Wethouder reageert op vragen GroenLinks over verkeersveiligheid scootmobiels

Aanpassingen zijn duur en kosten parkeerplaatsen.....

Onderstaande brief is de reactie op de vragen die de GroenLinks-fractie 19 november 2006 steldde.

 

 

Geachte heer,

Naar aanleiding van de in uw brief beschreven op gedane ervaringen en daar uit voortvloeiende gestelde vragen het volgende.

Naar aanleiding van vraag 1 is de heer Hulscher (secretaris Valetudo) benaderd met het verzoek de afd. Openbare Werken een inventarisatie van de geconstateerde knelpunten en eventuele mogelijke oplossingen toe te zenden.

Er is toe gezegd dat de lijst de 3e week van januari 2007 wordt toegezonden.

 deze lijst binnen is zal de afd. Openbare Werken zich hierover beraden en rapporteren wat de mogelijkheden zijn.

Voor het verzoek in vraag 2 geldt dat chicanes / as verschuivingen in een woonstraat meer ruimte vergen dan een drempel, waardoor er minder parkeerruimte gerealiseerd kan worden.

Verder ontstaat erbij een as verschuivingen eerder spoorvorming en is daardoor duurder in het onderhoud.
Om een as verschuiving te realiseren moeten fysieke maatregelen worden aangebracht, waardoor er tijdens het gelijktijdige passeren van een auto en een scootmobiel ook een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Op de vraag om globaal de verhoudingen aan te geven tussen de bestedingen aan autobestratingen versus fietspaden en trottoirslpaden ligt deze voor het onderhoudswerk op circa 5,5 : 1. Hierbij zijn de investeringen in bv. de Baarnhoeve, de Hoogstraat en Centrum Noord niet meegenomen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

B.E. van der Velde

Wethouder Verkeer en Vervoer