____________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 23 mei 2023

Betreft: artikel 34 vragen omtrent het dierenwelzijn van vogels als entertainment.

 
Geacht college,

Sinds 2015 mogen geen wilde zoogdieren meer worden gebruikt bij optredens. Dieren uit andere dierklasse zoals vogels mogen dit nog wel volgens de Rijksoverheid.
Afgelopen week werd bij één van de evenementen van 750 jaar Vlaardingen als entertainment gebruikgemaakt van ganzen. Door de drukte en aanwezigheid van honden op het evenement zag het er voor de ganzen er stressvol uit. De fractie van GroenLinks vraagt zich dan ook af of de veiligheid en het welzijn van deze ganzen gewaarborgd was op het evenement.

Vogels zijn dieren en hebben wat GroenLinks betreft bewustzijn en gevoel en zijn niet slechts een ́ding ́ dat ingezet kan worden in belang van entertainment van de mens.
Mogelijk ondervinden meer vogels die worden gebruikt voor entertainment in Vlaardingen negatieve effecten op hun welzijn zoals sierduiven.
De vraag is dan ook of de nadelen voor het welzijn van de vogels en ganzen niet opwegen tegen het vermaak van het publiek. GroenLinks zou dan ook graag zien dat er in de gemeente Vlaardingen een verbod komt op het gebruik van vogels en ganzen als entertainment.

De fractie heeft dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Wist het college dat er op het evenement van de Lente Fair op 18 mei gebruik werd gemaakt van ganzen als entertainment?
  2. Is het college het eens met de mening van GroenLinks dat dergelijk vermaak van vogels, waarbij de intrinsieke waarden en welzijn van de vogel worden aangetast, aan banden zou moeten worden gelegd? Zo nee, waarom niet? Zo ja op welke termijn en wijze wilt het college daar invulling aan geven?
  3. Wat vindt het college van het oplaten van sierduiven tijdens huwelijksplechtigheden of andere gelegenheden uit het oogpunt van dierenwelzijn?
  4. Is het college bereid om op korte termijn het beleid aan te passen en een verbod in te stellen op het loslaten van duiven bij huwelijken en het gebruik van vogels en ganzen bij andere evenementen? Als het niet verlenen van een vergunning op evenementen waarbij vogels of ganzen als entertainment worden gebruikt. Dit om leed voor de sierduiven, andere vogels en ganzen in de toekomst te voorkomen. Zo nee, waarom niet?
  5. In de huidige dierennota die dateert uit 2012 wordt niet gesproken over het welzijn van vogels en ganzen in Vlaardingen. Is het college van plan om op korte termijn de dierennota te actualiseren? Zo ja, is het college dan ook bereid om in de geactualiseerde nota aandacht te besteden aan het welzijn van vogels en ganzen in Vlaardingen?

We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet.

Met vriendelijke groeten de GroenLinks fractie,
Esther van Wieringen.