / het Besluit 'vervoer gevaarlijke stoffen'.

Regionaal beleid:•  Stadsregio Rotterdam Meerjarenprogramma Milieu.•  Klimaatagenda Stadsregio Rotterdam.

Gemeentelijk beleid:•  Actieplan Wonen.

 Alternatieven

Bij het onderzoek naar verschillende alternatieven verzoeken wij u uitdrukkelijk in de startnotitie op te nemen dat juist alternatieven die ver buiten woonlocaties liggen onderzocht dienen te worden. Uiteraard kan ook de verdere planvorming die zich in de regio aandient niet buiten beschouwing worden gehouden. De voorgenomen locatie in Vlaardingen staat wat ons betreft de ruimtelijke en sociale ontwikkeling van Vlaardingen in de weg. Vlaardingen heeft genoeg gif (gehad). Wij zijn op weg ons als groene stad te profileren waar het prettig wonen en recreëren is. Met het Actieplan Wonen en de plannen om wonen in de Rivierzone verder te ontwikkelen zijn we op weg om daar ook ruimte voor te creëren. De zorg voor de dubbele vergrijzing vormt nog steeds een behoorlijke uitdaging. Jonge mensen aantrekken en behouden voor de stad is daar uitgangspunt in. Anaconda past niet in bovenstaande plannen en ontwikkelingen!

 Transparantie...

In de startnotitie lezen wij dat Anaconda B.V. en haar aandeelhouders een jarenlange ervaring hebben met de op- en overslag van petrochemische producten en een goede naam in de sector hebben. Deze informatie is wat ons betreft te summier om enig idee te kunnen krijgen van de kwaliteiten van het desbetreffende bedrijf en haar aandeelhouders. Het lijkt ons pas transparant en goed als nader aangegeven wordt wat die jarenlange ervaring inhoud, waar deze is opgedaan, wie de aandeelhouders zijn, en wat het begrip 'goede naam in de sector' milieutechnisch en sociaal inhoudt. Pas met dergelijke informatie krijgen Vlaardingers werkelijk de gelegenheid de toets rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) uit te voeren.

Namens de fracties van - GroenLinks Vlaardingen - Jack Tsang- PvdA Vlaardingen - Joop van Papenveld- CDA Vlaardingen - Bram Keizerwaard

------------------------------------------------Correspondentie:GroenLinks, PvdA en CDA p.a. Griffie VlaardingenPostbus 1002 3130 EB VLAARDINGEN

 

1) A) Vlaardingen kent wijkplatforms die hiertoe uitstekend uitgerust zijn. B) In de startnotie wordt terecht vermeld dat de Gemeente Vlaardingen een bouwvergunning moet afgeven nadat er een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verkregen. Het is goed deze fase duidelijk op te nemen in de planning.2) De start van deze procedure is wat dit betreft geen goed voorbeeld. De startnotitie zou nu natuurlijk gewoon op de website van de provincie, DCMR en Rijkswaterstaat moeten staan. De betrokken overheden leven toch wel in deze eeuw mogen we hopen. "Ter inzage" leggen is een juridische term geworden die heden ten dage volstrekt onvoldoende is en die, als we de burger serieus nemen, aangevuld moet worden met een open, direct toegankelijke en heldere communicatie. Gelukkig zijn de stukken nu wel op de website van de gemeente Vlaardingen in te zien.3) De lightrail verbinding Rotterdam-Hoek van Holland, de Hoekse lijn bevindt zich al in een zeer ver stadium van ontwikkeling en loopt direct langs de locatie, zou dus in de startnotitie vermeld moeten worden.4) Het gaat hierbij vooral om de implicaties voor de Marathonweg en de Zuidelijke randweg.5) In de startnotitie wordt wel gesproken over 'nautische veiligheid', het gaat daarbij dan om onveilige situaties voor het scheepvaartverkeer, de relatie met de bewoonde oeverkant van de Nieuwe Waterweg in Vlaardingen wordt daarbij niet genoemd.6) Wordt wel in de startnotitie gebruikt, maar is ten onrechte niet opgenomen in de lijst van relevante wet- en regelgeving.7) Uit de PGS als voorbeeld: in de startnotitie is niet opgenomen dat tankinstallaties los van de milieuvergunning ook moeten voldoen aan de Regels voor toestellen onder druk. Volgens deze regels moet een onafhankelijke instantie bij nieuwbouw een bewijs van onderzoek (BOB) en beproeving afgeven.8) De Wet luchtkwaliteit 2007 is niet hetzelfde als het Besluit luchtkwaliteit.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bijlage hieronder: Kaart Vlaardingen met situatieschets bij vestiging Anaconda.