Toelichting vooraf

Eén van Vlaardings meest unieke natuurgebieden bevindt zich langs de Maassluissedijk en naast het Volksbos: een veenmoeras genaamd de Rietputten. Een veenmoeras is een bijzondere biotoop die in Zuid-Holland nauwelijks voorkomt en waar zeldzame dieren hun thuis vinden. Verschillende vogels hebben dan ook hun huis gemaakt in de Rietputten, zoals kiekendieven en baardmannetjes en in het verleden de roerdomp. Maar ook charismatische zoogdieren zoals boommarters en vossen zijn graag geziene gasten rond de Rietputten. Het gebied behoort tot het zogenaamde ‘Natuurnetwerk Nederland’ en is daarmee beschermd gebied.

De afgelopen weken bereikten verschillende zorgwekkende berichten de fractie van GroenLinks. Daarop is GroenLinks fractievoorzitter Neill Voorburg onder begeleiding van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) op excursie geweest in de Rietputten. Henk van Woerden van de KNNV liet Neill de huidige stand van zaken in de Rietputten zien, en wat hij zag was reden tot zorg.

Dankzij de werkzaamheden van bouwconsortium BAAK aan de Blankenburgverbinding is veel water aan de bodem onttrokken en zijn hele stukken van de Rietputten gedempt. Hierdoor is het waterpeil veel te laag en is het gebied aan het verdrogen. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat braamstruiken aan het overwoekeren zijn en er overal wilgen beginnen te groeien. Hierdoor ontstaat het reële risico dat over een paar jaar de Rietputten verdwenen zijn en er alleen bramen en wilgen staan, een enorm verlies voor het unieke karakter van het gebied en de biodiversiteit. Het verlies aan biodiversiteit is al duidelijk te merken. Er komen namelijk steeds minder verschillende vogels in het gebied voor. Een treurig voorbeeld hiervan is de roerdomp. Een erg zeldzame vogel, die inmiddels op de rode lijst staat en daarmee in Nederland met uitsterven is bedreigd. Roerdompen broeden alleen in moerassen die rijk zijn aan stevig, oud waterriet. In de rietputten hadden we, voor de werkzaamheden van BAAK aan de Blankenburgverbinding, meerdere broedparen.

[De tekst gaat door onder de foto.]

GroenLinks vragen aan B&W over de verdrogende rietputten - 26 januari 2024

Naast de belangrijke ecologische waarde van de Rietputten, heeft ze op termijn nóg een belangrijke functie: ze worden onderdeel van de zogenaamde waterharmonica. Deze waterharmonica is belangrijk voor de verbetering van de waterkwaliteit in onder andere de Krabbeplas. Dankzij de toekomstige bouw van een nieuwe afvalwaterzuiverings-installatie (AWZI) wordt het namelijk mogelijk om schoon water, via de rietputten, naar de Krabbeplas te laten stromen. Dit zal niet alleen de waterkwaliteit verbeteren, het zal ook de groei van blauwalgen verminderen. De Rietputten zijn hierin van cruciaal belang, mede omdat deze het gezuiverde water van zuurstof voorzien. Echter laat de bouw van de AWZI nog vele jaren op zich wachten en dat is tijd die de rietputten niet hebben. Actie op zowel de korte als de lange termijn is dus absoluut noodzakelijk willen we dit gebied behouden. Daarom heeft de fractie op 26 januari formele vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders met de hoop op concrete maatregelen.

_________________________

De vragen aan het college van B&W

Geacht college,

Namens de GroenLinks-fractie wil ik uw aandacht vragen voor een dringende kwestie met betrekking tot de Rietputten. Als fervent voorstander van natuurbescherming in Vlaardingen, maakt GroenLinks zich zorgen over dit unieke veenmoeras, gelegen langs de Maassluissedijk en naast het Volksbos. Het gebied behoort tot het zogenaamde ‘Natuurnetwerk Nederland’ en is daarmee beschermd gebied.

Helaas heeft de uitvoering van werkzaamheden door BAAK voor de Blankenburgverbinding ernstige gevolgen gehad voor de Rietputten. Er is namelijk veel water aan de bodem onttrokken en er zijn hele stukken van de Rietputten gedempt. Hierdoor is het waterpeil veel te laag, waardoor het gebied dreigt te verdrogen. Deze veranderingen bevorderen de overwoekering door bramenstruiken en ongecontroleerde groei van wilgen, wat een bedreiging vormt voor de unieke biodiversiteit.

Daarnaast zijn de Rietputten op termijn van cruciaal belang bij de totstandkoming van de zogenaamde waterharmonica, een belangrijk project voor de zuivering van water in de regio. Dankzij de bouw van een nieuwe AWZI wordt deze waterharmonica op termijn mogelijk gemaakt en kan er extra en schoon water via de rietputten naar de Krabbeplas stromen. Echter, de bouw van de nieuwe AWZI laat nog vele jaren op zich wachten, terwijl de Rietputten acuut herstel behoeven.

GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Erkent u het ecologisch belang van de Rietputten voor de biodiversiteit in en om Vlaardingen, en ziet u de cruciale rol die het speelt bij de waterharmonica?
  2. Kunt u aangeven wie momenteel verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de Rietputten, en welke instantie hierop toezicht houdt?
  3. Bestaan er op korte termijn plannen voor onderhoudswerkzaamheden in de Rietputten, en zo ja, welke?
  4. Wat zijn de voornemens van de beherende partijen om het waterpeil te herstellen en de natuurwaarde van het gebied te herstellen?
  5. Weet u of het rooien van wilgen en bramen op korte termijn mogelijk is, nog voor het broedseizoen, gezien de urgentie?
  6. Kunt u aangeven wat de achterliggende gedachte is van het dempen van waterrijke delen van de Rietputten en wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van de aanleg van de waterharmonica?

Wij zien uit naar uw spoedige beantwoording en hopen op concrete maatregelen ter behoud van de Rietputten.

Namens de fractie van GroenLinks,
Neill Voorburg.