Wethouder Versluijs probeert zorgen GroenLinks omtrent fietsenstalling en schoolplein bij station centrum weg te nemen

17 januari 2008 – Stalling van fietsen blijft gratis en verder is het plan voldoende flexibel voor mogelijke aanpassingen. Een schoolplein voor (jong) volwassenen wordt door de school zelf niet gewenst en er komt wel een binnenplein bij de school en men kan in pauzes ook terecht in een fitnessruimte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de heer J. Tsang - fractie GroenLinks Vlaardingen

Vlaardingen 17 januari 2008

Onderwerp: Vragen m.b.t. Bestemmingsplan Stationsgebied Centrum

 Geachte heer Tsang,Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen als gevolg van de behandeling in de commissie Samenleving van donderdag 8 januari jl. betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied Centrum kan ik u hierop het volgende antwoorden.Vraag 1De ruimte voor een fietsenstalling. Wij delen met u de opvatting dat fietsen niet her en der op het Stationsplein gestald mogen worden. Het verontrust ons dat overal in Nederland steeds weer verkeerd wordt ingeschat hoeveel fietsen ergens gestald moeten kunnen worden. Als wij in Vlaardingen echt serieus werk willen maken van het bevorderen van het Openbaar Vervoer dan is het een absolute vereiste dat het volume aan fietsenstallingen meegroeit met de toenemende behoefte. In de concept beantwoording van het bezwaarschrift van de NS Poort stelt u dat parkeren voor fietsen ondergronds dient plaats te vinden. Indien in het bestemmingsplan wordt vastgelegd dat er alleen maar (dure) ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd mag worden, dan zou een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn om bovengrondse oplossingen mogelijk te maken. Wij verzoeken u het bestemmingsplan zo in te richten dat de fietsenstalling comfortabel, voordelig en ruim genoeg voorhanden blijft. Dat wij voor gratis fietsparkeren zijn valt misschien buiten het bestek van dit bestemmingsplan, maar is wel de moeite waard om mee te nemen in uw beleid. Want een ‘gouden’ ondergrondse fietsenberging gaat de fietsgebruiker zeker heel veel geld kosten. Dat u wellicht vindt dat een onafzienbare, ordelijke rij fietsen de kwaliteit van de buitenruimte aantast is een kwestie van beleving en vormgeving. Als wij zo’n rij fietsen zien staan bij een trein of metro verbinding denken wij : het gaat de goede kant op met ons milieu. Ook hier geldt: het is maar net hoe je er naar kijkt. Wij zijn het met u eens dat het ongewenst is dat reizigers van de light rail over op de grond liggende fietsen struikelend de prachtige nieuwe snelverbinding proberen te bereiken. En bekeuren (repressie) is bij gebrek aan voordelige fietsenstalling geen optie . Wij vragen u ook in de toekomst zorg te dragen voor een fraaie en voordelige fietsenstalling en om dit plan zonodig een plaats te geven in de ‘Staat van Wijzigingen’.Antwoord:De zorg die u heeft ten aanzien van de overlast van verkeerd parkeren van fietsen delen wij. In het bestemmingsplan hebben wij juist daarom de openbare fietsvoorziening ondergronds gepland. Zoals nu in de planvorming opgenomen zal deze gecombineerd kunnen worden met een ondergrondse toegang tot de perrons en aansluiten op een parkeergarage onder het stationsplein (Bill Mincoplein). Aan de uitvoering van deze stalling willen wij, zoals u voorstelt de nodige zorg besteden. Wij gaan hierbij uit van de situatie zoals deze nu al op het plein aanwezig is: onbewaakt fietsen stallen is gratis, een fietskluis uiteraard niet.Mede naar aanleiding van uw vraag hebben wij dit vraagstuk nog eens tegen het licht gehouden. Dat heeft ertoe geleid dat wij het raadzaam vinden in de verdere planvorming voldoende flexibiliteit te houden. Vandaar dat wij in de staat van wijzigingen bij de bestemmingen verblijfsgebied en gemengde doelstellingen zullen opnemen “(ondergrondse) fietsenstallingen”. Hierdoor worden bovengrondse oplossingen niet op voorhand juridisch onmogelijk gemaakt.Vraag 2Het tweede punt betrof het ontbreken van een schoolplein voor de te vestigen onderwijsinstelling. Ik heb ondertussen begrepen dat het gaat om een grootschalig instituut met meer dan duizend leerlingen/studenten. In uw schriftelijke reactie op één van de bezwaarschriften verwees u naar de kantine als mogelijke verblijfplaats voor de betrokkenen en meldt u dat op een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs een schoolplein niet verplicht is. Toen ik er naar vroeg in de commissie zei u dat dit in overeenstemming met de wensen van de schoolleiding is. Ongehoord: duizend of meer leerlingen op het hoogtepunt van de schoolbezettingsgraad op het Stationsplein en het aanliggende gebied, bij pauzes en bij mooi weer! Ik hoef u niets te vertellen over de zorgen die er in Nederland op dit ogenblik zijn over veiligheid van leerlingen en docenten op de Regionale Opleidings Centra (ROC’s). Tel er in dit geval de zorg voor de burgers die gebruik maken van het OV, de kantoren en de winkels gerust maar bij op. Door de onderwijsinstelling geen schoolplein te geven (of verplicht te stellen), waar op zijn minst een deel van de jongeren in de pauze gebruik van kan maken, neemt u de veiligheidsaspecten van genoemd gebruik van de openbare buitenruimte niet serieus. Wij willen allerminst ‘somberen’ maar een realistische inschatting van de problemen die zich kunnen voordoen dient vertaald te worden in de ruimtelijke vormgeving van het gebied. Juist omdat het om een belangrijk en druk OV- punt zal gaan worden is dit voor GroenLinks buitengewoon relevant. Ervaringen elders rond OV- knooppunten stellen ons bepaald niet gerust. De mogelijke extra kosten gaan hier zeker voor de baat. Kortom wij verzoeken u deze gedachten zonodig in de ‘Staat van wijzigingen’ een plaats te geven, zodat wij met een gerust hart de toekomst tegemoet kunnen zien.Antwoord:Naar aanleiding van uw vraag heb ik overleg gevoerd met het CvB van het Albeda-college.De geplande school betreft Middelbaar Beroeps Onderwijs en oudereneducatie. Het is ongebruikelijk dat er schoolpleinen worden gerealiseerd bij dergelijke onderwijsinstellingen voor (jong) volwassenen. In de school is voor de pauzes wel een overdekt binnenplein geprojecteerd. Ook is er een fitnessruimte gepland.Juist door bij de inrichting van het stationsplein deels rekening te houden met deze groep gebruikers kan er een soepele overgang tussen school en openbare ruimte worden gecreëerd, waardoor er geen “barrière” ontworpen wordt en de leerlingen niet op afstand worden gezet van de samenleving. De school heeft nadrukkelijk aangegeven, dat een schoolplein ongewenst is. De school blijft wel medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leerlingen op het stationsplein.Met vriendelijke groet,J. Versluijs,Wethouder van Vlaardingen.