Lianne van Kalken (raadslid GroenLinks Vlaardingen) over Integraal Veiligheidsplan 2016-2019

Veiligheid in Vlaardingen - zowel in delen... als het grote geheel!

Ondanks complimenten van GroenLinks voor de in de Raad besproken kadernota Integraal Veiligheidsplan (IVP) toch ook wat punten die gemist worden of onderbelicht zijn. Hieronder de tekst van de inbreng tijdens de Raadsvergadering van 18 februari van Lianne van Kalken.

________________________________________________________________________________________________________________

(De uitgesproken tekst geldt.)

Integraal Veiligheidsplan Kadernota

GroenLinks uit graag zijn complimenten voor het stuk dat voorligt. Het wettelijke kader zoals neergelegd in de Politiewet, waarin staat dat gemeenten minimaal eens in de vier jaar in een Integraal Veiligheidsplan doelen vaststellen op het terrein van veiligheid, daar is met onderliggend stuk zeker aan voldaan. Heel belangrijk: veiligheid is immers een van de voorwaarden voor mensen om zich in onze Vlaardingse samenleving goed te voelen, en tot hun recht te komen.

Het veiligheidsbeleid van de gemeente Vlaardingen komt tot uiting in deze kadernota. GroenLinks wil echter verder kijken, dan hierin nu gedaan wordt. niet alleen ‘schijnveiligheid’ creëren door achteraf, repressief, de criminaliteit te bestrijden, maar ook door de kern van criminaliteit aan te pakken. Bij het schrijven van dit stuk, moest ik denken aan de filosoof Gadamer, hij schreef: wie het deel niet in het geheel ziet, ziet het geheel niet. Het beleid dat wij als gemeente Vlaardingen maken op het gebied van veiligheid moet wat GroenLinks betreft niet alleen naar het deel kijken, maar ook naar het grotere geheel. In dit stuk missen wij nog een visie op de achterliggende problematiek die vaak met criminaliteit gepaard gaat. Zien wij het grotere geheel wel? Hoe zit het met toenemende verarming, werkeloosheid, sociale afzondering. De portefeuillehouder zei in de commissie: het IVP is geen werkplan. Dat hoeft het ook niet te zijn. Maar wat GroenLinks betreft moeten wij als raad niet alleen kijken naar hoe we diefstal en overlast en de objectieve veiligheidscijfers achteraf kunnen terugdringen, maar verdient ook preventie een veel grotere rol. Een koppeling of analyse met de Westwijk en andere wijken in onze stad had hier in dit stuk daarom niet misstaan. GroenLinks wil investeren in wijkopbouwwerk, jeugdzorg en jongerenwerk maar ook in een aanpak die ervoor zorgt dat de autoriteiten dichter bij de burger komen te staan. Wij zeggen daarmee niet dat criminaliteit en onveiligheid niet bestaan. Een sociale aanpak is niet hetzelfde als onvermogen of onverschilligheid. Hufters, asocialen en ‘dikke ikken’ moeten absoluut worden aangepakt.

Voor wat betreft radicalisering missen wij in de doelstellingen inzet op preventie: een persoonsgerichte aanpak en algemene preventie dát is wat de voedingsbodem voor radicalisering weg kan nemen. Waarom is Nederland nog niet zo geradicaliseerd zoals dat wel in Brussel en Parijs het geval is? Daar heeft ons netwerk van wijkpolitie en jongerenwerk zeker iets mee te maken. Alle verhalen van asielzoekers die succesvol zijn geworden in Nederland hebben een gemeenschappelijke gemene deler; ze zijn opgevangen door Nederlandse buren in hun begintijd en hebben heel veel steun daaraan gehad. Oftewel, kleinschaligheid en investeren in échte contacten tussen mensen werkt. Niet alleen voor asielzoekers, maar wellicht ook als het gaat om radicalisering en mensen/ groepen die zich van elkaar afkeren. Want dat is wellicht het belangrijkste om op te merken, het gaat niet alleen om religieuze opvattingen maar erbij horen, afgewezen worden en juist daarin met elkaar het debat aangaan. Vlaardingen moet investeringen in samenlevingsopbouw. Wij moeten een ‘maatschappelijke’ discussie voeren over hoe we de maatschappij willen inrichten, juist met elkaar. Niet het kleine deel dus, maar het grotere geheel.

Voor wat betreft Drugs, ook hier heeft GroenLinks uiteraard graag wat over te melden. In 2014 is de door GroenLinks ingediende motie met betrekking tot wiet aangenomen. De ontwikkelingen op het gebied van regulering van de wietteelt moeten hierdoor nauwlettend gevolgd worden door de gemeente. Is het mogelijk dat de portefeuillehouder op dit gebied een rapportage aan de raad doet toekomen van wat er precies door de gemeente Vlaardingen ten aanzien van deze motie sinds 2014 is gebeurd? De kreet ‘we steunen regulering en volgen de ontwikkelingen nauwgezet’, is wat ons betreft veel te summier.

Dan: de fysieke veiligheid. Een hele magere paragraaf in het stuk dat gaat over onze externe veiligheid. We maken ons druk over het terugdringen van de objectieve veiligheidscijfers, diefstal, vernieling etc. Verschrikkelijk, die woninginbraken en gejatte fietsen, maar als het aan de overkant mis gaat, denk nog eens terug aan Odfjell, dan zitten we hier wel met een groter probleem. En komen we niet ver met alleen een stofmasker. Over het grotere geheel gesproken…

De forse branden die we de laatste tijd gehad hebben, hebben grote invloed op het Vlaardingse leefmilieu, het verkeer en onze omgeving. Hoe zit het met de rapportage van het college over de DCMR, krijgen we hier nog een update van? En hoe zit het tot slot met de toezichthoudende rol van de gemeente op gebouwenveiligheid, ook hiervan zien wij veel te weinig terug in het deze kadernota?

Ik hoor voor beantwoording van deze vragen van de portefeuillehouder graag zijn deel. Dank u wel.