Wethouder antwoord GroenLinks op vragen overlast Mendelssohnplein

8 oktober 2008 - Maatregelen van de gemeente tegen overlast van hondenpoep zijn al divers, maar: “Voor het bereiken van een afdoende resultaat is echter de inzet van burgers -waarmee in dit geval de hondenbezitters worden bedoeld die zich nog niet aan de regels houden- onontbeerlijk” aldus wethouder Attema.

Geachte heer Tsang, Het onderwerp van uw aan het college gerichte brief over het Mendelssohnplein valt grotendeels binnen mijn portefeuille, vandaar dat de brief mij ter afdoening in handen is gesteld.Uw brief heeft naast uw eigen recente bevindingen op het Mendelssohnplein mede als aanleiding de aan de gemeenteraad gerichte brief van mevrouw Klapwijk. Wat deze laatste betreft: de formele behandeling van deze brief heeft vanwege het zomerreces van de gemeenteraad pas vorige week in ons college kunnen plaatsvinden. Dat wil echter niet zeggen dat er in de tussentijd niets aan deze klacht gedaan is. Nog voor de officiële start via de publicatie in de krant van de hondenbeleidscontroles (04-09-’08) heeft het Mendelssohnplein vanaf juli wekelijks bezoek gehad van de lichtblauwe brigade in samenwerking met de wijkpolitie. Dit omdat het hardnekkige probleem met het verkeerd uitlaten van honden op het Mendelssohnplein ook ons al jaren een doorn in het oog is. Niet voor niets is in het verleden met de gratis poepzakjesverstrekking gestart op het Mendelssohnplein. Helaas moest dit experiment wegens voortdurende overlast van vandalisme gestaakt worden. Dat er ondanks de regelmatige controles in het park nog steeds op verkeerde plekken hondenpoep wordt aangetroffen is een treurige zaak. Ik kan mij daarom wel vinden in uw suggestie dat het nodig is om door middel van bebording de regels duidelijker aan te geven. Het Mendelssohnplein is één van de locaties waarvoor binnen afzienbare termijn de plaatsing van borden met speeltuin(gedrags)regels is gepland. Hierop wordt onder andere een hondenverbod voor het kinderspeelgebied genoemd. Er zal bekeken worden of er aanvullend nog specifieke hondenborden noodzakelijk zijn. Overigens wil ik hierbij onder de aandacht brengen dat kort voor de zomervakantie alle bij de gemeente geregistreerde hondenbezitters een vernieuwde hondenkaart thuisgestuurd gekregen hebben, om de geldende regels weer eens onder de aandacht te brengen. De regel dat kinderspeelgebied verboden gebied voor honden is, ook als er geen verbodsbord bij staat, staat daarin duidelijk genoemd. Wie tijdens controles de hondenkaart niet kent, krijgt een exemplaar van de lichtblauwe brigade overhandigd. Verder is de kaart in te zien via de gemeentelijke website (www.vlaardingen.nl/hondenbeleid) of verkrijgbaar bij het publieksinformatiecentrum. Ook is hij via de bibliotheken verspreid. Van hondenbezitters mag verwacht worden dat zij zich aan de regels houden, ook al is er geen 24-uurs bewaking van de lichtblauwe brigade aanwezig. Overigens hebben wij zelf wel de indruk dat de honden nu meer dan voorheen aan de lijn gehouden worden in het park en dat de poep meer dan in het verleden in het struikgewas terechtkomt dan op het gras. Omdat de borders met struikgewas van het plein binnen het Vlaardings hondenbeleid benoemd kunnen worden als ‘vrijliggende groenstrook’ geldt daar in feite geen opruimplicht. Maar gezien de hoeveelheid aanwezige hondenpoep in de struiken is het Mendelssohnplein een locatie waar deze regel een probleem geeft. Vandaar dat hier al jaren poep gezogen wordt. Van de zomer is de poepzuiger vanwege een defect tijdelijk buiten bedrijf geweest, vandaar dat dit toen wellicht extra overlast heeft gegeven. Inmiddels is de reiniging weer aangevangen. Over uw suggestie om wildroosters te plaatsen kan ik het volgende opmerken. Een wildrooster enkel bij het speelgebied neerzetten is niet te doen, gezien de omvang ervan en de toetreding vanaf alle kanten (het gaat in feite om het hele hart van het park, dus de speelplaatsjes en het trapveld en het hele omzomende gazon). Een wildrooster plaatsen bij de ingangen van het park zou echter inhouden dat het hele park tot verboden gebied wordt verklaard voor honden. Daar is tot nu toe niet voor gekozen. Het is ook de vraag of het juridisch houdbaar is om een openbaar park geheel af te sluiten voor hondenbezitters.Ik hoop met dit antwoord in ieder geval aangetoond te hebben dat de overlast van hondenpoep ook al jaren onze zorg is. Wij zullen verbeteren wat van onze kant te doen is om de duidelijkheid van de regels te vergroten en het park schoon te houden. Voor het bereiken van een afdoende resultaat is echter de inzet van burgers -waarmee in dit geval de hondenbezitters worden bedoeld die zich nog niet aan de regels houden- onontbeerlijk. Tenslotte het aspect verlichting. De afweging van het aanbrengen van verlichting in het park is in het verleden aan de orde geweest bij de herinrichting van het plein die destijds in samenspraak met de buurt is uitgevoerd. De meningen hierover bleken toen zo verdeeld (een nadeel kan de aantrekkende werking op hangjeugd zijn, wat ook de mening van de politie was) dat dit aspect uit de planvorming is gehaald. Inmiddels hebben de bewoners de verlichting (samen met de hondenpoepoverlast) weer aan de orde gesteld in het bewonersplatform en zal dit aspect opnieuw onderzocht worden. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.Met vriendelijke groet,A. AttemaWethouder van Vlaardingen

omhoog