Gebied gaswinning Gaag-Monster
Gebied gaswinning Gaag-Monster

Zienswijze ingediend tegen verhoging gaswinning d.m.v. fracking in gebied Gaag Monster

De NAM heeft een zogeheten winningsplan ingediend betreffende gaswinning bij Gaag, Maasdijk, ’s Gravenzande, Monster en De Lier. Het ontwerpinstemmingsbesluit voor deze gaswinning Gaag-Monster ligt van 28 juni tot en met 8 augustus 2018 ter inzage. Iedereen kan er op reageren met een zogeheten ‘zienswijze’. GroenLinks raadslid Neill Voorburg heeft, mede namens de GroenLinks (steun)fractieleden en de GroenLinks wethouder een zienswijze geschreven. Deze zal op persoonlijke titel worden ingediend, aangezien GroenLinks geen rechtspersoon is.

Na opsomming van een negen-tal argumenten betoogt Neill Voorburg dat moet worden afgezien van de plannen om de gaswinning te verhogen door middel van fracken. De informatievoorziening en risicoanalyse zijn ontoereikend en daarbij zijn de milieueffecten te onduidelijk voor het nemen van een definitief instemmingsbesluit.

Lees hieronder de gehele zienswijze.

_______________________________________________________________________

Op 9 augustus werd Neill Voorburg geïnterviewd op de lokale radio Omroep Wetering. Beluister HIER dit interview.

_______________________________________________________________________
 

Ministerie van Economische zaken en klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

 

Onderwerp: Zienswijze winningsvergunning NAM, winningsplan Gaag-Monster

Vlaardingen, 6 augustus 2018

 

Geachte heer Wiebes,

In het regeerakkoord van het kabinet staat de doelstelling om de gaswinning terug te schroeven en onszelf minder afhankelijk te maken van gas; er wordt van gemeenten en particulieren gevraagd om “van het gas te gaan”. Uiteindelijk zal alle energie opgewekt moeten worden door middel van hernieuwbare energiebronnen. Zo kunnen we in de toekomst op duurzame wijze in onze energiebehoefte voorzien. In lijn hiermee zou ook in veld Gaag-Monster de gaswinning moeten worden afgebouwd. Zo kunnen we volledig inzetten op het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zon en wind.

De gaswinning treft ook gebied rond Vlaardingen; namelijk het gebied nabij de A20 en de grens met Maassluis. De bestaande gasputten bij locatie Gaag bij Coldenhove (naast afslag A20) worden vergroot d.m.v. fracken. Fracken is een methode waarbij met explosieven, scheuren in het onderaards gesteente worden aangebracht en waarbij m.b.v. chemicaliën poreus materiaal wordt ingebracht om zo meer gas uit het gesteente te kunnen winnen. De risico’s voor mens en milieu bij het winnen van gas middels fracking (waarbij chemische middelen in de bodem komen) zijn onaanvaardbaar.

Deze zienswijze richt zich op de volgende punten:

 1. Het uitbreiden van gasvelden in bewoond gebied zou, zeker gezien de ervaringen in Groningen niet meer moeten gebeuren. Er zou extra geïnvesteerd moeten worden in duurzame, veilige en schone energiebronnen. Zon- en windenergie hebben de toekomst.

 2. Door de jarenlange gaswinning heeft een flinke bodemdaling plaatsgevonden. Zelfs wanneer er nu meteen gestopt zou worden met de gaswinning, is de verwachting dat de bodem nog minimaal enkele centimeters zal inklinken als gevolg van de eerdere winning.

  In het ontwerpbesluit wordt ervan uitgegaan dat de bodemdaling als gevolg van de voorgenomen activiteiten maximaal twee centimeter zal bedragen.
  De onderbouwing hiervan is echter in het stuk niet duidelijk.
  Daarnaast wordt gesteld dat de bodemdaling die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden vanaf nu afneemt of stabiliseert.
  Waar wordt deze trendbreuk met de afgelopen jaren door veroorzaakt?

 3. Méér gaswinning zal onherroepelijk leiden tot méér bodemdaling. De gevolgen voor kwetsbaar natuurgebied in Midden-Delfland zullen groot zijn. Dit prachtige gebied, met eeuwenoud cultuurlandschap en boerderijen staat door de geplande aanleg van de Blankenburgverbinding al zwaar onder druk. De gevolgen van meer gaswinning zullen desastreus zijn.

 4. De bodemdaling ten gevolge van fracken zal plaatsvinden in gebied waar de Blankenburgverbinding wordt aangelegd. De veiligheidsrisico's en effecten van bodemdaling op de Blankenburgverbinding zouden eerst in kaart gebracht moeten worden alvorens er naar gas geboord gaat worden. Er kan natuurlijk geen auto of vrachtwagen door de tunnel heen voordat alle risico's 100% zijn uitgesloten.

 5. In de stukken wordt aangegeven dat (…) ''voor zover bekend, er geen nadelige gevolgen zijn geweest voor mens en milieu en dat de toepassing van fracking ten behoeve van conventionele gaswinning op een verantwoorde manier kan plaatsvinden.”
  In het winningsplan wordt echter niet ingegaan op de effecten voor bodem- of grondwaterverontreiniging (er wordt slechts verwezen naar de aan te vragen omgevingsvergunning).
  Daarnaast kan de NAM geen garanties geven over de gevolgen van het inbrengen van chemicaliën voor de bodem en grondwater. Zelfs in het geval van een calamiteit, zoals lekkage, kan de NAM ons niet garanderen dat drinkwater niet in gevaar zal komen, of anderszins voor milieuvervuiling zal zorgen. In een dichtbevolkt gebied als Rijnmond is dit voldoende grond om deze risico's vooral niet te nemen.

 6. Er wordt in het winningsplan onvoldoende ingegaan op de gevolgen voor de natuur en (beschermde) dieren. Enkel de gevolgen van bodemdaling en bodemtrilling voor natura-2000 gebieden worden op hoofdlijnen doorgenomen.
  Echter zouden de effecten voor andere natuurgebieden in kaart moeten worden gebracht. De effecten op de natuur zijn namelijk één van de redenen op basis waarvan al dan niet wordt ingestemd met het winningsplan (artikel 36, lid 1 Mijnbouwwet). Voordat een instemmingsbesluit genomen kan worden zou er alsnog eerst een volledige beschrijving van de gevolgen voor de natuur opgenomen dienen te worden.

 7. In het verleden is de afgesproken maximaal op te nemen hoeveelheid gas in het Gaag-Monster veld met 300% overschreden. De capaciteit van de installaties is zonder overleg met het Ministerie opgevoerd. De NAM heeft de gaswinning na een dwangsom van Staatstoezicht op Mijnen moeten conformeren aan de afspraken. Vanuit het verleden bestaan er twijfels over de integriteit en betrouwbaarheid van de NAM. Op dit punt ontbreken in het voorliggende stuk harde garanties dat herhaling voorkomen wordt.

 8. De overlast die omwonenden en bedrijven nu al ondervinden door het geluid van de NAM- installaties, zal bij de fracking methode sterk toenemen omdat er meer locaties binnen het gebied komen waar dit gaat plaatsvinden. Door trillingen en bodemverzakking lopen woningen in het gebied risico op schade. In het geval dat de plannen door gaan zou de Staat de garantie moeten geven dat bewoners direct worden gecompenseerd en eventueel uitgekocht tegen de marktwaarde in onbeschadigde stand van hun woning. De situatie van schade en uitstel tot schadebetaling zoals in Groningen moet koste wat het kost vermeden worden.

 9. Het zou billijk zijn om deze inspraak procedure opnieuw te starten. Het zal u niet ontgaan zijn dat de periode waarop een zienswijze ingediend kon worden, een periode van schoolvakanties en politiek reces is. Hierdoor zullen vele belanghebbenden hun “kans” op reactie gemist hebben. Gezien het belang van dit besluit kan dat nooit de bedoeling zijn.

Op basis van bovenstaande argumenten zou moeten worden afgezien van de plannen om de gaswinning te verhogen door middel van fracken. De informatievoorziening en risicoanalyse zijn ontoereikend en daarbij zijn de milieueffecten te onduidelijk voor het nemen van een definitief instemmingsbesluit.

Hoogachtend,

namens Lianne van Kalken,
Robin Bongers,
Esther van Wieringen en
Bart de Leede

Neill Voorburg
Vlaardingen