___________________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 11 oktober 2022

Betreft: Artikel 34 vragen omtrent Regenbooggelden.

Geacht college,

Sinds Vlaardingen een Regenbooggemeente is geworden zijn er goede stappen gezet op het gebied van informatie, zichtbaarheid en ontmoeting.
Om ons als Regenbooggemeente in te blijven zetten en te ontwikkelen is het van belang dat de Regenbooggelden gegarandeerd worden voor in de toekomst. Daarnaast vindt de GroenLinks fractie dat het tijd is voor een volgende stap in de richting van zorg en veiligheid voor de LHBTQI+ gemeenschap.

Op het gebied van zorg is het goed als de gemeente onderzoekt welke problematiek er speelt binnen deze doelgroep. Een LHBTQI+ persoon voelt zich vaak onbegrepen door zijn omgeving. Op het gebied van zorg kan er hulp geboden worden als het gaat om eenzaamheid, maar er kan ook gedacht worden aan goede trans- en Hiv zorg.
Tevens blijkt dat mensen uit de LHBTQI+ gemeenschap zich vaker onveilig voelen, vaker slachtoffer zijn van geweldsdelicten en minder sociale cohesie in de buurt ervaren.
Bij het bevorderen van de veiligheid zijn idealiter veel partijen nodig. Voor deze doelgroep zou de gemeente Vlaardingen op het gebied van zorg en veiligheid de samenwerkingen met regionale partners op kunnen zoeken.

Wij vinden het belangrijk dat de Regenbooggelden - ook voor langere termijn- worden gecontinueerd, gezien het regenboog Stembusakkoord door de meerderheid van de raad is ondertekend. Om de plannen van het Regenboog Stembusakkoord uit te kunnen voeren heeft de fractie van GroenLinks Vlaardingen dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Hoeveel geld heeft de gemeente in 2022 uitgegeven aan activiteiten die gekoppeld zijn aan het Regenboog Stembusakkoord?
  2. Heeft de gemeente Vlaardingen zekerheid over de regenbooggelden vanuit het ministerie van OCW?
  3. Heeft u al suggesties voor activiteiten en thema’s voor 2023 voor in de gemeente Vlaardingen?
  4. Zo ja, zijn hier voldoende middelen voor?
  5. Bent u ook van mening dat we binnen onze gemeente de komende jaren meer moeten doen voor de LHBTQI+ gemeenschap op veiligheid en zorg?
  6. Door het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie wordt er op 14 oktober een Regenboogsteden Congres georganiseerd, waarbij er aandacht is voor regenboog provincies die samen optrekken. Bent u van plan om te kijken of de Gemeente Vlaardingen in regionaal verband meer kan gaan doen op veiligheid en zorg voor de LHBTQI+ gemeenschap?

We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

namens de GroenLinks fractie,
Esther van Wieringen.