Stelt het Vlaardings college wel echt belang in een fietsveilig Vlaardingen?

De beantwoording van de vragen van GroenLinks over gevaarlijke kruispunten in Vlaardingen leverde teleurstellende en vage antwoorden op. Kort gezegd luidde het: "we doen ons best". Geen enkele toezegging dus om gevaarlijke situaties voortvarend aan te pakken.... En dat terwijl er een rapport ter tafel ligt dat aantoont dat het aantal fietsongelukken een stijgende lijn vertoont. GroenLinks, bij monde van raadslid Hermine Koning, neemt geen genoegen met deze lege reactie en stelt daarom vervolgvragen aan het college.

Lees hier het betreffende antwoord van B&W »  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 5 april 2012Betreft: vervolg vragen ex art. 36 betreffende de fietsveiligheid

 Geacht college,

Allereerst dank voor de vlotte beantwoording van de vragen van de fractie van GroenLinks over fietsveiligheid.

Jammer genoeg zijn wij niet tevreden met de beantwoording van onze vragen. We vinden het nogal algemene en nietszeggende antwoorden.

U geeft aan dat u zich inspant om gevaarlijke situaties te voorkomen, iets dat volgens u helaas niet altijd lukt vanwege de specifieke eigenschappen van de kruispunten. Hiermee geeft u te kennen dat uw prioriteit qua verkeersveiligheid voor fietsers elders ligt. U laat de deelconflicten bestaan, zonder dat u ingaat op de factoren die een rol spelen om dit soort conflicten en dus gevaarlijke situaties te voorkomen. U gaat ook niet in op onze suggestie voor het aanleggen van aparte opstelruimtes voor fietsers of het aanpassen van de stoplichten.

Ter inspiratie sturen we u hierbij een persbericht over een actie van de gemeente Huizen, waarbij een oplossing gezocht werd na een vergelijkbaar fietsongeluk.

In het licht van bovenstaande heeft de fractie van GroenLinks de volgende vervolgvragen:

Kunt u aangeven op welke locaties in Vlaardingen er op dit moment gevaarlijke situaties voor fietsers bestaan vergelijkbaar met die op de kruising Lepelaarsingel, Dillenburgsingel/ Zwanensingel?

  1. Als u op de hoogte bent van deze gevaarlijke situaties, bent u van plan daaraan iets te gaan doen en zo ja: wat en op welke termijn?
  2. Zo niet: kunt u dan per kruising (bedoeld in vraag 1) nauwkeurig aangeven welke concrete afwegingen u weerhouden van het nemen van dusdanige maatregelen, dat de deelconflicten worden opgeheven?
  3. Kunt u ons toezeggen om, ter verhoging van de fietsveiligheid, de aanleg van meer opstelstroken voor fietsers te overwegen? Zo nee, wat zijn de bezwaren? (Graag per locatie aangeven.)
  4. Bent u bereid de oplossing van de gemeente Huizen bij uw hernieuwde overwegingen te betrekken?
  5. Uit onderzoek van verkeersadviesbureau VIA.nl (zie ook bijgaand bericht van GroenLinks Rijnmond) is gebleken dat de verkeersveiligheid voor fietsers ook in Vlaardingen flink te wensen overlaat. We zijn zeer benieuwd naar hoe u de doelstelling van 2020 wilt bereiken.

Tot slot willen wij u meedelen, dat de fractie van GroenLinks begonnen is met een inventarisatie van gevaarlijke verkeerssituaties in het algemeen voor de fietser als kwetsbare weggebruiker (bijlage).

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks,Hermine Koning

Bijlagen: - Persbericht gemeente Huizen - 12 juli 2011Onderzoek fietsveiligheid in Rijnmond - GroenLinks 2012- Overig onderzoek:   1.) 2009-05 Factsheet dodehoekongevallen SWOV  2.) 2006-02 Studie ing. C.C.Schoon - Problematiek rechts afslaande vrachtwagens 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoord B&W op vragen GroenLinks over ‘fietsveiligheid’

Datum: 27 maart 2012 

Geachte mevrouw Koning,

Op 2 maart jl. heeft u, naar aanleiding van een ongeval met dodelijke afloop op de kruising Lepelaarsingel, Dillenburgsingel/Zwanensingel, vragen gesteld ex artikel 36 Reglement van Orde over de fietsveiligheid van kruispunten in Vlaardingen. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.Voorafgaand aan de beantwoording hechten wij er aan te melden dat ook ons college, net als u, diep geraakt is door het noodlottige ongeval op 6 juli jl., waarbij een jonge fietser om het leven is gekomen.

Vraag 1Kunt u ons uitleggen, waarom er anno 2012 (4 jaar na invoering van de nota) in Vlaardingen nog steeds kruisingen zijn waarin conflicterende situaties (als op genoemd kruispunt) met fietsers mogelijk zijn?Hoeveel van dergelijke kruispunten zijn dat eigenlijk nog?

Antwoord 1Ja, dat kunnen wij u uitleggen.Een kruispunt betreft per definitie een conflicterende situatie, omdat diverse verkeersdeelnemers gebruik maken van hetzelfde wegvlak. Conform het Fietsplan Vlaardingen 2008 heeft het bevorderen van de verkeersveiligheid van de fietser voornamelijk betrekking op het van elkaar scheiden van langzaam en snel verkeer door middel van vrijliggende fietspaden- en stroken op wegvakken en het beperken van het aantal kruisingen. Dit laatste gebeurt door de ombouw naar rotondes die in de regel aanzienlijk veiliger zijn dan kruispunten met verkeerslichten waarbij de inrichting maatwerk per locatie is.Het verkeersaanbod, de ruimte op het kruispunt, de verkeersveiligheid en de cyclustijd (tijd nodig voor alle kleuren en richtingen van een verkeersregelinstallatie) zijn hierbij bepalende factoren. Dit kan leiden tot de keuze om op bepaalde kruisingen de door u beschreven situatie waarbij links- en/of rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer gelijktijdig groen heeft met parallel rijdende fietsers, toe te staan. In deze situatie, deelconflict genaamd, gelden overigens de normale verkeersregels, het afslaande verkeer moet de rechtdoorgaande fietsers voor laten gaan.

Vraag 2Bent u het met ons eens dat deze conflicterende situaties zo snel mogelijk opgeheven moeten worden en zo ja, hoe en op welke termijn gaat u dit aanpakken?

Antwoord 2Wij spannen ons tot het uiterste in om gevaarlijke situaties te voorkomen, maar worden daarbij beperkt door de specifieke eigenschappen van kruispunten. Zie antwoord 1.

Vraag 3Welke maatregelen gaat u nemen om er voor te zorgen dat in de tussentijd, totdat de conflicterende situaties als bedoeld zijn opgelost, de veiligheid van de kwetsbare fietser gewaarborgd is?

Antwoord 3Zie antwoord 1 en 2.

Vraag 4Kunt u ons toezeggen, dat bij de aanleg van nieuwe kruisingen dusdanige maatregelen worden toegepast dat conflicterende situaties zich niet meer voor kunnen doen?

Antwoord 4Zoals gezegd spannen wij ons in om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen. De inrichting van een kruising met verkeersregelinstallaties is maatwerk per locatie. Uiteraard zullen wij ons, binnen de mogelijkheden die zich per situatie voordoen, inspannen om conflicten zo min mogelijk te laten ontstaan.

Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

De secretaris,                   De burgemeester,Ir. C. Kruyt                        mr. T.P.J. Bruinsma