Neill Voorburg zou namens de fractie een amendement indienen voor de bomenverordening. Omdat in eerdere commissiebehandelingen bleek dat er nog teveel onduidelijkheid was, hebben we tijdens de raadsvergadering besloten de Bomenverordening pas ná de zomer, én pas zodra er meer duidelijkheid is over een juridische procedure tussen de gemeente en de Bomenstichting, te behandelen.

Ook stond op de agenda de behandeling van de financiële stukken:
– de jaarrekening 2020,
– de eerste Voortgangsrapportage, en
– de Kadernota 2021.

De financiële situatie van de gemeente Vlaardingen liet de afgelopen jaren steeds een min zien. En plots…. was er in 2020 een positief resultaat….
De verklaring daarvoor is onder meer: de coronacrisis, het preventief toezicht van de provincie en een verandering van mindset bij de ambtelijke organisatie.
Veel partijen wijzen er op nog niet te vroeg te juichen.
GroenLinks Vlaardingen vindt deugdelijk financieel beleid dat toekomstbestendig is belangrijk, maar waarschuwt ook voor tè ver doorgevoerd conservatief financieel beleid: een gevulde spaarrekening is goed, maar niet als tegelijkertijd heel de stad en al haar belangrijke voorzieningen verpieteren, dan is de balans zoek.

De fractie diende verschillende moties (mede) in:

  • een motie om de hardwerkende Vlaardingse ambtenaren te complimenteren voor hun werk in coronatijd (aangenomen);
  • een motie die oproept om te verkennen wat de mogelijkheden zijn van 750 jaar stadsrechten (aangenomen);
  • een motie die het college oproept om voor 1 oktober de gemeenteraad te informeren over de ombuigingsvoorstellen (aangenomen); en
  • een motie om te onderzoeken in hoeverre de doorbraakmethode in het sociaal domein van toegevoegde waarde kan zijn voor Vlaardingen (aangenomen).

Het was de laatste vergadering voor het reces en ook de laatste reguliere vergadering van de gemeenteraad onder leiding van burgemeester Bas Eenhoorn.
Lianne sprak hem daarom als vice-voorzitter van de raad aan het einde van de vergadering toe om hem te danken voor de fijne tijd. (Zie foto.)
We zullen Bas gaan missen!

In september wordt de nieuwe burgemeester Bert Wijbenga geïnstalleerd.

Hieronder de tekst die fractievoorzitter Lianne van Kalken sprak in eerste termijn op woensdagavond tijdens de Algemene Beschouwingen, gevolgd door de tekst die zij sprak op donderdag tijdens de tweede termijn.

______________________________________

Beschouwingen Jaarstukken 2020, 1e Voortgangsrapportage 2021, Kadernota 2021

14 juli 2021 Eerste termijn

“ De balans in de stad is de kern, financiële balans is de randvoorwaarde. Dat moeten we nooit omdraaien! ”

Voorzitter, collega raadsleden en burgers van Vlaardingen,

Het heeft even mogen duren voordat wij weer in ons eigen stadhuis konden vergaderen. Vorig jaar zaten we nog in de Stadsgehoorzaal, verspreid in de zaal. En hoewel fysiek samenkomen na een tijd digitaal vergaderen prettig was, was het ook een beetje vreemd, zo door de zaal heen en zonder publiek. Het voelt dus fijn om hier weer te zijn: in ons eigen stadhuis, waar de lokale democratie thuishoort.

Want digitaal vergaderen blijft een goede noodoplossing, maar er gaat toch niets boven een real-live gesprek en het werkelijke debat te kunnen voeren. Vanavond hebben wij het over de jaarstukken van 2020, de 1e voortgangsrapportage en de Kadernota 2021. Dat betekent dat wij financieel terug gaan kijken, maar óók vooruit. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik graag starten met een terugblik op het afgelopen jaar.

Inmiddels worden we ook in Vlaardingen al 17 maanden geteisterd door het coronavirus. Dat heeft zijn weerslag op het gewone leven, het werk, de samenleving, maar ook zeker op ons politieke werk. Het was dan ook niet altijd makkelijk om goed ons controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende werk te blijven doen. Het is een groot compliment waard hoe we dat als gemeenteraad samen, maar ook met het college, de griffie en ook de voorzitter, hebben gedaan de afgelopen tijd.

Maar ook moeten er wat ons betreft complimenten zijn voor de ambtelijke organisatie. Het thuiswerken heeft veel van hen gevraagd. Ook wij als gemeenteraad hebben veel van hen gevraagd. En u weet, in de politiek is het belangrijk om te controleren, en aan de kaak te stellen wat er niet goed gaat, zodat er iets aan gedaan kan worden. Waar het fout gaat, fout dreigt te gaan, of we onze twijfels hebben zijn we kritisch en scherp. En dat moet. En, waar het goed is gegaan en we tevreden mogen zijn, omdat onder moeilijke omstandigheden het werk goed is geleverd, mogen we dat óók zeggen. Wij zijn niet gewend om complimenten te geven. Zeker niet als het gaat om dienstverlening die als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Daarom dien ik graag de motie in waarin wij als gemeenteraad onze waardering uitspreken aan alle medewerkers van de gemeente Vlaardingen voor hun buitengewone inspanningen onder moeilijke omstandigheden in de afgelopen tijd. Dank!

Complimenten zijn ook voor mijn collega’s op zijn plaats. De afgelopen maanden hebben wij met de Vertrouwenscommissie gezocht naar een nieuwe burgemeester. Ik ben heel erg blij met het eindresultaat en onze nieuwe burgemeester Bert Wijbenga, die in september geïnstalleerd wordt. Maar ook de weg er naar toe was bijzonder plezierig en productief. We hebben met de collega’s een mooi proces doorlopen. We zijn als raad écht samen opgetrokken en dat was heel waardevol. Ik hoop dat we dat de laatste maanden na het reces op deze wijze kunnen blijven doen: elkaar op relatie blijven vinden, waar we misschien op inhoud het niet altijd met elkaar eens zullen zijn. Het ging hier in de raad regelmatig over verhoudingen, maar de afgelopen periode heeft laten zien hoe goed en productief die verhoudingen kunnen zijn, en hoe ver ons dat dan brengt.
 

Dan nu, de financiële stukken:

De jaarstukken 2020
Wij waren verrast om het afgelopen jaar de zorgelijke min in een fraaie plus te zien veranderen. [Maar ook daar is Vlaardingen niet uniek in. Hoewel we dat soms misschien wel denken.] De jaarstukken laten een positief financieel resultaat van 6,5 miljoen zien. Is dat nu goed of slecht nieuws?
Allereerst de verklaring. De coronacrisis, het preventief toezicht van de provincie maar ook de mindset van de ambtelijke organisatie heeft een rol gespeeld in de financiële ontwikkeling.
Wij hebben twee zorgen bij de financiële ‘verbetering’. Corona leidt waarschijnlijk ook tot uitgestelde bestedingen: bijvoorbeeld in het sociaal domein. Daar is de plus mogelijk bedrieglijk.

Tegelijkertijd hebben we zorgen over de verandering van mindset, Die heeft in heel veel opzichten positieve effecten, daar is de GroenLinks fractie van overtuigd. Maar wij hebben wel onze zorgen of de verandering in de mindset niet inhoudt dat er eigenlijk niets meer gedaan wordt. Dreigt niet de verschraling? Doen we stad en gemeenschap dan niet tekort? Het antwoord op die vragen zal in de toekomst moeten blijken en dat antwoord kunnen wij zelf ook geven. GroenLinks is trots op de plus die we hebben bereikt, én heeft zorgen over verschraling en gebrek aan investeringen in de stad. Die balans moeten we heel goed in de gaten houden: niet alleen de financiële balans, maar ook de balans in de stad.

Met de toezegging van wethouder Bikkers dat het college de gemeenschappelijke regelingen gaat aansporen om de financiële rapportages over een eerder boekjaar op te leveren in verband met het opstellen van de jaarrekening voor de gemeente Vlaardingen, zijn wij blij.

Voortgangsrapportage
De eerste voortgangsrapportage laat een negatief beeld zien. Maar wat is de waarde van de eerste voortgangsrapportage zonder het effect van de meicirculaire op te nemen? Deze laatste laat namelijk een veel rooskleuriger beeld zien. En dat is nu niet verwerkt in de eerste voortgangsrapportage, maar die effecten zullen we pas in de tweede voortgangsrapportage zien. Wat GroenLinks betreft is het van belang dat de conservatieve neigingen bij financiën niet doorslaan. Rijk rekenen doen we niet, maar arm rekenen hoeft ook niet. Dan verliezen we de balans in de stad uit het oog.

Kadernota 2021
Als we kijken naar de toekomst, en dan in het bijzonder deze kadernota voor 2022 en verder, dan wordt daar normaal gesproken in aangegeven welke beleidsmatige en financiële keuzes er worden gemaakt voor het aankomende jaar. Er zitten twee componenten in: in meerjarenperspectief heeft 2022 een min en daarna een plus. Dat is gebaseerd op basis van een herstelplan en bezuinigingsronde. Voor 2022 is er geen verrassing, voor 2023 en verder wel, maar hebben we een positief saldo. De algemene reserve is nu met 20 miljoen gevuld. Dat betekent wat ons betreft dat de vraag nu op tafel ligt in hoeverre we de buffer nog verder willen vergroten, terwijl dat betekent dat de stad verpietert? Wat hebben we aan nog hoge buffers als de stad onder water staat en de binnenstad leegloopt? Ook hier pleiten wij dus voor balans in de stad en niet alleen balans op de begroting.

Wat GroenLinks betreft is het helder: de balans in de stad is de kern, financiële balans is de randvoorwaarde. Dat moeten we nooit omdraaien!
Wij vinden dat leefbaarheid en leefkwaliteit centraal blijven staan. Dat is het uitgangspunt. Het overeind houden van vitale voorzieningen in de stad, zoals de culturele instellingen die hard getroffen zijn door de corona crisis, maar ook de kwaliteit van de buitenruimte, het groen en de sociale voorzieningen: dat is waar het om gaat.

Wij zijn blij met het initiatief van ONS.Vlaardingen om te bekijken wat er mogelijk is als het gaat om de viering van 750 jaar stadsrechten. GroenLinks zoekt graag naar manieren om verder in onze stad te investeren en zo de balans in de stad te borgen.

Na deze vergadering gaan we het reces in en na de zomer beginnen we aan de laatste maanden van deze raadsperiode. Financieel en politiek gezien was het niet een makkelijke periode, maar GroenLinks is blij dat wij ondanks de tegenwind en alle beperkingen hebben bijgedragen aan de bestuurlijke stabiliteit van onze stad. Vanzelfsprekend hopen wij het GroenLinks geluid na maart 2022 nog krachtiger te kunnen laten horen!

______________________________________

15 juli 2021 Tweede termijn

“ Steeds blijven zoeken naar hoe we de balans in de stad kunnen bewaren! ”

Voorzitter,

Het gaat de fractie van GroenLinks om deugdelijk financieel beheer. Dat betekent dat we de financiën op orde moeten brengen én dat we steeds moeten zoeken naar hoe we ook de balans in de stad kunnen bewaren.

Helaas moesten we voor wat betreft de financiële balans van heel ver komen en het college heeft daarom met de steun van onze fractie de afgelopen jaren heel veel pijnlijke maatregelen moeten nemen. We hebben de grenzen van de balans in de stad echt moeten opzoeken. Gelukkig zien we daarvan nu de resultaten. Dit jaar met dankzij incidentele meevallers zwarte cijfers, die richting 2023 overgaan in structurele zwarte cijfers. Die operatie doet pijn in de stad en die pijn voelen wij als GroenLinks ook. Maar het is wel nodig. En net als dat je Corona-maatregelen niet te vroeg moet versoepelen, moeten we ook nu de laatste stappen écht nog zetten.

Maar, we moeten ook waken voor de balans in de stad. En richting 2023 ontstaat er wel degelijk financiële ruimte. GroenLinks wil dat we niet volharden in blind risicomanagement, maar dat we realistisch rekenen. En dan is het soms goed om ook te investeren in de stad. We willen niet eindeloos doorgaan met snijden, besparen en reserves volstorten, maar ook weer investeren.

Daarom steunen wij de motie van ONS.Vlaardingen om tijdens de begroting te kijken of we incidenteel geld vrij kunnen maken voor 750 jaar stadsrechten. Volgens GroenLinks kunnen we daarmee met inzet van incidenteel geld, de stad structureel sterker maken. Dát is deugdelijk financieel beheer. Met de hand op de knip, maar óók met oog voor de stad. We brengen de begroting verder op orde, maar we kijken óók vooruit naar wat de stad nodig heeft. 750 jaar Stadsrechten is dan voor ons een heel goede besteding. Het is een project dat goed is voor de stad, dat uniek is, dat uitstraling heeft, en dat vanwege het unieke karakter incidenteel geld legitimeert. We worden maar één keer 750 jaar. Hier worden de financiën niet slechter van, maar onze stad wél structureel beter.

Er zijn hier ook partijen die een andere volgorde kiezen. Die zeggen, ‘geef het geld nu maar gewoon uit, voordat het herstel compleet en structureel is.’ Dat is verleidelijk. Het klinkt goed en heel ruimhartig. Lekker leuke dingen doen voor de mens. Maar het is geld dat we straks tekortkomen als het fout gaat. Het is geen geld dat we nu over hebben, maar geld dat we nodig hebben om voor de komende jaren klappen op te vangen. Anders raken die klappen de Vlaardinger straks dubbel zo hard. Dat is volgens GroenLinks niet sociaal en wij doen daar niet aan mee.