Vragen art. 36 GroenLinks over toename geluidshinder bij toename vliegtuigverkeer Rotterdam Airport

Hebben Vlaardingers door hoe schadelijk is bij mogelijke toename van het luchtverkeer? De plannen van de minister geven aanleiding enkele vragen aan het college te stellen.

 

 

---------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 8 juni 2009

Betreft: Schriftelijke vragen volgens het Reglement van Orde art. 36,               toename geluidshinder

 Geacht College,

De uitspraak van de Schiedamse Gemeenteraad tegen het plan van minister Eurlings om meer vluchten van en naar Rotterdam Airport toe te staan ( Voorontwerp aanwijzingsbesluit ), de Kamervragen aan en antwoorden van minister Eurlings (21 april 2009) brengen ons ertoe u te vragen ons nader te informeren over het Voorontwerp aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport. Het is ons bekend dat de gemeente Vlaardingen kennelijk geen formele adviespositie heeft in deze kwestie. Desondanks veronderstellen wij dat een groot deel van de bewoners van Vlaardingen overlast ondervindt bij de uitbreiding van het aantal vluchten. Het fenomeen dat geluidshinder (weg en railverkeer) leidt tot ernstige gevaren voor de volksgezondheid is beschreven in het Rapport van Kempen en Houthuijs RIVM (2008). Daar staat dat blootstelling aan geluid van gemiddeld meer dan 60 decibel gedurende de dag en avond het risico op een acuut hartinfarct vergroot. Cumulatief (weg- én vliegtuigverkeer ) neemt het risico uiteraard toe. De minister van VROM heeft op 3 juli 2008 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over ondermeer de negatieve effecten van vliegtuiglawaai op kinderen bij het leren, geheugen en lezen. Vanaf 50 dB neemt de leesvaardigheid gradueel af. De minister verwees daarbij naar het RANCH onderzoek uitgevoerd in Zweden, Spanje, Nederland en Groot-Brittannië (2001-2004).

De vragen

1. Is het u bekend dat op een aantal plekken in Vlaardingen volgens het geluidsmeetnet van het RIVM nu al de 60 decibel wordt overschreden, extra vliegtuiglawaai zal het aantal gebieden uiteraard doen toenemen?

2. Is het u bekend dat volgens de aanvraag van Rotterdam Airport bij toewijzing een toename van 2500 vliegbewegingen (van zwaarder verkeer) ten opzichte van 2005 mogelijk zal zijn?

3. Bent u het met ons eens dat de overlast en de mogelijke gezondheidsschade in Vlaardingen hierdoor zal toenemen?

4. Bent u bereid de minister ongevraagd te adviseren over het voorontwerp aanwijzingsbesluit en hem te verzoeken de aanwijzing van 2001 vooralsnog ongewijzigd in stand te laten?

5. Bent u bereid de minister te verzoeken handhavend op te treden op basis van de huidige aanwijzing?

6. Bent u bereid de minister te verzoeken zijn toezeggingen, met betrekking tot geluidscumulatie, de nachtcontour en het slaapverstoringsonderzoek, na te komen en het onderzoeksgebied uit te bereiden tot relevante delen van Vlaardingen?

7. Bent u bereid de minister te verzoeken een vergelijkbaar onderzoek als het RANCH onderzoek naar de leerprestaties van kinderen te laten uitvoeren in de omgeving van Rotterdam Airport uiteraard inclusief Vlaardingen?

 Tot slot

College de balans is zoek als het gaat om consumeren en welzijn. De rol van de overheid is daarin niet onbelangrijk. Het kan niet zo zijn dat we de prijs die we moeten betalen om een extra vluchtje te maken terugzien in het aantal slachtoffers van hartinfarcten of de leerprestaties van onze (klein)kinderen. Voor GroenLinks is de keus duidelijk.

Wij hopen op een snelle reactie,

De fractie van GroenLinks Jack TsangCorrie Kortleven Kees Borsboom