Wethouder Bot over toekomst Flores Montalwoningen: "Gemeente wacht resultaat van overleg af"

In een e-mail antwoord wethouder Bot het GroenLinks raadslid Corrie Kortleven, die 28 februari aandrong op antwoord op openstaande vragen over de toekomst van de Flores Montal-woningen. Zij deed dit mede naar aanleiding van een brief van een bewoonster, wiens naam zij om privacy-redenen wegliet. Wethouder Bot meent echter wel te weten om wie het gaat....

[Nb. De familienaam in onderstaand antwoord van de heer Bot is hier opnieuw vanwege privacy-redenen onleesbaar.]

 

Sent: Thursday, March 02, 2006 4:26 PMTo: corrie.kortleven @ vlaardingen.nlSubject: uw brief van 27 februari 2006

**** Aan de inhoud van dit bericht en bijgevoegde** documenten kunnen geen rechten worden ontleend.**

Geachte mevrouw Kortleven,

Via de griffie ontving ik uw brief van 27 februari j.l., incl. de bijgesloten noodkreet van een van de bewoners (fam. xxxxxx) over het complex Flores Montal.

Informatie bij Waterweg Wonen leerde mij dat de fam. xxxxxxx reeds een reactie heeft gekregen van Waterweg Wonen op deze noodkreet bij emailbericht d.d. 22 februari j.l. van de directeur, dhr. L. de Jong. De strekking van zijn boodschap was dat Waterweg Wonen zich houdt aan de gemaakte afspraken, zoals deze gemaakt zijn in het overleg dat Waterweg Wonen voert met de RMWL en bewonerscommissie, welke o.a. inhouden dat de bewonerscommissie het overleg met de bewoners verzorgt en nader overleg zal plegen. Afgesproken daarbij is dat Waterweg Wonen wacht op de resultaten van die aktiviteiten.

U refereert aan de vraag die u stelde tijdens de raadsvergadering van 2 februari j.l., waarbij u doelde op het eventueel starten door de gemeente van een aanschrijvingsprocedure. Ik meldde u al dat de voorbereidingen hiervoor getroffen zijn. Voordat hierin echter verdere stappen worden ondernomen wacht de gemeente de resultaten af van het overleg dat Waterweg Wonen met partijen heeft en de uitkomsten hiervan. Ik kan u gezien het voorgaande op dit moment dus geen nadere of nieuwe informatie verstrekken.

Ik vertrouw erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

C. Bot