Snelle actie & reactie van burgemeester op brief Jack Tsang: "IND niet altijd betrouwbaar"

Ook burgemeester Bruinsma achtte nader onderzoek noodzakelijk na de berichtgeving dat allochtonen in Hilversum onterecht geen stemkaart hadden gekregen. Op vragen hierover gisteren van Jack Tsang van GroenLinks is direct actie ondernomen. Uiteindelijk blijkt dat inderdaad twee ingezetenen van Vlaardingen, op grond van foutieve administratie van de IND, geen stemkaart hadden ontvangen.

 » Naar brief Jack Tsang - GroenLinks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 maart 2006

  Geachte heer Tsang,

Naar aanleiding van uw bericht d.d. 2 maart 2006 inzake (mogelijke) foutieve gegevens met betrekking tot de kiesgerechtigden in Vlaardingen bericht ik u het volgende.

Al jaren lang zijn de gegevens met betrekking tot de verblijfstitels in de Gemeentelijke Basisadministratie onvoldoende betrouwbaar. De verblijfstitelgegevens worden direct onderhouden door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), onderdeel van het Ministerie van Justitie. Hoewel de verblijfstitels in de Gemeentelijke Basisadministratie voorkomen, kan de sectie burgerzaken deze gegevens niet actualiseren.

De verblijfstitelgegevens zijn echter essentieel voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid van inwoners, die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen gemeenten, het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de vakvereniging Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken om omissies te voorkomen en dus te waarborgen dat alle niet-Nederlanders in de Nederlandse gemeenten hun kiesrecht kunnen uitvoeren. Uit de berichtgeving van de gemeente Hilversum blijkt er echter aanleiding te zijn om (ook voor Vlaardingen) een nader onderzoek in te stellen.

Hedenochtend is er vanuit de sectie Burgerzaken contact opgenomen met de helpdesk van de IND. Naar aanleiding van de berichten uit de gemeente Hilversum heeft de IND nogmaals (afgelopen nacht) een selectie gedraaid om mogelijke fouten te achterhalen. Inmiddels blijkt dat voor de gemeente Vlaardingen één persoon ten onrechte was uitgesloten van de komende gemeenteraadsverkiezingen 2006. De persoonsgegevens van deze inwoner zijn inmiddels bekend. Een en ander is voor de sectie burgerzaken aanleiding geweest om direct een stempas te vervaardigen en te versturen.

Afgelopen week heeft de sectie burgerzaken een reactie gekregen van één inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit. Hieruit bleek dat betrokkene ten onrechte geen stempas had ontvangen. Ook dit is verholpen.

In beide gevallen blijkt het om dezelfde soort problematiek te gaan ten aanzien van de geregistreerde verblijfstitelgegevens. Er is nu dan ook voldoende vertrouwen om aan te nemen dat alle kiesgerechtigden inmiddels in het bezit zijn van een geldige stempas.

Met betrekking tot de kandidatenlijsten kan ik u mededelen dat de verzending was gepland in week 9. TPG Post is de instantie die deze verspreiding verzorgt. In verband met de grote aantallen (ieder adres ontvangt een kandidatenlijst) wordt de verspreiding over meerdere dagen verdeeld. Op de website van de gemeente Vlaardingen staat de kandidatenlijst al sinds 30 januari 2006 vermeld. De toegang ertoe blijkt ingewikkeld. Ik heb opdracht gegeven de bereikbaarheid van de kandidatenlijsten te verbeteren, hetgeen inmiddels ook verwezenlijkt is. Bij het openen van de site www.vlaardingen.nl wordt direct een ‘link’ gelegd naar het overzicht van de kandidatenlijsten.

In de bijlage treft u een overzicht aan van de aandachtspunten, die de gemeente Vlaardingen in acht heeft genomen bij het bepalen van de kiesgerechtigden.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Mr. T.P.J. BruinsmaBurgemeester