Gemeenteraad Vlaardingen verzoekt wethouder 1 van de 3 bestuursovereenkomsten Blankenburgtracé niet te tekenen

Raad akkoord met door GroenLinks geformuleerde voorwaarden voor aanleg Blankenburgtunnel

Unaniem heeft de Raad een GroenLinksamendement aangenomen en de wethouder verzocht om één van de drie bestuursovereenkomsten niet te tekenen. Ook een tweede amendement, samen met ChristenUnie ingediend, werd aangenomen. Een mooi succes voor de inwoners van Vlaardingen!

Op de raadsagenda van donderdag 17 september stond het agendapunt: het inbrengen van zienswijze tegen een drietal, door het college te tekenen, bestuursovereenkomsten in het kader van het aan te leggen Blankenburg tracé. Het ging er hierbij die avond dus niet om dat de Raad de mogelijkheid had deze overeenkomsten dus goed- of afkeuren, er konden slechts kanttekeningen worden gemaakt.

Voor GroenLinks waren er nog teveel open eindjes. Bovendien zijn wij van mening dat er bij de aanbesteding meerdere inpassingvarianten betrokken moeten worden.

De inbreng van de fractie van GroenLinks werd verzorgd door Lianne van Kalken (klik HIER voor haar tekst).

"Vandaag beslissen we niet over wel of geen Blankenburgtunnel. We spreken vandaag wel over drie verschillende overeenkomsten die hiermee gemoeid zijn.
Bij bestudering van deze juridische overeenkomsten kon ik me toch niet aan de indruk onttrekken dat we nu al huwelijkse voorwaarden aan het tekenen zijn, terwijl mij nog niet duidelijk is hoe mijn partner er uit zal komen te zien."

Zij diende twee amendementen in met een aantal zienswijzen (zie Amendementteksten hieronder). Ten eerste om één van de overeenkomsten niet te tekenen, en dat er pas getekend zal worden als er voldoende tegemoet gekomen wordt aan de bezwaren en gevoelens van de gemeenteraad van Vlaardingen; in het tweede amendement (ook ondertekend door de ChristenUnie) staat dat Vlaardingen wil dat in het aanbestedingsproces meerdere inpassingsvarianten worden betrokken.

Op dit moment gaat de minister er nog van uit dat er op de oever van de Nieuwe Maas een kanteldijk wordt geconstrueerd om mogelijke overstromingen te voorkomen; daarna verdwijnt de weg dan weer onder de grond.

Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft echter uitgewezen dat er meerdere veilige varianten zijn. Zo is het mogelijk om de weg geheel ondertunneld te houden tot halverwege de Surfplas, waarna dan de aansluiting met de A20 wordt gerealiseerd.

Unaniem heeft de Raad het amendement aangenomen en de wethouder verboden om één van de drie overeenkomsten te tekenen.

Ook al is het niet aan de raad om deze tunnel tegen te houden, het is wel onze plicht om te zorgen dat deze tunnel zo weinig mogelijk van de groene en cultuurhistorische waarde van dit gebied verloren gaat.

Kees Borsboom
Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen

_________________________________________________________________________________

 
Amendement ter vaststelling wensen en bedenkingen bestuursovereenkomsten Blankenburgtunnel

 
De gemeenteraad van Vlaardingen,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2015, R.nr. 31.1 ;

Voorgenomen besluit:
De gemeenteraad heeft bij het voorgenomen besluit van het college tot het aangaan van de Rijks-, regionale en bilaterale bestuursovereenkomsten Blankenburgverbinding de volgende wensen/bedenkingen….

Overwegende:

Dat de snelheid waarmee partijen tot overeenstemming dienen te komen, in het licht van het nog te nemen OTB besluit, op gespannen voet staat met de belangen van alle betrokkenen en standpunten ter zake.

Dat de Raad van de gemeente Vlaardingen een duidelijk signaal wil afgeven, dat dit niet de manier is waarop wij, voor wat betreft het nog te nemen Ontwerp Tracé Besluit, noch politiek noch bestuurlijk de discussie met de minister en Rijkswaterstaat willen aangaan en dat wij daarin, gezien de belangen voor Vlaardingen, serieus genomen wensen te worden.

Dat een aantal zaken in de bilaterale overeenkomst (met name het laatste voorstel inzake de

compensatie voor de volkstuinen en scouting) onvoldoende tegemoet komt aan de evidente belangen van Vlaardingen en de direct betrokkenen en dit geen goede basis is om verder te komen in dit dossier.

Besluit als wensen en/of bedenkingen toe te voegen:

Dat de bilaterale overeenkomst met Rijkswaterstaat op een aantal punten door de raad van de gemeente Vlaardingen als ontoereikend wordt beoordeeld. Dit betreft o.a. het laatste voorstel inzake de compensatie voor de Volkstuinders en Scouting langs de te verbreden RW A20. De gemeenteraad daarom met deze overeenkomst niet akkoord kan gaan en de betreffende portefeuillehouder van Vlaardingen verzoekt deze bilaterale overeenkomst niet te tekenen.

Dat pas nadat Rijkswaterstaat in voldoende mate tegemoet komt aan de bezwaren en gevoelens van de gemeenteraad van Vlaardingen voor een sterk verbeterde overeenkomst, mede in het licht van de besluitvorming rondom het OTB, deze overeenkomst door de portefeuillehouder, na consultatie van de raad, zal worden getekend.

 
Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom

__________________________________________________________________________________________

Amendement ter vaststelling wensen en bedenkingen bestuursovereenkomsten Blankenburgtunnel

 
De gemeenteraad van Vlaardingen,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2015, R.nr. 31.1 ;

Voorgenomen besluit:
De gemeenteraad heeft bij het voorgenomen besluit van het college tot het aangaan van de Rijks-, regionale en bilaterale bestuursovereenkomsten Blankenburgverbinding de volgende wensen/bedenkingen…

Besluit als wensen en/of bedenkingen toe te voegen:

1. Dat, na de publicatie van de rapporten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu inzake de waterveiligheid, gebleken is dat er meerdere inpassingsvarianten mogelijk zijn. Derhalve is het de wens van de gemeenteraad van Vlaardingen dat in het aanbestedingsproces meerdere inpassingsvarianten worden betrokken die recht doen aan de leefbaarheid in onze stad en aan de natuur en cultuurhistorische waarden in dit unieke gebied en deze overwegingen te verwerken in de komende zienswijzen van de Gemeente ten aanzien van het Ontwerp Tracé Besluit.

Fractie GroenLinks             Fractie CU/SGP                 
Lianne van Kalken                 Erik van Pienbroek