Wethouder reageert op knelpunten voor fietsers in Vlaardingen

GroenLinks maakt zich sterk voor de fietser. Dit blijkt onder meer uit de nota fietsknelpunten die wij in oktober 2012 aan wethouder van Harten hebben overhandigd. Begin april hebben wij als antwoord hierop onderstaande raadsmemo ontvangen.

De komende maanden gaan wij deze antwoorden goed bestuderen en de geplande maatregelen ter plekke bekijken.

Dan komen wij ook met een reactie op het raadsmemo.

Op dit moment bereiken ons geregeld meldingen van nieuwe knelpunten. Dat is fijn! Blijft u ons vooral knelpunten melden via de bekende mailadressen - het liefst met foto van de betreffende plek:- Kees.Borsboom@vlaardingen.nlhasan.gobek@vlaardingen.nlcorrie.kortleven@vlaardingen.nlHermine.Koning@vlaardingen.nlrienus.nieuwstad@vlaardingen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAADSMEMO

Aan:  De gemeenteraad van Vlaardingen

Van:  Portefeuillehouder R. van Harten

Datum:  2 april 2013

Onderwerp: Fietsknelpunten

 

Geachte leden van de raad,

In november 2012 heeft de fractie van Groen Links een notitie met als titel:" Knelpunten voor fietsers in Vlaardingen" aangeboden aan de wethouder verkeer en vervoer. Groen Links (GL) geeft in deze notitie een algemene reactie op de uitvoering van het fietsbeleid en een lijst met knelpunten op diverse kruisingen en routes. GL stelt dat als de fietsnota consequent was gevolgd er veel minder knelpunten zouden zijn. Aangegeven wordt dat er sprake is van een knelpunt als een fietser in conflict komt met andere weggebruikers, een bekeuring kan oplopen of geen ruimte heeft om veilig te manoeuvreren.

Het fietsbeleid van de gemeente Vlaardingen is in 2008 vastgesteld als onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2005- 2015. In de fietsnota is een uitvoeringsprogramma opgenomen (hoofdstuk 8, blz. 24 en 25); dat ondertussen grotendeels uitgevoerd is. Er wordt, weliswaar met minder financiële middelen, nog steeds conform het fietsplan gewerkt. De fietsstraten op de 2e van Leyden Gaelstraat en de Watersportweg, de Twist (fietsbrug), het nieuwe fietspad op Hooglede en binnenkort de nieuwe vrijliggende fietspaden langs de Zwanensingel. Er zijn al veel maatregelen uitgevoerd om fietsknelpunten te verbeteren en ook in de komende tijd zal dit gebeuren.

GL pleit ervoor om bij afnemende financiële middelen te werken met een planmatige aanpak. De volgorde van uitvoering maatregelen moet volgens GL worden bepaald door de:- gevaarzetting- Ongevals- en incidentenfrequentie- hoeveelheid betrokkenen- Plannen inzake renovatie- Samenhang van de plannen

Wat betreft het toepassen van deze criteria is een aantal opmerkingen te maken.Sinds 2009 registreert de politie alleen nog de ernstige verkeersongevallen. De gegevens over minder ernstige  verkeersongevallen worden niet meer centraal geregistreerd en daarom is het niet goed meer mogelijk om alleen op basis van geregistreerde ongevallen verkeersveiligheidstrends en verkeersonveilige locaties te destilleren. De afgelopen jaren worden ook de door GroenLinks genoemde factoren betrokken bij de prioritering en uitvoering van nieuwe projecten en bij deuitvoeringsprogramma's voor beheer en onderhoud van wegen.

Het landelijke doel is het aantal verkeersdoden terug te brengen van 1066 in 2002 tot maximaal 500 in 2020 en het aantal ernstig verkeersgewonden van 16.089 in 2002 tot maximaal 10.600 in 2020.Een belangrijk onderdeel van dat verzoek is om fietsonveilige situaties aan te pakken. De gemeenten wordt gevraagd om in de loop van 2013 de lokale fietsknelpunten in kaart brengen en een plan van aanpak daarvoor maken. De fietsveiligheid is lokaal maatwerk en de aanpak kan bestaan uit gedrags- en infrastructurele maatregelen.

Algemene punten:Hieronder wordt een reactie gegeven op de algemene punten uit de notitie.

2.1. Kruispunten met verkeerslichten (VRI)Aanbeveling: Op Wijkontsluitingswegen de verkeerslichten zo veel mogelijk op dezelfde wijze instellen. Bij elke VRI waar fietsers gelijktijdig of vervroegd groen licht krijgen attentieborden plaatsen.

Antwoord:Op 17 januari 2013 is de Nota Verkeerslichten besproken in de raadscommissie. In deze nota zijn te maken keuzes bij het realiseren, vervangen en onderhouden van verkeersregelinstallaties vastgelegd. Functioneel beheer en onderhoud (het  eventueel tussentijds bijschaven van de regeling) krijgt hierbij meer aandacht. In de regelstrategie is, in samenhang met  vastgestelde auto- , fiets- en OV-netwerken, de prioritering en de bebording per kruispunt vastgelegd.

2.2. Een- of tweerichtingfietspadenAanbeveling: Langs wijkontsluitingswegen consequent kiezen voor 1 of 2 zijdige fietspaden, in woonbuurten kiezen voor tweerichting paden.

AntwoordIn de in 2008 vastgestelde fietsnota is geen richtlijn opgenomen voor het toepassen van 1 of 2 zijdige fietspaden. In de afweging voor het toepassen van 1 of 2 zijdige fietspaden worden diverse criteria betrokken: oversteekbewegingen,  ruimtebeslag, gedragscomponent, nieuw beleid. Bekend is wel dat eenrichtingsfietspaden aan twee zijden van de weg veiliger zijn dan een tweerichtingsfietspad aan één zijde van de weg, daarom zijn we terughoudend met het toepassen van tweerichtingfietspaden. In het verkeersveiligheidsplan zal dit aspect verder uitgewerkt worden onder de noemer veilig fietsen.

2.3 ObstakelsAanbeveling: De uitvoeringsvoorschriften aanpassen aan het "nieuwe fietsen ", onder andere voor het ontwerp van obstakels.

AntwoordDe actuele richtlijn voor de maatvoering van "sluishekken" wordt toegepast, zie ook 2.6 Nieuw type fietspaal toepassen en aantal palen zoveel mogelijk beperken, is hierbij het uitgangspunt.

2.4 afsluiting van routes - centrumgebiedBebording is onduidelijk - routes niet aangegeven Aanbeveling: Maak de Vleersteeg de gehele dag toegankelijk voor fietsen en geef de route van en naar de Markt duidelijk aan

AntwoordMet de recent genomen verkeersbesluiten rondom de Westhavenplaats, Markt, Hoogstraat en Vleersteeg zijn de  fietsmogelijkheden weer up to date. De Vleersteeg is toegankelijk voor fietsers tijdens de venstertijden, de route naar de Markt loopt via de Brede Steeg.Meer uitgebreide informatie is te vinden op de website van de gemeente.

2.5 RotondesAanbeveling: Bij de rotonde Maassluissedijk de voorrangsregeling als bij andere rotondes invoeren.

AntwoordIn 1998 is een landelijke richtlijn over de voorrangssituatie voor fietsers op rotondes opgesteld. De richtlijn is destijds opgesteld om eenduidigheid te krijgen op alle rotondes. De richtlijn is om rotondes binnen de bebouwde kom aan te leggen waar fietsers voorrang hebben op het afslaande autoverkeer. Omdat het om een richtlijn gaat, kunnen gemeentes gemotiveerd hiervan afwijken.De gemeente Vlaardingen past deze richtlijn zoveel mogelijk toe, omdat dit de duidelijkheid voor weggebruikers vergroot en dus ook de verkeersveiligheid. In Vlaardingen is sindsdien de voorrangssituatie aangepast op de bestaande rotondes.Er is één uitzondering in Vlaardingen, de genoemde rotonde Burg. Pruissingeil Van Beethovensingell Maassluissedijk. Deze rotonde is in 1997 ontworpen en in 1999 aangelegd. De rotonde ligt op een dijklichaam, waardoor er weinig ruimte is en de rotonde een minimale maatvoering heeft gekregen. Het is vanwege die geringe afmeting niet mogelijk om fietsers veilig voorrang te geven op deze rotonde.De vraag om de voorrang op deze rotonde te wijzigen is vaker gesteld. Na de aanleg zijn rijproeven gedaan met een vrachtwagen, voorzien van dodehoekspiegels, om de veiligheid in de praktijk te beoordelen. Tijdens de rijproef bleek dat de fietsers in de dode hoek rijden of staan en daarom kunnen de fietsers geen voorrang hebben op het autoverkeer.De rotonde is destijds aangelegd omdat op het oude kruispunt veel ongelukken gebeurden. Dit doel is bereikt, in de afgelopen 5 jaar zijn er geen verkeersongevallen geregistreerd. De afwijkende situatie vraagt in de praktijk van alle verkeersdeelnemers wel om alert te blijven.

2.6 Het nieuwe fietsenAanbeveling: Uitvoeringsvoorschriften aanpassen aan het nieuwe fietsen en eenduidigheid in ontwerp van obstakels.

AntwoordDe opkomst van de elektrische fietsen en andere trends wat betreft fietsen zullen in het nieuwe fietsbeleid worden meegenomen. Voor paaltjes in de fietspaden is onlangs een nieuwe richtlijn van het fietsberaad verschenen. De gemeente  Vlaardingen gaat deze richtlijn toepassen.

2.7 SneeuwruimenAanbeveling: Publiceer een overzicht van fietspaden die met prioriteit sneeuwvrij worden gemaakt. Werk obstakels voor het sneeuwvrij maken weg. Laat de strooiploegen dit vooraf inventariseren

AntwoordEen actuele tekening met strooiroutes wordt gemaakt. Deze wordt samen met het strooiplan ter goedkeuring aan B & W voorgelegd en daarna te publiceren. Inzinkbare of slotpalen worden bij incidentele strooi-acties direct teruggeplaatst. Bij verwachte meerdere strooiacties worden de palen niet omhoog gezet of meegenomen. Afgelopen periode zijn juist veel complimenten binnengekomen over het strooien.Mogelijk kunnen we in de toekomst gebruik gaan maken van de aanpak in Zaanstad, die als landelijke pilot gezien wordt:

De afgelopen jaren is de gladheidbestrijding op fietsroutes in veel gemeenten al aanzienlijk verbeterd, maar nog steeds leiden winterse omstandigheden tot ongevallen met fietsers. Dergelijke ongevallen zijn maar beperkt terug te vinden in de  verkeersongevallenregistratie. Daarnaast is het bij plotseling optredende gladheid lastig om snel en effectief in te spelen op de klachten van fietsers over de gladheidsbestrijding. In Zaanstad is dit jaar een proefproject gestart. De inwoners kunnen terecht op www.gladdefietsroutes.nl/Zaanstad. Op een kaart kunnen ze aangeven waar het fout ging. Dat kan ook via de mobiele telefoon, waarbij de locatie automatisch kan worden meegenomen. Zaanstad wil zo een beter beeld krijgen van fietsongevallen door gladheid om de gladheidbestrijding effectiever en efficiënter te kunnen aanpakken. Maar het gaat bij het pilotproject om meer dan alleen een klachtenloket. Op de kaart zijn ook de strooiroutes te zien zodat fietsers kunnen bekijken welke routes ze op winterse dagen het best kunnen nemen. In de toekomst zal die informatie nog aangevuld worden met actuele informatievan de strooiwagens en gegevens die via Twitter door fietsers zelf worden doorgegeven. Daarmee kunnen fietsers hun gedrag aanpassen aan de feitelijke omstandigheden op straat. Als dit project succesvol is, geld ze als voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland.

In bijlage 1. is in een tabel het overzicht van de kruispunten en routes opgenomen met daarbij aangegeven of en welke maatregelen genomen worden. In de tabel wordt voor de kruisingen en de routes aangegeven of er op korte termijn dan wel lange termijn maatregelen uitgevoerd worden en welke maatregelen dat zijn. Geen van de genoemde locaties of routes komt naar voren uit de (beperkte) ongevallenregistratie die beschikbaar is. Voor een aantal kruispunten en routes wordt aangegeven bij welke planontwikkeling de mogelijke aanpak meegenomen zal worden. Overigens is een aantal investeringen recent geschrapt.

Hoogachtend,

Het college van Buirgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,

De secretaris,                       de burgemeester,Ir. C. Kruyt                            mr. T.P.J. Bruinsma