Vier Scoutinggroepen volgens college in één gebouw? GroenLinks is ontstelt en stelt vragen - 12 maart 2018

Vier Scoutinggroepen volgens college in één gebouw? GroenLinks is ontsteld en stelt vragen

Vrijwilligers van de vier scoutinggroepen werken al jaren samen met een architect aan de ontwikkeling van vier nieuwe, duurzame gebouwen. En nu ineens een bericht in het AD dat de gemeente deze nieuwbouw te duur vindt en op de rem trapt. Naast de vele vragen die dit oproep bij de fractie van GroenLinks (zie hieronder) is daarom natuurlijk ook de vraag: Waarom is er hierover geen tussentijds bericht naar de raad gekomen met een update over de stand van zaken?

____________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 12 maart 2018

Betreft: Nieuwbouw Scouting

 

Geacht College,

Op 8 maart jl. lazen wij tot onze ontsteltenis het volgende bericht in het Algemeen Dagblad, over het gat in de exploitatie betreffende de nieuwbouw voor de Scoutingverenigingen.

<LINK NAAR BERICHT AD.>

De GroenLinks fractie is erg geschrokken van het artikel en de daarin geschetste feiten.
Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

 1. Uit het artikel blijkt dat na jarenlang werk van de Scoutingverenigingen aan het nieuwbouwplan nu ineens blijkt dat het plan te duur is en de gemeente liever ziet liever dat de scoutinggroepen in één gebouw gaan. Klopt dit? Hoe komt het dat nu pas deze brief naar de Scoutingverenigingen gestuurd is? Waarom is er hierover geen tussentijds bericht naar de raad gekomen met een update over de stand van zaken?

 2. Uit het artikel blijkt dat er al langer bekend was dat er een gat in de exploitatie zat, maar nu pas op de rem getrapt wordt. Klopt dit?

 3. GroenLinks en ook de gemeente hecht grote waarde aan burgerinitiatieven en de participatie van Verenigingen, burgers en maatschappelijke organisaties. De Scouting heeft met vrijwilligers en de architect jarenlang gewerkt aan de plannen. Hoe kunt u het dan rijmen dat in dit stadium er toch van af geweken is zonder daarover de Scouting te informeren? Bent u het met ons eens dat dit toch niet mogelijk moet zijn en schade berokkend aan het vertrouwen in de politiek?

 4. De Scouting was voornemens een duurzaam pand neer te zetten. Waarom kiest u niet voor een duurzaam pand?

 5. Van de Scouting hebben wij begrepen dat de OZB voor moeilijkheden zorgt, deelt u dit inzicht?
  Waarom geeft de gemeente aan organisaties die zich inzetten voor de maatschappij (waaronder ook zeker de Scouting) geen reductie op de vaste OZB belasting, het is in feite maatschappelijk onroerend goed?

 6. Heeft de problematiek rondom de nieuwbouw van de Scouting gevolgen voor de bijdrage die toegezegd is door Rijkswaterstaat?

 7. Volgens het artikel pleit het College voor 1 pand, dat minder duurzaam en goedkoper is. Heeft u hierbij gedacht aan de pluriformiteit binnen de scouting? Naar ons weten werkt de Scouting graag samen maar de ene scoutingvereniging is de andere niet en alle Scoutingverenigingen hebben een eigen identiteit. Is dit meegenomen in uw gedachtegang?

 8. Kunt u aangeven hoe u communiceert met de Scouting en hoe u gaat proberen dit probleem op te lossen?

 9. Graag ontvangen wij een uitgebreid tussenbericht over de stand van zaken, kunt u ons toezeggen dit toe te sturen? Zo nee, waarom niet?

 
Fractie GroenLinks Vlaardingen,
Lianne van Kalken
Kees Borsboom