Vragen GL Vld. over geluidsoverlast en luchtkwaliteit Vlaardingen Oost

Toenemende geluidsoverlast voor bewoners Vlaardingen Oost

Er wèrd al steeds vaker geklaagd door de bewoners…. Maar nu de uitbreiding van het grootste scheepvaartbedrijf van Noord-Europa DFDS aan de Vulcaanhaven er gaat komen is het echt hoog tijd voor vragen aan het college. GroenLinks meent dat walstroom een van de manieren is om overlast en vervuiling te verminderen. (Al vanaf 2005 vroeg GroenLinks naar mogelijkheden van walstroom…)

 
______________________________________________________________________________

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 20 november 2018

Betreft: Geluidsoverlast en luchtkwaliteit Vlaardingen Oost

 

Geacht college,

GroenLinks maakt zich al geruime tijd zorgen over de geluidshinder in Vlaardingen Oost. De laatste maanden bereiken ons steeds vaker berichten over toenemende overlast. Ook een recent bezoek aan de Oostwijk en gesprekken met bewoners daar, bevestigde de signalen omtrent overlast:
Mensen slapen ‘s nachts erg slecht, sommigen door geluidshinder maar een uur of 4 per nacht, daarnaast staan er dagelijks hele rijen vrachtwagens. Vele meldingen aan de DCMR lijken vooralsnog weinig op te leveren.

Een groot deel van de geluidsoverlast heeft te maken met continue draaiende dieselgeneratoren en vrachtwagenverkeer i.v.m. DFDS. GroenLinks is groot voorstander van walstroom, volgens ons zal dit een groot deel van de overlast wegnemen en het is veel beter voor het milieu. Met de definitief geworden uitbreiding van DFDS is walstroom volgens GroenLinks belangrijker dan ooit.

Geluidshinder
Geluidsoverlast heeft grote invloed op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Wanneer mensen op lange termijn iedere dag aan omgevingsgeluid van meer dan 50 dB worden blootgesteld, hebben ze meer kans op een hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk verhoogt het risico op verschillende hart- en vaatziekten.
Daarnaast leidt geluidsoverlast tot slaapproblemen; onrustiger slapen en minder diep slapen. De invloed op de slaap kan de gezondheid nadelig beïnvloeden omdat slaap noodzakelijk is voor lichamelijk en geestelijk herstel. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ontstaat slaapverstoring wanneer mensen gemiddeld aan meer dan 40 dB ’s nachts worden blootgesteld.

Luchtkwaliteit
De continue draaiende dieselgeneratoren zorgen voor veel schadelijke uitstoot. Daarnaast rijden er dagelijks enorme aantallen vrachtwagens af en aan wat uiteraard de nodige vervuiling met zich mee brengt. De zuidelijke randweg is, evenals de tunnel aan de Marathonweg, een soort aanvoerweg naar de DFDS geworden. GroenLinks maakt zich ook hier grote zorgen over. We vragen ons af of de gevolgen voor omwonenden goed in kaart zijn gebracht. Graag zouden we dan ook een Milieueffectrapportage (MER) zien voor het gehele gebied.

 
We hebben dan ook de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met de overlast zoals deze door veel mensen in Vlaardingen Oost wordt ervaren? Kunt u aangeven aan hoeveel dB deze bewoners dagelijks gemiddeld worden blootgesteld? Zo nee, bent u bereid om hiertoe metingen te verrichten?

 2. Kunt u aangeven wat de vermoedelijke bronnen van deze overlast zijn? Zijn er recente ontwikkelingen in het gebied of aan de overkant welke, naast de DFDS, voor overlast kunnen zorgen?

 3. Bent u het met GroenLinks eens dat walstroom een van de manieren is om overlast en vervuiling te verminderen?

 4. Recentelijke ontwikkelingen bij het Havenbedrijf, maar ook aan de overkant bij Koole Terminals, stimuleren de overstap op walstroom. Bent u bereid om met DFDS in gesprek te gaan en sterk aan te dringen op het gebruik van walstroom?

 5. De uitbreiding van DFDS zal zorgen voor een capaciteitsvergroting van 60%. Wat zijn hiervan de te verwachten gevolgen voor:
  A) De verkeersafwikkeling van vrachtverkeer. Zorgt dit bijvoorbeeld voor een verdere toename van vrachtverkeer en opstoppingen?
  B) De dieselgeneratoren. Zullen er bijvoorbeeld meer generatoren aan het werk moeten?
  C) De ontwikkeling van het havengebied? Zal deze uitbreiding bijvoorbeeld zorgen voor een toename van de scheepvaart?
  D) Wat zijn de te verwachten effecten van bovenstaande voor het vestigingsklimaat in Vlaardingen? en rond het havengebied in het bijzonder?

 6. Is het mogelijk om de effecten van DFDS voor het milieu op het gehele gebied in kaart te brengen? Dus minimaal het gebied vanaf de tunnel bij de Marathonweg, de zuidelijke randweg en het havengebied.

 
We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

 
Hartelijke groet namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,
Neill Voorburg