Investeren kan weer!
Dankzij eerdere door de raad genomen maatregelen en meer structurele bijdragen vanuit het Rijk laat de begroting een veel positiever beeld zien dan voorgaande jaren. Zo houdt de gemeente over 2021 ruim 15 miljoen over. Het totale pakket aan extra investeringen kost bijna 3 miljoen euro per jaar. Zelfs met deze extra investering groeit de reserve van 20 miljoen nu naar 66 miljoen in 2025. Volgens GroenLinks is dit dan ook het juiste moment om eindelijk weer in de stad te investeren.

Het aanvullende pakket aan investeringen
Iedere Vlaardinger gaat de komende maanden en jaren de positieve gevolgen van de investeringen merken, ze zijn namelijk veelomvattend.
Het eerste deel van de aanvullende investeringen bestaat uit maatregelen die zijn opgenomen in het coalitieakkoord, maar niet zijn uitgevoerd omdat de financiële toestand van Vlaardingen dit niet toestond. Gelukkig kan het nu wel.

Het gaat om de volgende investeringen:

 • Er gaat extra geld naar het onderhoud van de buitenruimte.
  Dit gaat dan om onder andere het onderhoud van wegen, voetpaden en fietspaden, de openbare verlichting en het schoonhouden van de omgeving.

 • Een “revolving fund” verduurzaming woningen.
  Inwoners kunnen vanuit dit fonds financiële middelen gebruiken om hun woningen te verduurzamen.

 • Investering in “revitalisering” binnenstad.
  Met deze investering wordt het door de raad vastgestelde “programma levendige binnenstad” eindelijk uitgevoerd. Er wordt hiermee bijvoorbeeld geïnvesteerd in het opknappen van de buitenruimte, maar ook in het ondersteunen van evenementen.

 • Subsidieverwerving.
  De gemeente Vlaardingen loopt momenteel subsidies mis, doordat aanvraagprocedures lang en complex zijn. Door meer geld vrij te maken voor het verwerven van subsidie kan de ambtelijke inzet hiervoor verhoogd worden. Deze maatregel gaat dus geld opleveren in de toekomst.

Naast bovengenoemd maatregelen vinden de initiatief nemende partijen dat ook op andere onderwerpen een vlucht naar voren nodig is, en dus hoogste tijd voor extra investeringen.
Deze komen dus bovenop de plannen uit het coalitieakkoord en behelzen het volgende:

 • Er gaat een forse extra investering naar de kwaliteit en het onderhoud van het groen.
  Dit geld gaat naar de zorg voor het groen op best een aantal punten. Bijvoorbeeld over het verbeteren van “verwaarloosde” stukken groen, het opvullen van kale plekken, het verzorgen van boomspiegels, het herstellen van beschadigingen, het verbeteren van de bodem, het aanplanten van wisselbeplanting etc. Ook is er meer geld om bomen te behoeden voor kap en gevarieerder maaibeleid. Maar het zorgt er bv ook voor dat er meer zwerfvuil wordt verwijderd uit het groen.

Groen
 • De hondenbelasting wordt afgeschaft.
  Meerdere partijen in de raad pleitten hier al jaren voor en ook volgens GroenLinks is het een achterhaalde belasting. Dankzij de financiële situatie in voorgaande jaren bleek afschaffing steeds niet mogelijk, gelukkig kan het nu wel.

 • Er komt extra geld om woningbouw te versnellen.
  Vlaardingen heeft een forse opgave om de komende jaren in meer goede woningen te voorzien. Dit geld zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld meer mankracht vrij komt om mogelijkheden te onderzoek , procedures te starten en vergunningen aan te vragen.

 • Er wordt extra geïnvesteerd in veiligheid.
  Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld meer boa’s inzetten en toezicht verbeteren.

 • Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de luchtkwaliteit.
  De luchtkwaliteit is in Vlaardingen over het algemeen niet goed. Op sommige plekken is de luchtkwaliteit zelfs erg slecht. Voor de gezondheid van onze inwoners is het erg belangrijk dat er stappen worden gezet. Onder andere door vergroening en het verminderen van uitstoot door bijvoorbeeld verkeer, houtstook en mobiele werktuigen als aggregaten kan de vervuiling afnemen en de luchtkwaliteit verbeteren.

 • De Argos mobiel wordt weer ingevoerd.
  De Argos mobiel is personen vervoer tegen een kleine prijs speciaal voor korte ritten. Ouderen maakten hier veel gebruik van. Helaas kon de subsidie in het verleden niet gehandhaafd worden, nu de financiën weer op orde zijn maakt de Argos mobiel weer haar langverwachte “comeback”.

 • De aanvullende regeling huishoudelijke hulp wordt hersteld.
  In de toekomst kunnen Vlaardingers die dit nodig hebben weer gemakkelijker en vaker gebruik maken van hulp in het huishouden.

 • De brug over de vaart, de “Twist” krijgt versneld de benodigde onderhoudsbeurt.
  Over smaak valt natuurlijk te “twisten” maar dat de “Wokkel” onderhoud nodig heeft is duidelijk.

Met dit hele pakket aan maatregelen behouden we financiële zekerheid waardoor we tegen een stootje kunnen én we doen de nodige investeringen in onze mooie stad.
Door de financiële zorgen van de afgelopen jaren hebben we ambities moeten verlagen, maar met dit pakket kunnen we gelukkig alsnog veel ambities waarmaken. Vlaardingen verdient het en heeft het nodig.

Hieronder de algemene beschouwing van GroenLinks lijsttrekker Neill Voorburg uitgesproken tijdens de eerste termijn:

_________________________________________________

Algemene beschouwing meerjarenbegroting 2022-2025

Voorzitter,

“ Bij omzien naar de toekomst hoort de wil om vandaag een boom te planten in wiens schaduw je misschien zelf nooit gaat zitten. ”

Dit is mijn eerste algemene beschouwing. En het is toch opvallend dat de begroting niet alleen op orde is, we hebben zelfs 15 miljoen over. Nu wil ik niet direct beweren dat hier sprake is van causaliteit, maar een correlatie lijkt tegenwoordig van even groot belang in het publieke en politieke debat..😉

Geachte raad, we staan met elkaar op een keerpunt. De afgelopen jaren hebben we een aantal stevige en soms moeilijke maatregelen genomen om Vlaardingen weer financieel gezond te maken. Daarbij komt dat er ook meer geld vanuit het Rijk naar Vlaardingen is gegaan. Dit alles zorgt er voor dat er meer dan voldoende ruimte is om eindelijk de broodnodige investeringen te doen in onze mooie stad. Samen met andere partijen stelt GroenLinks een uitgebalanceerd pakket aan maatregelen voor om onder andere het groen, de verduurzaming van woningen, de binnenstad en de luchtkwaliteit te verbeteren. Een deel van deze plannen zullen u niet verrassen, ze zijn immers afgesproken in het door deze raad vastgestelde coalitieakkoord. Door het doen van deze investeringen zullen we Vlaardingen gezonder, schoner en duurzamer maken voor iedere Vlaardinger. Ook op de lange termijn.

Voorzitter, ik geloof dat er een balans moet zijn tussen dromen en bouwen. Balans tussen datgene waarvoor ik in mijn diepste kern sta en datgene wat ik van daaruit kan bereiken. Volgens mij een zoektocht die meerdere politici in deze raad kunnen herkennen. Ik droom ervan dat Vlaardingen weer de groenste stad van Nederland is. Om dit te bereiken moeten we bouwen aan een groene buitenruimte waarin ecologische waarde leidend is.

Want buiten is waar we elkaar allemaal ontmoeten; waar we allemaal belang bij hebben; het is datgene wat we allemaal delen. Eén van de stappen die we moeten zetten om van Vlaardingen weer de groenste stad van Nederland maken, is dat we nog zorgvuldiger omgaan met het al bestaande groen, dit is namelijk onze basis. We doen daarom een forse extra investering, van jaarlijks € 480.000, in het onderhoud en de kwaliteit van het Vlaardingse groen. Ecologische waarde is hierbij wat GroenLinks betreft het uitgangspunt. Hierdoor maken we buiten beter. Balans.

Voorzitter, bij die droom van Vlaardingen als groenste stad van Nederland hoort ook dat we bouwen aan een groene en levendige binnenstad. Iedereen in Vlaardingen ziet volgens mij met lede ogen de achteruitgang van onze binnenstad aan. Als we werkelijk dit tij willen keren en van onze binnenstad die aantrekkelijke ontmoetingsplek willen maken, dan zijn investeringen nodig. Als gemeente moeten we zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem zodat maatschappelijk ondernemerschap verder kan ontkiemen, onze mooie culturele sector verder kan groeien en fietsers en voetgangers veilig de paden kunnen gebruiken. GroenLinks ziet ook hierin een nadrukkelijke rol weggelegd voor het groen. Het is niet voor niets dat GroenLinks zich al vele jaren hard maakt voor een groen Liesveld viaduct. Illustere voorgangers zoals Jack Tsang pleitten al hartstochtelijk voor de hangende tuinen van het Liesveld. Wellicht is die vergroening bij deze begroting nog een viaduct te ver, maar volgens mij komt het besluit hier eindelijk werk van te maken steeds dichterbij. Balans.

begroting vastgesteld - Neill Voorburg - Algemene Beschousingen - 10 november 2021

Voorzitter, collega raadsleden, ik kom tot mijn grote schrik tot de conclusie dat ik, naast het dromen ook driemaal het woord “bouwen” heb genoemd in mijn bijdrage. Voordat u denk dat ik in een neoliberale valstrik ben gelopen moet u mij de volgende uitgebreide disclaimer toestaan. We staan namelijk op een keerpunt: Het laatste moment in de geschiedenis waarop we nog kunnen kiezen voor een schone, groene en leefbare planeet. Er is momenteel een conferentie gaande in het mooie Schotland, in de stad Glasgow. Hier zijn wereldleiders bijeen om te praten over het klimaat. En te midden van veel politiek bla bla bla gingen vele tienduizenden mensen de straat op. We zagen overal mensen opstaan en in niet mis te verstane woorden om aandacht vragen voor de natuur en het klimaat, onder hen ook Vlaardingers. Wij, politici worden door hen aangespoord verder te gaan, meer te doen.
Ik luister.

Het demissionaire kabinet Rutte 3 is kampioen treuzelen, kampioen korte termijn denken. Maatregelen om de natuur te beschermen en de opwarming van de aarde te beperken schieten structureel te kort. Daarom is het belangrijk dat Vlaardingen een vlucht naar voren doet, niet afwacht waar het kabinet mee komt en wel maatregelen neemt. Niet omdat we per se het braafste jongetje van de klas willen zijn. Daar koop je namelijk precies niets voor wanneer de vloer lava is. Nee, we doen dit om ervoor te zorgen dat Vlaardingen ook in de toekomst een coole stad is. Want bij omzien naar de toekomst hoort de wil om vandaag een boom te planten in wiens schaduw je misschien zelf nooit gaat zitten.

Voorzitter ter afsluiting een goed Schots gezegde:
Don’t judge a day by the harvest you reap, but by the seeds you plant.🏴󠁧