Zorg

Bij het toewijzen van zorg staat de vraag van de burger centraal in plaats van het aanbod van de instellingen. Er wordt integraal gekeken naar de eigen mogelijkheden en beperkingen en de zorg wordt verleend vanuit één plan van en voor het gezin of huishouden. De eigen regie van de burgers staat hierbij voorop. De eigen kracht en mogelijkheden van burgers goed benutten en daarmee ook de regie over het eigen leven versterken. Erkenning van het grote belang van de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers door hen waar mogelijk te faciliteren.

GroenLinks wil daarom:

  • Een laagdrempelig zorgloket op wijkniveau waar mensen voor alle vormen van zorg in het kader van de “nieuwe WMO” terecht kunnen. Aanvraag middels formulieren wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke.
  • Eén verantwoordelijke zorgcoördinator die kwetsbare huishoudens die met meerdere problemen kampen helpt het leven weer op orde te brengen en de samenwerking regelt tussen de diverse instellingen die zorg en ondersteuning in het gezin bieden.
  • Mantelzorgers en vrijwilligers moeten altijd een beroep kunnen doen op professionals, op scholing en op tijdelijke ontlasting van hun zorgtaken.
  • Optimaal faciliteren van het servicepunt vrijwilligers en de vrijwilligersvacaturebank.
  • Ondernemers aanspreken op hun verantwoordelijkheid om werknemers vrijwilligerswerk of mantelzorg uit te kunnen laten voeren door bijvoorbeeld zorgverlof te geven en flexibele werktijden mogelijk te maken.
  • Noodzakelijke hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking en dak- en thuislozen.