Wethouder heeft aandacht voor grotere verkeersveiligheid Amsterdamlaan

Vijf maatregelen moeten een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Lissabonweg garanderen, zo schrijft wethouder Jan Robberegt als antwoord op een brief van GroenLinksraadslid Corrie Kortleven.

Geachte mevrouw Kortleven, beste Corrie.Naar aanleiding van uw brief namens de fractie GroenLinks d.d. 29 februari 2007 over de verkeersveiligheid op de Amsterdamlaan bericht ik u het volgende.De kruising van de Amsterdamlaan met de Lissabonweg heeft onze aandacht. Voor een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers worden de volgende maatregelen getroffen:• De middengeleider op de Amsterdamlaan zal verbreed worden zodat er meer opstelruimte is voor de fietsers en overstekende auto's.• De fietsoversteek zal aan één zijde van de kruising komen (de zijde van het zebrapad) en zal in twee richtingen bereden worden. De oversteek komt recht tegenover het fietspad Hollandiaanpad uit.• Daarbij zal een verkeerslicht voor de fietsers komen, die mee- genomen wordt in de regeling van de voetgangersoversteek.• Op de zuidelijke baan van de Amsterdamlaan komt een kruis- belijning, waarmee aangegeven wordt dat de kruising bij rood- licht vrijgehouden dient te worden.• Het fietspad kan aan de zuidzijde van de oversteek in overleg met de school een directe aansluiting op het schoolplein krijgen, waardoor de jeugd niet twee keer de Lissabonweg hoeft over te steken.Een rotonde, zoals u voorstelt, is geen reële optie om de redenen, die u gemeld zijn in de brief* van 10 oktober 2007 met kenmerk VLD/2008/54673.Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,J. L. RobberegtWethouder van Vlaardingen

omhoog *)

Geachte mevrouw Kortleven,Naar aanleiding van uw e-mail van d.d.19 september 2007 over de kruising Amsterdamlaan - Lissabonweg bericht ik u het volgende.De definitieve ontsluiting van het plan Triade op de Amsterdamlaan zal als uitritconstructie worden vormgegeven. Uitritconstructies worden gebruikt bij een ondergeschikte wegen waar relatief weinig verkeer op zit, op een ontsluitingsweg die drukker is. Voor de ontsluiting van Triade is dit het geval.Oplossingen zoals een rotonde of een verkeersregelinstallatie (VRI) worden gebruikt bij grotere kruispunten, of gelijkwaardige drukke wegers. Niet voor het ontsluiten van een wooncomplex, zoals Triade. Een minirotonde, zoals wordt genoemd, is niet gewenst op een gebiedsontsluitingsweg, met name niet zo dicht achter een andere rotonde. Daarbij zal de rotonde nauwelijks kleiner worden dan de rotonde Amsterdamlaan - Lepelaarsingel vanwege de boogstralen voor het vrachtverkeer.Wel zijn wij het met u eens dat het kruispunt veilig moet zijn ingericht, met name vanwege het vele fietsverkeer van en naar de scholen.Positieve punten ten aanzien van de veiligheid op het kruispunt zijn:• Voor de voetgangers is er een voetgangersoversteekplaats met verkeerslichten. Dit verkeerslicht gaat voor de auto's dus alleen op rood, als er een drukknop-aanvraag is voor een oversteek. Er is dan ook geen veiligheidsprobleem voor voetgangers.• De fietser kan oversteken in 2 fasen, doordat er een midden- geleider aanwezig is met een breedte van 2,50 m.Negatieve punten ten aanzien van de veiligheid op het kruispunt zijn:• De automobilist op de Lissabonweg of vanaf de Triade kan de weg niet in 2 fasen oversteken, omdat de middengeleider te smal is. Als hij dat wel probeert, zal hij schuin op de middengeleider gaan staan, waardoor hij de oversteek van tegemoetkomende fietsers belemmerd.• De linksafslaande automobilist vanaf de Amsterdamlaan zal ook de middengeleider gebruiken om achterop rijdend verkeer langs te laten gaan. Ook hij conflicteert met overstekende fietsers.Een oplossingsrichting wordt onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de fysieke en financiële haalbaarheid van een bredere midden- geleider en/of uitgebogen fietspaden die naast de voetgangersoversteken (zebrapad en bij de bushaltes) komen te liggen. Hiermee zullen de mogelijke conflictpunten worden voorkomen.Met vriendelijke groet,J. L. RobberegtWethouder van Vlaardingen

omhoog