Suggesties GroenLinks aan college en Raad voor inrichting rondom V&D gebouw

Na een relatief lange periode is ‘de politiek’ weer begonnen. GroenLinks, nu in de rol van de oppositie, zal de voorstellen van het college inhoudelijk beoordelen en daar waar nodig suggesties meegeven. In bijgaande notitie aan het College en de Raad geeft Kees Borsboom enkel suggesties om de aantrekkelijkheid van het centrum en de verkeersveiligheid rondom het nieuwe V&D gebouw te verbeteren.

______________________________________________________________________________________

 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Vlaardingen

Vlaardingen, 23 mei 2014

 
Betreft: Inrichting van de buitenruimte rondom het V&D gebouw

 

Geacht College,

Op 22 mei vond na een redelijk lange periode weer een commissievergadering plaats.
Op de agenda stond o.a. de inrichting van de buitenruimte rondom het V&D gebouw. In de bijgevoegde stukken had u aangegeven dat de raad de keuze heeft om een krediet beschikbaar te stellen of om, gezien de financiële situatie van de gemeente, dit niet te doen. Deze werkwijze had u ook al aangegeven in het onlangs afgesloten coalitieakkoord.

De GroenLinks fractie ziet weinig verandering in het beleid dat tot nu toe regel was in de Raad. De Raad heeft immers altijd de mogelijkheid om een voorstel te verwerpen of aan te nemen.

De GroenLinks fractie zou graag zien dat u met een voorstel komt, die in bv. 3 varianten kunnen worden uitgevoerd. Wij denken hierbij aan een dure -, een middel- en een sobere variant. Op deze wijze laat u de Raad meedenken in het hele proces. Uiteraard kan de Raad ook tegen het voorstel stemmen.

Inzake de buitenruimte rondom het V&D pand heeft de GroenLinks fractie u diverse suggesties meegegeven, te weten:
a.    Ter verfraaiing van de lelijke gevel, deze versieren met zgn. hangende tuinen.
b.    Sluit in het kader van de verkeersveiligheid het gebied voor auto’s af en maak er een voetgangersgebied van. Herstel het kruispunt Korte Hoogstraat / Cronjéstraat weer en laat bestemmingsverkeer toe richting Kuipershof.
c.    Beperk het parkeren in de Kuipershof alleen tot ‘bewoners met vergunning’.
d.    Plaats permanente pollers ter hoogte van de Rabobank en de aanwezige kapsalon aan de noord oost kant.

Door toepassing van b. en c. en d. zal er een veilig voetgangersgebied ontstaan, waardoor dit openbaar gebied volledig aansluiting krijgt op het andere deel van het centrum.

Bovengenoemde punten kunnen uw voorstel verbeteren en de aantrekkelijkheid van het centrum bevorderen.

Tot nadere toelichting bereid,

met vriendelijke groet,
Kees Borsboom
Fractievoorzitter GroenLinks