Concreet staan we voor de volgende maatregelen:

  • Het aanstellen van een duurzaamheidswethouder met een ruim budget en een mandaat op alle beleidsterreinen om Vlaardingen in 2030 energieneutraal te maken.
  • Een ambitieus beleid om samen met burgers, woningbouwverenigingen, schoolbesturen, bedrijfsleven en particuliere eigenaren deze doelstelling te bereiken, waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft en een concrete routekaart opstelt om deze doelstellingen te bereiken.
  • Vlaardingen gaat van het gas af. Dit doen we door wijk na wijk de transitie naar aardgasloze woningen in te zetten. We starten meteen door bij nieuwbouw en renovatieprojecten aardgasloos te bouwen.
  • Een intensieve ondersteuning, ook financieel, van het Vlaardings Energie Collectief en andere initiatieven gericht op het bevorderen van duurzaamheid.
  • Vlaardingen zet in om in 2022 voor 75% van de stad gescheiden afval in te zamelen. Dit houdt in dat wordt betaald voor restafval op basis van volume, frequentie of gewicht. De invoering vindt plaats in samenspraak met bewoners. Ook in publieke ruimtes wordt via gescheiden afvalbakken ingezameld.
  • In Vlaardingen komt een upcycle-station. Afgedankte producten en materialen kunnen hier worden ingezameld en vervolgens worden verwerkt tot zo veel mogelijk weer bruikbare producten en materialen. Onnodig gesleep met afval dient voorkomen te worden.