Na het meerdere keren eerder stellen van vragen aan het college rondom dit probleem is de fractie van GroenLinks Vlaardingen zeer benieuwd naar de stand van zaken en ziet zij graag een proactieve samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam inzake walstroom. Ook stelt GroenLinks een negental vervolgvragen aan het college.

Op woensdagavond 15 januari a.s. organiseert de SP Vlaardingen een bijeenkomst “Stop industrielawaai”.
Locatie: Broekweg 76
Tijd: 10.00 – 23.00 uur
Uiteraard zal GroenLinks raadslid Neill Voorburg daar ook aanwezig zijn.

_______________________________________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 9 januari 2020

Betreft: Stand van zaken DFDS en Walstroom

 

Geacht College,

Het afgelopen jaar heeft GroenLinks meermaals aandacht gevraagd voor de (geluids)overlast en luchtvervuiling die veroorzaakt wordt door DFDS, met name voor de bewoners van de naastgelegen wijk; de Oostwijk. De afgelopen weken bereiken ons wederom weer steeds vaker klachten over geluidsoverlast. Recentelijk heeft ook een geluidsmeting van de SP laten zien dat er wel degelijk pieken gemeten worden aan decibel. Daarnaast staat ook het (vracht)verkeer de laatste maanden wederom veelvuldig muurvast, dit heeft niet alleen geluidsoverlast maar ook extra luchtvervuiling tot gevolg. Deze overlast komt bovenop de geluidhinder en luchtvervuiling als gevolg van de continue draaiende dieselmotoren.

 
Zoals u weet is GroenLinks groot voorstander van de aanleg van walstroom. Volgens ons is dit dé manier om in één klap van een heleboel luchtvervuiling en geluidhinder af te komen. Recentelijk zijn er steeds meer positieve ontwikkeling m.b.t. walstroom in de gemeenten om ons heen te constateren.
Onder andere het havenbedrijf Rotterdam gaat volop inzetten op walstroom. Zo zijn de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam gestart met een proef om kleine zeeschepen aan de Parkkade te voorzien van elektriciteit middels walstroom. Ook de gemeente Schiedam is benaderd door het Havenbedrijf Rotterdam om mee te doen in de tweede fase van het onderzoek naar walstroom. Dit zou namelijk een oplossing kunnen zijn voor de off-shore schepen bij Huisman. En in Maassluis gaat binnenkort de geluidsoverlast en luchtvervuiling omlaag omdat offshore aannemer Heerema, walstroom gaat gebruiken voor z'n werkschepen op de Landtong Rozenburg. Vlaardingen kan wat GroenLinks betreft niet achterblijven bij deze ontwikkelingen, walstroom zou een uitkomst kunnen betekenen voor ons havengebied.

 
GroenLinks heeft vorig jaar schriftelijke en mondelinge vragen aan het college gesteld. Daaruit werd duidelijk dat het aantal decibel door vrachtverkeer zou verminderen en dat de mogelijkheden van LNG onderzocht zouden worden. We zijn zeer benieuwd naar de stand van zaken en zien graag een proactieve samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam inzake walstroom. GroenLinks heeft dan ook de volgende vervolgvragen:
 

 1. Bent u nog steeds van mening dat walstroom een grote verbetering van de leefbaarheid van de inwoners van Vlaardingen en de Oostwijk in het bijzonder zou betekenen?

 2. Kunt u aangeven hoe de proeven met LNG verlopen en hoe DFDS tegen de mogelijkheden van implementatie aankijkt?

 3. GroenLinks begrijpt dat de overgang op walstroom een complexe en mogelijk kostbare ingreep is. Bent u bereid om de proef aan de Parkkade nauwlettend te volgen en naar de technische en commerciële haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en de impact op de omgeving te kijken?

 4. In september 2015 heeft toenmalige wethouder de Vries een intentieverklaring gesloten met het Rotterdamse Havenbedrijf om samen de ontwikkelingsmogelijkheden van het Vlaardingse Havengebied in kaart te brengen. Kunt u aangeven of en eventueel op welke wijze walstroom hier in is meegenomen?

 5. Het Rotterdamse Havenbedrijf is momenteel in samenwerking met de gemeente Rotterdam bezig grote stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en walstroom. Bent u het met GroenLinks eens dat we het ijzer moeten smeden wanneer het heet is en ook Vlaardingen mee moet gaan in deze ontwikkeling?

 6. Bent u bereid om het Rotterdamse Havenbedrijf in het kader hiervan en gezien de eerdere intentieverklaring te benaderen en gezamenlijk de mogelijkheden van walstroom voor Vlaardingen in kaart te brengen?

 7. DFDS zou door ingebruikname van het terrein aan de Oostelijke kant van de Vulcaanhaven de afwikkeling van het verkeer op hun eigen terrein anders gaan doen. Is dit inmiddels gebeurd en heeft dit naar uw weten geleidt tot de beoogde reductie van 1 decibel buiten de geluidswal?

 8. Klopt het dat DCMR bovenop hun gemiddelde meetwaarde een tolerantie van +10 decibel hanteren? Indien dit klopt, is deze 10 decibel i.v.m. de ligging van DFDS nabij een woonwijk naar uw inzicht niet te hoog?

 9. DFDS heeft recentelijk besloten hun reafers (vrachtwagens met koelmotoren) achter de geluidswal te plaatsen.
  Een positieve stap. Kunt u aangeven wat de beoogde effecten hiervan zijn voor de geluidsoverlast (hoeveel minder decibel) en ziet u verdere maatregelen die tot en nog verdere afname van het aantal decibel, met name 's nachts, kunnen leiden?

 
We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet.

 
Met hartelijke groet,

namens de GroenLinks fractie in Vlaardingen,
Neill Voorburg

_________________________________________________________________________

HIER meer berichten op onze site m.b.t. walstroom