GroenLinks diende een motie in om het college onderzoek te laten doen naar hoe de Heemtuin vanaf 2022 haar financiële positie kan versterken zodat de biodiversiteit niet verloren gaat en de Heemtuin haar educatieve rol kan blijven behouden. De motie werd met 22 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.
Daarnaast steunde de fractie de motie van het CDA en VV2000/Leefbaar Vlaardingen om een vergelijkbaar onderzoek te doen voor het behoud van de Stadsboerderij Hollywood. Ook deze motie werd aangenomen.
Unaniem werd de motie ondersteund om in verzet te komen en ook als gemeente Vlaardingen ons aan te sluiten bij het landelijk protest van gemeenten tegen de beperkte financiële rijksmiddelen.

De begroting werd uiteindelijk door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Lianne van Kalken.

_________

 
Voorzitter, collega’s en burgers van Vlaardingen,

Vanavond bespreken we de Meerjarenbegroting 2021-2024. Het blijft een bijzondere situatie, om dat te doen via beeld, waarbij we elkaar als volksvertegenwoordigers niet in de ogen kunnen kijken, en waarbij het voeren van debat toch een stuk moeilijker is.

Nog steeds verkeert Vlaardingen in een lastige financiële situatie, en daarbij is nog niet eens helemaal inzichtelijk wat voor impact de coronacrisis ook financieel gaat hebben.

Er wordt dus in de begroting die voorligt aanzienlijk bezuinigd. En GroenLinks ziet dat als een noodzakelijk kwaad. Bezuinigen raakt namelijk Vlaardingers en instellingen in de stad, en dat is nooit leuk. Maar wij zien ook dat er op goede wijze geprobeerd wordt om aan de financiële verplichtingen te voldoen en de zogenoemde ‘oude lijken’ uit de kast op te ruimen en tegelijkertijd toch zoveel mogelijk voorzieningen in de stad heel te laten.

Voor wat betreft Heemtuin en stadsboerderij denken wij dat dan anders kan en moet dan nu wordt voorgesteld, wij dienen daarom een motie in. Want: Als de IJsvogel eenmaal gevlogen is komt hij niet zomaar meer terug. Biodiversiteit in de Heemtuin is kwetsbaar. Wanneer we hier niet zorgvuldig mee omgaan heeft een bezuiniging op de Heemtuin veel gevolgen voor de planten en dieren die daar nu leven. Want voor biodiversiteit geldt vaak: wat weg is komt niet meer terug.

GroenLinks vindt dat de bezuiniging de groene functie van de Heemtuin niet mag schaden, haar biodiversiteit in tact moet blijven en ze haar educatieve rol moet blijven behouden.

De voorgestelde bezuiniging op de Heemtuin richt zich op het beheer vanuit de gemeente en staat vanaf januari 2022 in de boeken. Er is dan ook nog tijd om goede toekomstplannen te ontwikkelen. Tijdens het sprekersplein is er namens verschillende groene organisaties in Vlaardingen een oproep gedaan om de biodiversiteit in de Heemtuin te beschermen. De organisaties hebben daarbij aangegeven samen met de gemeente een plan op te willen stellen waarbij de Heemtuin ook zelf inkomsten gaat genereren. Sterker nog zo'n plan is tijdens de vorige collegeperiode al ingediend. Daar is destijds niks mee gedaan, maar wellicht kan dit nu als blauwdruk voor een Heemtuin 2.0 dienen.

Voorzitter, GroenLinks roept het college middels voorliggende motie op om samen met verschillende groene organisaties in Vlaardingen te onderzoeken hoe de Heemtuin ook na 2021 haar biodiversiteit en educatieve rol blijvend kan behouden. De resultaten hiervan en de financiële gevolgen moeten dan inzichtelijk gemaakt worden bij de kadernota komend voorjaar. Er zijn mogelijkheden en kansen om te kijken hoe de Heemtuin, maar ook de stadsboerderij kaan blijven bestaan. Wij zien graag dat dat gaat gebeuren.

Voorzitter, vorig jaar had ik het tijdens de behandeling van de begroting over de opgave die wij hadden, als raad gezamenlijk om te komen tot ombuigingsvoorstellen en uiteindelijke bezuinigingen. En ik ben blij dat we daarin nu resultaten geboekt hebben. Met deze begroting ligt er nu een plan om de financiële positie van Vlaardingen te versterken en tegelijkertijd zoveel waar mogelijk in de stad heel te laten.

Hoewel het natuurlijk optimisme van GroenLinks in deze corona tijd op de proef wordt gesteld, net zoals dat bij veel Vlaardingers het geval zal zijn, blijven wij ons ook de komende jaren weer inzetten voor een groener en socialer Vlaardingen. En laat deze begroting zien dat ondanks moeilijke tijden er resultaten geboekt worden door de ambtenarij en de politiek.