Canadese ganzen neergestreken in het Buizengat - juli 2017
Canadese ganzen neergestreken in het Buizengat - juli 2017

Uitroeien Canadese ganzen volstrekt onacceptabel voor GroenLinks

Met een ontheffingsvergunning is de Provincie Zuid-Holland begonnen met het uitroeien van 20.000 Canadese ganzen en het terugbrengen van kolganzen naar 200. Ook in Vlaardingen zijn op verschillende plekken ganzen te vinden. Wat GroenLinks betreft gaan we deze niet doden! Er zijn andere manieren! Het beleid van de gemeente Rijswijk is daar een goed voorbeeld van. Om het college op het juiste pad te helpen stelt GroenLinks daarom een aantal vragen.

_____________________________________________________________________________

Op 30 augustus werd Neill Voorburg geïnterviewd op de lokale radio Omroep Wetering. Beluister HIER dit interview.

_____________________________________________________________________________

 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 29 augustus 2018

Betreft: Uitroeiing ganzen

 
 

Geacht college,

 
GroenLinks Vlaardingen komt op voor het welzijn van dieren, dat is u bekend. Onlangs hebben wij geconstateerd dat de Provincie Zuid-Holland begonnen is met het uitroeien van alle Canadese ganzen in de provincie. Dit komt neer op het doden van ruim 20.000 exemplaren van deze ganzensoort. Daarnaast wordt het aantal kolganzen van ruim duizend teruggebracht tot tweehonderd. Ganzen zijn beschermde vogels, maar met een ontheffing mag erop gejaagd worden. Het provinciebestuur heeft voor de jacht op beide vogelsoorten twee ontheffingen verleend. Momenteel worden deze ontheffingen aangevochten door de milieufederatie maar zijn inmiddels al wel van kracht.

Het zal u niet verbazen dat GroenLinks verbolgen is over dit voornemen. Het gaat hier om beschermde vogelsoorten die al eerder als inheems zijn aangemerkt. In Vlaardingen hebben we een forse ganzenpopulatie: momenteel scharrelen er op verschillende plekken in onze stad ganzenfamilies rond. Wat GroenLinks betreft gaan we deze niet doden.

Bij het doden van zwanen mogen slag- snij en steekwapens worden gebruikt. We hebben het college al eerder gewezen op het grote dierenleed dat deze methode met zich meebrengt. De methoden van jacht op ganzen zijn namelijk dezelfde als die bij zwanen worden toegepast. Daarnaast wordt er bij de jacht op ganzen in Zuid-Holland veelvuldig gebruik gemaakt van zogenaamde lokvogels. GroenLinks vindt het een vreemde gang van zaken dat wanneer je ergens vogels wil verjagen, je deze eerst het gebied gaat inlokken.

GroenLinks vindt het voornemen om een soort uit te roeien, de manier waarop en het bijbehorende dierenleed volstrekt onacceptabel. We willen dit dan ook op Vlaardings grondgebied koste wat het kost voorkomen.
 

We hebben de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het voornemen van het provinciebestuur om de Canadese gans uit te roeien en de kolgans drastisch in aantal terug te brengen?

  2. Bent u ervan op de hoogte dat we in Vlaardingen een forse ganzenpopulatie hebben? Kunt u aangeven hoeveel ganzen er momenteel in Vlaardingen wonen? En om welke soorten het exact gaat?

  3. Bent u het met GroenLinks eens dat het doden van ganzen door middel van slag- snij en steekwapens voor leidt tot buitensporig dierenleed? Zo nee, waarom niet?

  4. Kunt u aangeven in hoeverre er momenteel op Vlaardings grondgebied op ganzen gejaagd wordt of welke voornemens hiertoe zijn? Kunt u tevens aangeven wat (in het geval van jacht) de gebruikte methodes zijn?

  5. Bent u het met GroenLinks eens dat het onacceptabel is om de Canadese gans in Zuid-Holland uit te roeien? Zo nee, waarom niet?

  6. GroenLinks wil niet dat het uitroeien van ganzen op Vlaardings grondgebied plaatsvindt. Deelt u deze mening?

  7. Indien u de mening deelt dat ganzen in Vlaardingen niet uitgeroeid mogen worden, bent u dan bereid om maatregelen te treffen om dit te voorkomen? En zou u in dit geval een plaatselijke verordening overwegen?

  8. Wanneer we de aangebrachte schade door ganzen willen verkleinen of voorkomen zijn er diervriendelijke methodes. Denk aan onderhoud van gras, inzaaien van minder eiwithoudend gras en nestcontroles. De gemeente Rijswijk heeft hier uitgebreide ervaring mee. Is het college bereid om diervriendelijke mogelijkheden in Vlaardingen te onderzoeken en hier contact over op te nemen met de gemeente Rijswijk?

 
We zien uit naar uw reactie!

Met hartelijke groet,
namens de GroenLinks fractie,
Neill Voorburg.