mijn #parismoment foto wedstrijd Vlaardingen
Foto: Ton Delfos

Zienswijze B&W Vlaardingen Blankenburgtunnel

De raad van Vlaardingen heeft op 10 november vergaderd over de zienswijze op het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en de milieueffectrapportage (MER) Blankenburgtunnel die het college had opgesteld. Over de zienswijze zelf werd niet gestemd, het is een bevoegdheid van het college, de raad neemt er slechts kennis van. Wel konden amendementen worden ingediend.

GroenLinks had drie eigen amendementen ingediend en in overleg samen met de SP een amendement om de mogelijkheid tot het aanleggen van op- en afritten (de “oortjes”) uit de zienswijze te schrappen.
De inhoud van onze amendementen betrof veelal tekstuele aanscherpingen in de zienswijzen, aanscherpingen om datgene wat we willen duidelijker neer te zetten. Zo hebben we de paragraaf over de luchtkwaliteit weten te verbeteren.

Al onze amendementen werden aangenomen, het college kiest dus nadrukkelijk voor een tunnel die die zo lang mogelijk onder de grond blijft en pas halverwege de surfplas op maaiveldniveau komt te liggen.
GroenLinks zal zich zo lang het kan blijven verzetten tegen de komst van de tunnel! Een historisch landschap wordt vernietigd, het wordt doorkruist door een tunneltracé die de verkeersproblematiek niet oplost. Het is een verkeerde weg in een verkeerd gebied! Reeds nu is al berekend dat het verkeer op de A20 gaat vastlopen bij het Kethelplein.
Mocht hij er tóch komen is het logisch dat we hem zo min mogelijk willen horen, zien en ruiken.

Om mijn betoog kracht bij te zetten en het college eraan te herinneren heb ik, via de Burgemeester, het college een foto aangeboden van de rietputten. Dat hij het college eraan mag herinneren hoe mooi en uniek dit gebied is, de moeite waard om voor te vechten!
De foto is een van de winnaars van de #parismoment foto wedstrijd en gaat mee naar de Klimaattop in Parijs.

Het college heeft woensdag 11 november aan het eind van de dag besloten deze amendementen over te nemen en derhalve de zienswijze dienovereenkomstig aan te passen.
Deze zienswijze van het college van B&W van Vlaardingen is, inclusief begeleidende brief en bijlages, verstuurd naar de minister:

De termijn voor het aanleveren van een zienswijze is nu gesloten.
Via de website van Natuurmonumenten en van GroenLinks en zijn totaal 1921 zienswijzen ingediend. Deze zijn donderdag 12 november 2015 door Natuurmonumenten afgeleverd bij het Centrum voor Publieksparticipatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle indieners krijgen komende tijd antwoord van het ministerie.

Burgers en organisaties konden ook rechtstreeks bij Rijkswaterstaat een zienswijze indienen.

De zienswijze die Natuurmonumenten heeft ingediend kunt u HIER lezen.

Het vervolg: in beroep gaan!
Op basis van de reacties op het Ontwerp-Tracébesluit neemt de minister begin 2016 een beslissing voor het definitieve Tracébesluit. Mocht u het vervolgens niet eens zijn met de verwerking van uw zienswijze in het Tracébesluit kunt u in beroep gaan.
Er zijn dus nog steeds mogelijkheden! GroenLinks houdt u op de hoogte!

Onze gezamenlijke acties met natuurorganisaties en burgers hebben er voor gezorgd dat Vlaardingen een duidelijk signaal aan Rijkswaterstaat heeft afgegeven! De zienswijze van de raad is helder: We willen de tunnel niet en als hij er moet komen dan zo goed mogelijk ingepast. Hopelijk zorgen onze goede voorstellen ervoor dat de minister tot inkeer komt en haar plannen aanpast. GroenLinks is door de successen in de Vlaardingse raad nog meer gemotiveerd geraakt om door te gaan met haar strijd voor de leefbaarheid en gezondheid van alle burgers in Vlaardingen. Zolang de natuur in onze groene long er ligt zullen wij hier pal voor gaan staan. Het laatste woord is dus nog niet over de Blankenburgtunnel gesproken.

Kees Borsboom
Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen