Verslag themabijeenkomst 'Staat van de zorg'- 19 april 2016 - GroenLinks Vlaardingen

Verslag themabijeenkomst GroenLinks - De staat van de zorg

Op dinsdag 19 april kwamen ruim 60 Vlaardingers en Schiedammers richting de Stadsgehoorzaal voor een avond over de staat van de zorg. De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van GroenLinks Vlaardingen en Schiedam. Het publiek bestond uit een bont gezelschap van o.a. raadsleden, bestuurders, professionals, werkzaam bij Careyn, Pameijer, Stroomopwaarts en Buurtzorg, en zelfs de directeur van Minters was aanwezig. Ook de trouwe GroenLinks leden waren ruim vertegenwoordigd in de zaal.

Dagvoorzitter was oud GroenLinks wethouder Jan Robberegt, tegenwoordig bestuurslid GroenLinks Vlaardingen.
Nadat hij iedereen welkom heette was het woord aan Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks (zie foto onder).

Linda gaf aan dat zij gelooft in de zin van decentralisaties van de zorg maar dat het te snel is gegaan. Bij de decentralisaties ging het teveel om het systeem en minder om de mensen. De zware  bezuinigingen maakten het extra moeilijk om goede zorg te kunnen blijven bieden. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar op de thuiszorg en de huishoudelijke hulp - die daarbij broodnodig is - wordt enorm bezuinigd. Linda benadrukte de inspanningen van GroenLinks om de discussie weer over mensen te laten gaan en juist extra geld in te zetten voor de zorg.

Na Linda kwam Annemarie van Dalen aan het woord (zie foto onder). Zij nam het publiek mee in andere manieren van ’organiseren van de zorg’. Annemarie is bestuurder van de opvoedpoli en eigenaar van de organisatie “Anders organiseren van de zorg”.

Haar visie op de zorg kent vijf principes: betekenis maken, handelingsruimte creëren, lokaal plannen, coördineren door visie en vertrouwen, en institutioneel ondernemen. De presentatie van Annemarie is HIER te zien (PDF opent in een nieuw venster).

Met name betekenis maken, weten waarom de organisatie deze zorg wil bieden, wordt vaak vergeten. De betekenis moet worden ‘doorvertaald’ naar oplossingen en niet naar beleid. En ruimte voor professionals, dus: een platte structuur en autonome werkeenheden dragen bij aan het leveren van goede zorg. Van belang is dat Zorgorganisaties hun werknemers vertrouwen in datgene wat ze moeten doen. Een ander belangrijk punt is het verminderen van de bureaucratie binnen de zorg. Samenvattend komt het neer op de volgende wijze uitspraak: Regels moet de mens dienen en niet andersom!

“Wie is er voor maatwerk in de zorg?” vraagt Annemarie aan de zaal. Iedereen uiteraard, want we willen zorg die past bij de burger. Dit betekent echter ook dat ze zorg verschillend kan zijn en dat niet iedereen automatisch dezelfde oplossing voor eenzelfde probleem zal krijgen. Iedere situatie is anders, mensen hebben verschillende netwerken en verschillen ook in wat zij zelf kunnen. Daarom moeten we af van pasklare oplossingen en steeds, samen met de cliënt, bekijken welke oplossing de beste is.

Regie en eigenaarschap voor zowel de professional als de cliënt.  De professional die eigenaar is van zijn/haar werkomgeving en de cliënt, de burger die over zijn of haar eigen problemen en vragen gaat.

Cees Oosterom, wethouder jeugdzorg, Wmo, participatie en cultuur schetst de situatie in Vlaardingen. Hij benadrukt dat de gemeente juist de verscheidenheid van de zorg organiseert en dat bij elke hulpvraag, samen met de burger, wordt gekeken wat voor hem of haar de beste oplossing is.

Ook dat problemen vaak niet op zichzelf staan. Door werkloosheid ontstaan vaak schulden die vervolgens weer spanningen in het gezin oproepen en voor nieuwe problemen zorgen. Het helpen oplossen van het schuldprobleem is dan belangrijk om weer ruimte te maken voor andere oplossingen. Vlaardingen werkt samen met Maassluis en Schiedam en kan veel zaken snel regelen zoals bevoorschotting van mensen met een persoons gebonden budget in de tijd dat het geld daarvoor niet op tijd van de SVB kwam of het voorkomen van uithuiszetting van gezinnen met kinderen door het maken van afspraken met de woningcorporaties.

Er zijn nog verbeterpunten en daar wordt hard aan gewerkt maar volgens Cees doet Vlaardingen het zo slecht nog niet. Met de komst van de vier sociale wijkteams staat de zorg ook dichter bij de burger en kennen zorgverleners de burgers beter.

Na de laatste inleiding ging de paneldiscussie van start met de volgende panelleden: Linda Voortman, Annemarie van Dalen, Cihan Lacin (FNV Red de Zorg), Katinka de Rover Raadslid GL Schiedam en Cees Oosterom. De panelleden gingen in op vragen vanuit het publiek en op elkaars mening over de decentralisaties.

Vanuit het publiek kwamen o.a. de volgende vragen:

Houden gemeenten geld over aan de zorg?
Geantwoord wordt dat dat bijna niet voorkomt maar dat de gemeente in eerdere jaren, door veranderd beleid, wmo gelden heeft overgehouden en die nu inzet voor ontstane tekorten.
Aangegeven wordt ook dat de zorg, wanneer slimmer georganiseerd zonder verlies van kwaliteit, goedkoper kan. En dan niet om geld te besparen maar voor meer mensen een goede oplossing te vinden.

Zijn er wel genoeg mensen voor de zorg als het geld ervoor beschikbaar zou zijn?
Er zijn de laatste jaren heel veel ontslagen in de zorg gevallen en er zitten dus veel mensen thuis die graag weer aan het werk willen.

Na afloop konden de aanwezige van gedachte wisselen met de inleiders onder het genot van een drankje en hapje in de lobby van de Stadsgehoorzaal.

Op 18 mei is er een evaluatiebijeenkomst over de bijeenkomst en dan zal met de Schiedamse fractie gekeken worden naar verdere samenwerking en een vervolg op deze succesvolle bijeenkomst.