______________________________________________________________

 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders in Vlaardingen

Vlaardingen 16 februari 2021

Betreft: Vragen ex art. 34 volgens RVO: Bomen bij basisscholen

 

Geacht College,

Op 15 februari 2021 ontving de gemeenteraad een brief van “Stichting Nationale Boomfeestdag”. Deze organisatie heeft middels de Groene Schoolkaart inzichtelijk gemaakt hoe groen de omgeving van onze basisscholen is. Een basisschool in een groene omgeving is positief voor de gezondheid van kinderen, leerkrachten en omwonenden. Uit de “Groene Schoolkaart” blijkt dat een aantal scholen in Vlaardingen in een (redelijk) groene omgeving staan. Echter is dat bij niet alle scholen het geval.
Zoals u weet is GroenLinks groot voorstander van het vergroenen van onze stad en gunt alle kinderen in Vlaardingen een groene leefomgeving. Basisscholen zijn vaak verankerd in wijken en zijn mede daardoor een goede plek om groener te maken. Ongeveer een jaar geleden is bij de dependance van “het Palet” aan de Broekweg het eerste minibos van Vlaardingen geplant. Dit is wat GroenLinks betreft een goed voorbeeld van vergroening en vergroting van biodiversiteit in de stad.

GroenLinks vindt het zeer belangrijk dat kinderen in contact kunnen komen met natuur. Een groene omgeving rond de school, bv. door een groen schoolplein, is een laagdrempelige manier om dit contact te stimuleren.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Bent u het met GroenLinks eens dat een groene omgeving rond scholen van groot belang is voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, leerkrachten en omwonenden?
  2. Bent u het met GroenLinks eens dat een groene omgeving rond scholen een manier is om de biodiversiteit in de stad te vergroten?
  3. GroenLinks weet dat de gemeente Vlaardingen inzet op groen/blauwe schoolpleinen*. Kunt u aangeven wat de stand van zaken rond deze plannen is en wat er inmiddels concreet is gerealiseerd?
  4. Zou de gemeente Vlaardingen op woensdag 10 november 2021 mee kunnen doen aan de Boomfeestdag? En op deze dag met zoveel mogelijk kinderen bomen/struiken planten op en rond de basisscholen in Vlaardingen?
  5. Ziet u hierin mogelijkheden voor de aanplant van nieuwe minibossen?

We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet.

 
Hartelijke groet namens de fractie van GroenLinks,
Neill Voorburg.

 
*) Een groenblauw schoolplein biedt een avontuurlijke plek in het groen dat uitnodigt tot spel en buitenlessen. Bovendien is er aandacht voor opvang en afvoer van regenwater.