Waarom krijgen denksportverenigingen in Vlaardingen geen steun?
Bridge

Waarom krijgen denksportverenigingen in Vlaardingen geen steun?

De fractie van GroenLinks stelt wederom vragen inzake de huisvestingsproblematiek van de diverse bridgeverenigingen in Vlaardingen. Ondanks de in het verleden gedane toezegging van de wethouder is deze kwestie nog niet opgelost.

___________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 25 februari 2015.

Betreft: Artikel 36 vragen inzake huisvesting bridgeverenigingen

 

Geacht college,

De fractie van GroenLinks heeft enkele jaren geleden aandacht gevraagd voor de huisvestings-problematiek van de diverse bridgeverenigingen in Vlaardingen. Het betreft dezelfde materie als de ingezonden brief van 22 februari, welke geplaats is op Vlaardingen24.

Indertijd is een stichting opgericht om alle bridgeverenigingen onder een dak te brengen, er was zelfs al een schetsontwerp van een gebouw gemaakt en het Fonds Schiedam Vlaardingen had al een ruime toezegging gedaan. Zelfs was er al een garantiestelling van 50% gedaan door de overkoepelende sportorganisaties. Van de gemeente werd gevraagd om voor de resterende 50% garant te willen staan.

Het college weigerde, onder de noemer dat gezien de financiële positie van de gemeente er verder geen garantstellingen werden gedaan, en de portefeuillehouder (de heer Hoekstra) liet ook weten dat zijn prioriteit lag bij de jeugd en de jeugdsporten.

U zegde wel toe dat de verenigingen ten alle tijde een beroep op u te kunnen doen om te bemiddelen bij het zoeken naar de juiste huisvesting.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de nog steeds aanwezige vraag van de diverse bridgeverenigingen om een juiste huisvesting voor hun activiteiten?
  2. Heeft u in de afgelopen jaren aan de verzoeken van de diverse verenigingen kunnen voldoen?
  3. Bent u nog steeds bereid om de verenigingen daarbij te helpen?
  4. Vindt u het in deze tijd van participatiesamenleving en het langer zelfstandig blijven wonen juist dat mensen ook langer lichamelijk en geestelijk actief blijven?
  5. Bent u sedert onze vorige vragen over huisvesting van bridgeverenigingen van standpunt gewijzigd, of blijft u prioriteit geven aan alleen sport voor jongeren?
  6. Schaart u dammen, klaverjassen en bridgen onder de categorie sport?
  7. Zo ja, waarom laat u veelal volwassen Vlaardingers die deze sport beoefenen in de kou staan?
  8. Bent u bereid om met het bestuur van de Stichting Denksport Centrum opnieuw om tafel te gaan zitten en te kijken of er alsnog mogelijkheden zijn om een eigen onderkomen te realiseren en de destijds gevraagde garantstelling opnieuw te bezien?
  9. De sluiting (op termijn) van verzorgings- en buurthuizen is zowel door landelijk als plaatselijk beleid helaas een feit. Bent u bereid om te voorkomen dat deze verenigingsmensen onnodig verder moeten reizen dan strikt noodzakelijk is?
  10. Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat, in het kader van het langer vitaal en actief blijven, ook bridgeverenigingen een nuttige en aanvullende functie in de maatschappij vervullen?

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen,
Kees Borsboom
Lianne van Kalken