Reactie GroenLinks op de begroting 2009 op drie hoofdvragen.

Hier meteen ook de reacties van het college. Voor GroenLinks waren de hamvragen: is de begroting a) sociaal? b) duurzaam? en c) sociaal en duurzaam? Vervolgens schetste Jack Tsang namens GroenLinks Vlaardingen de verder opgekomen vragen, zorgpunten en lofprijzingen. De ingediende motie over 'gratis openbaar vervoer voor ouderen' werd met ruime meerderheid ondersteunt.

[Alle cursieve tekst vat de reacties van het college op de erboven staande punten samen.]

REACTIE GROENLINKS OP DE BEGROTING 2009 IN DRIE VRAGEN:

I. Is de begroting sociaal?II. Is de begroting duurzaam?III. Is de begroting duurzaam én sociaal?We stellen vragen aan het college, we delen onze zorgen, en uiten onze positieve waardering voor de inzet van het college. Bovendien dienen we een motie over gratis Openbaar Vervoer in. ------------------------------------------I. IS DE BEGROTING SOCIAAL?Vragen, zorgpunten en lofprijzingen.1. Recessie of kredietcrisis Voor mensen die het extra moeilijk krijgen is extra aandacht gewenst. Heeft u al vooruitgekeken wat mogelijke gevolgen en maatregelen kunnen zijn College? In dat kader lijkt het ons logisch dat u gebruik maakt van de mogelijkheid die de regering ons biedt alle minima voor het einde van het jaar 50 euro uit te keren.Bleek al in uitvoering te zijn , in tweede termijn gevraagd of het voor de kerst kon en of de mensen met een laag inkomen van 120% x minimuminkomen gregistreerd waren en of ze de 50 Euro ook kregen. Wethouder Attema bevestigde alles. Mooi toch!2. Gehandicapten Is de bereikbaarheid van voorzieningen nog wel prioriteit? Wij lezen hier niks meer over in de begroting. Het is ons bekend dat veel gemeentelijke of semi-gemeentelijke gebouwen niet echt optimaal toegankelijk zijn. Wordt aan gewerkt in overleg met de VOR meldde wethouder Van der Zwan.3. Mantelzorgers Voorgestelde aanpak: voor vrijwilligers een feest, en mantelzorgers een aantal ontbijten en een verwendag. Gezien uitspraak college dat mantelzorgers en vrijwilligers alle ondersteuning verdienen die ze kunnen krijgen, vragen wij u, gezien het algemeen belang, of het niet een kilootje meer kan zijn? De Raad krijgt een overzicht met alle acties die het college gaat verrichten. Kilootje komt eraan dus.4. Integratie Het lijkt erop dat het thema ‘ontmoeting’ niet centraal staat bij de genoemde [integratie]- activiteiten. [Integratie] is een zaak van alle inwoners van Vlaardingen, ‘Vele Vlaardingers Een Huis’ heeft dit overigens wel begrepen. Van twee kanten dus. [Integratie] heeft overigens in zichzelf al het ‘buiten’ plaatsen van degenen die nog moeten integreren. Misschien moeten we dat woord afschaffen. Over woorden gesproken. Ik las dat bij een inburgeringcursus geleerd werd hoe het plankje heet dat op de kassaband staat bij Albert Heijn, wie het weet is geslaagd.Burgemeester meldde dat er veel ontmoeting in de programma’s zit. Wethouder Attema wilde wel met Jack Tsang naar een inburgeringcursus om ter plekke nog wat op te steken. Het plankje heet overigens een beurtbalkje. Was bij niemand bekend....5. Gezondheidszorg Ambitieuze sociale doelstelling. Geen meetbare doelen, wel veel activiteiten. Van het niet laten stijgen van het aantal jongeren en ouderen met depressieve klachten, tot de daling van het aantal jongeren dat vrijt zonder condoom. Prima, maar hebben we voldoende menskracht voor een intensieve manier van de benadering van de doelgroep?In tweede termijn werd duidelijk dat er voldoende geld is om de activiteit in te kopen. De vermindering van de ‘echte’ depressieve klachten is niet voor de hand liggend volgens Alke van Marsbergen. We zullen het nog eens navragen.6. Kinderen Naast een groene gemeente ook een kindvriendelijke gemeente, met zeker poepvrije speelplaatsen! Onze suggestie om de speelplaatsen niet toegankelijk te maken voor honden staat nog steeds. 90 euro boete voor een hondendrol lazen wij ion de krant. Je kunt er al gauw een hek en een wildrooster van betalen. Scheelt uiteindelijk weer in die vervelende bekeuringen, vindt u ook niet College? Hondenpoep kan volstrekt niet op de speelplaatsen volgens wethouder Attema. Wildroosters maken toch weer een kans. Waar mogelijk.7. Gezondheid Overgewicht bij kinderen vraagt om een extra sportimpuls. In de preventieve sfeer heeft de gemeente een taak. Deelt u onze zorg? Onze diabetes-motie staat er nog.Veel activiteiten in de sportsfeer lopen meldde wethouder Robberegt.8. Buitenzwembad, het liefst bij De Kulk, moet er komen. Buitenzwemvoorziening Krabbeplas blijft gratis - met toezicht en met schoon water, vinden we als GroenLinks - dus én- én.Volgens een aangenomen motie wordt een onderzoek ingesteld. Verschillende partijen vonden het GroenLinks punt en –en geen slecht idee.9. Jongerencultuur Jongeren Cultuurcentrum komt er. Lang gewacht maar dan komt het er toch van. Een uitstekende aanvulling op een doelgroep die nog geen plek had. Dat de frisfeesten (met dank aan de SP) ook een plek hebben maakt het plaatje compleet. Heel goed college!Gaat allemaal door.10. Sport Veel nieuwe sportaccommodaties. Kunstgras is niet alleen een investering in een veld, maar ook een investering in jongeren. Goed verdeeld over Vlaardingen. Sportverenigingen krijgen professionele ondersteuning, prima!11. Multifunctionele Centra worden gerealiseerd in de Westwijk, De Loper en Drieën-Huysen - misschien krijgen we zelfs onze oude buurthuizen weer terug. Gewoon waar alle Vlaardingers door elkaar lopen en gezamenlijk zaken aanpakken. Zou mooi zijn.De term buurthuizen riep negatieve gevoelens wakker bij het CDA. Wethouder van der Zwan kreeg het advies zich eens te informeren bij de praktijkdeskundige wethouders Attema, Robberegt en Versluijs. GroenLinks zal zeker in samenhang met de integratieproblematiek komende collegeperiode hier nog op terug komen.12. Onderwijs Nieuwe onderwijsaccommodaties, niet alleen voor onderwijs, maar ook voor sport en bewegen, zorg en hulpverlening etc. Dat gaat goed. Maatvoering moet wel op de kleinschalige maat van een basisschoolkind blijven. Vindt u ook niet wethouder?Wethouder Attema was het absoluut eens met de kleinschaligheid.-------------------------------------------------------------II IS DE BEGROTING DUURZAAM EN GROEN? Opnieuw vragen, zorgpunten en lofprijzingen1. Monumenten Zorg hiervoor verdient meer prioriteit. We lezen er weinig over, zeker gezien onze imagopogingen om naast groen ook historie in de beleving van de Vlaardingers te krijgen. Het gaat ons niet alleen om de gebouwen maar ook om de herdenkingsmonumenten. Hoe kijkt u daar naar College? Toezegging van Hans Versluis dat er een overzicht komt waarin duidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is.2. Duurzaam College, wilt u een onderzoeken of het bijvoorbeeld mogelijk is de bouwverordening zo aan te passen dat kleinschalige duurzame energie opwekking een steuntje in de rug krijgt? Wordt onderzocht, toezegging van wethouder Versluis.3. Wij vinden 75% duurzaam inkopen weinig ambitieus. Het Rijk gaat in 2010 voor 100%. College, kan er nog een tandje bij?De startsituatie wordt onderzocht als het meevalt, is een tandje bij mogelijk volgens wethouder Robberegt.4. Duurzaamheid - Zon en wind zijn de toekomst. Meer milieulef dus. Pas in 2020 alle nieuwbouwwoningen energieneutraal bouwen is rijkelijk laat. Hoe zit het met de weg ernaar toe? Zonnepanelen - gewoon mee beginnen, niet over alles hoeft een uitgebreid eigen onderzoek gestart te worden; zonnepanelen staan er al in Nederland, worden ook al verhuurd aan bewoners via woningbouwcorporaties. Zit dat er misschien nog in wethouder?Zie hierboven.5. Groen en buitenruimte Ondanks de uitstekende collegevisie wat betreft nieuwbouw en buitenruimte hebben we zorg over de talloze lopende nieuwbouwprojecten. Ook bij deze moeten we waar mogelijk vroegtijdig kijken waar groen en spelen behouden kunnen blijven.Wethouder is het ermee eens, gevraagd of er een lijstje kan komen met de projecten waarop we zien kunnen of er nog zonodig wat aan te passen valt. Lijstje komt.6. Groen Nog nooit zo’n groene begroting gezien. Bloemen en ‘smulgroen’. Aanpak van Groen Broekpolder/’t Hof/’Nieuwelant/Emaus. Historie, recreatie en spelen worden gekoppeld. Vlaardingen krijgt hopelijk een groen en historisch imago. Moet wel goed verdeeld worden over de wijken. Wij hebben het gevoel dat de VOP er wel een scheutje bij kan krijgen. Vlaardingen als groene stad gaat alleen lukken als ook of juist deze wijk omhoog gestoten wordt in de groene vaart der volkeren. Nogmaals benadrukt dat de VOP prioriteit verdient. College zegt al bezig te zijn in goed overleg met de bewoners.

7. Vlaardingen groen en fleurig Prima. Fleurige bloemen moeten wel duurzaam ingekocht worden. Alstublieft niet van die eenjarige weggooiplanten. Kan dat wethouder? Ging vooral over strooigoed, mooie klaprozen. Gaat ook volgens GroenLinks over meerjarige planten/struiken. Is hoe dan ook al beter dan die weggooi geraniumtorens. Senter Novem heeft criteria voor duurzaam groeninkopen. Wordt in de toekomst naar gekeken volgens college. We zullen het nog eens navragen.8. Viaduct Vijfsluizen Hiervoor gaan we heel veel geld uitgeven. Wij kunnen ons wel vinden in dit project, maar vooral omdat het bedrijvenpark een goed voorbeeld wordt van duurzaamheid, en, lezen wij op de website van het OVG, heeft de projectontwikkelaar respect voor de monumentale bomen die er staan. Wij lezen daar niks meer over in de begroting. Lijkt me toch typisch iets wat je bij elke gelegenheid even bevestigd. College, een beetje duurzame PR, toch niet vergeten? Is zeker een duurzaam sterproject.-----------------------------------------------------------------III IS DE BEGROTING DUURZAAM EN SOCIAAL?Nog meer vragen, zorgen en lofprijzingen1. Marathonweg Luchtkwaliteit nu en straks is met de uitbreiding van het verkeer een ernstig probleem. Longproblemen zijn niet niks. Ik las in de krant dat er in Dordrecht toch overkapt gaat worden. Een Delfts onderzoek. Misschien een idee college. Gaan we meenemen volgens college.2. Wonen en veiligheid In het deelgebied Galgkade van het stationsgebied start de bouw van 250 woningen. Echte nieuwe plannen worden waargemaakt. Mooi dat het gaat lukken college. Daarnaast worden bestaande huizen gescreend op brandonveilige situaties en worden rookmelders aangebracht - vooral in de kwetsbare wijken.3. Fietsen en kinderen Veilige schoolroutes om de kinderen op de fiets te brengen of zelf te laten fietsen. Veilig, milieuvriendelijk en gezond.4. Stadshart en verkeersveiligheid Wordt in 2009 30 km-zone! Veilig en toch bereikbaar, wat wil een Stadshart nog meer? Ondernemers blij, fietsers blij. Nu nog wat extra aandacht voor mensen met een handicap en het wordt nog wat in de binnenstad.Wordt zeker wat aangedaan volgens wethouder Van der Zwan.5. Nieuwe Speelplaatsen Jeugd wordt betrokken bij bouw. Een suggestie wethouder, een excursie naar natuurspeelplaats of ons eigen speeleiland in de Babberspolder verruimt hun blik. Het speeleiland in de Babberspolder is een succes spelen in de wijk, met een sociaal accent - goede samenwerking met Waterweg Wonen en vraagt naar meer. College kunt u niet eens gaan onderzoeken of zoiets ook op andere plaatsen in Vlaardingen kan?Waterweg Wonen heeft betaald, antwoord was verder wat onduidelijk behalve dat ieder het een prima project vond. Komen we nog op terug.6. Openbaar Vervoer Wij verzoeken het college middels een motie geld te reserveren om gratis openbaar vervoer voor ouderen te gaan regelen. Net zoals in Rotterdam, net zoals in een aantal andere steden al plaatsgevonden heeft. Naast GroenLinks hebben PvdA, SP, CDA en AOV deze kwestie eerder aan de orde gesteld. Het moet er nu maar eens van komen. Wij dienen en motie in.....Deze GroenLinks motie is aangenomen. Met dank aan SP, CDA, PvdA en AOV. Een historisch feit. Wethouder gaat onderzoeken of hij komend jaar regionaal kan aansluiten, komt met het kostenplaatje terug. VVD melde op rationele gronden tegen te zijn. Zij komen er op terug.Tot slot voorzitterWij hebben vragen gesteld, een motie ingediend en zorgpunten benoemd. We hebben ook veel lofprijzingen uitgedeeld. We hebben nog een bijzondere. Er zit namelijk een college dat het hart op de goede plaats heeft. Een beetje links van het midden. Dat hart zorgt voor een duurzame en sociale stad.Op twee andere punten zijn we nog in tweede termijn ingegaan• ISV gelden wellicht in de min. Wethouder Versluis antwoordde desgevraagd dat het sociale programma dat in het actieplan wonen zit gewoon blijft staan.• De gevolgen van de bezuinigingen in de AWBZ sfeerbaren ons zorgen. Alsmaar vrijwilligers inzetten bij bijvoorbeeld chronisch zieken heeft een eind. Professionele deskundigheid is in veel gevallen gewenst. De discussie is lastig omdat we er in veel gevallen niet over gaan. Desondanks is het goed in de Raad de signalering van misstanden te blijven melden.Wij gaan er vanuit dat onze vragen beantwoord worden dat onze zorgen gedeeld worden een dat uiteraard ook de lofprijzingen rijkelijk gedeeld worden. Als dat allemaal gaat lukken dan stemt de fractie van GroenLinks van harte in met deze begroting.Fractie GroenLinks Vlaardingenwww.groenlinks.vlaardingen.nl----------------------------------------------------------------------M O T I E Gratis OV voor ouderenDe raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 5 en 6 november 2008;Behandelende de Programmabegroting 2009-2012;Overwegende dat:• ouderen meer activiteiten ondernemen als er gratis OV bestaat;• de gemeente Rotterdam de proef met gratis OV voor ouderen ook in 2009 in de begroting heeft opgenomen;• de evaluatie experimenten met gratis OV voor ouderen van staatssecretaris Huizinga een positieve uitkomst kent.Spreekt als zijn oordeel uit:• dat het wenselijk is dat ouderen gestimuleerd worden in hun mobiliteit;• dat het regionale overleg met Schiedam, Rotterdam en de RET over gratis OV voor ouderen prioriteit heeft;Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:• te onderzoeken welke kosten verbonden zijn aan gratis OV voor ouderen en incidentele dekking te zoeken in de programmabegroting voor het jaar 2009;• in de voorjaarsnota 2009 een definitief voorstel met een structurele dekking in de meerjarenbegroting te doen over het gratis OV voor ouderen;• te onderzoeken of er voor andere doelgroepen mogelijkheden zijn om gratis aan het OV deel te nemen,en gaat over tot de orde van de dag.Namens de fractie van GroenLinks Jack TsangNamens de fractie van de SP Arnout HoekstraNamens de fractie van de CDA Cees OosteromNamens de fractie van de PvdA Joop van PapenveldNamens de fractie van het AOV Wim van Klink