_____________________________________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 10 juni 2021

Betreft: Artikel 34 vragen omtrent ontgassing binnenvaartschepen

 

Geacht college,

GroenLinks Vlaardingen heeft in het verleden al eerder haar zorgen geuit over het ontgassen van binnenvaartschepen. In de praktijk blijkt dat er nog steeds wordt ontgast aan de buitenlucht en is de Geulhaven, op slechts anderhalve kilometer van Vlaardingse woonwijken, een locatie waar dit gebeurd.

Bij dit ontgassen komen giftige ladingdampen vrij, voornamelijk vluchtige organische stoffen (VOS) als benzeen, tolueen, ETBE en MTBE (loodvervangers in benzine). Deze stoffen dragen bij aan luchtverontreiniging. Als een lading is gelost, blijft er restlading achter. Schepen ontgassen dit restant in de tanks door het te verdampen met ventilatoren. De ladingdampen worden op deze manier uit de ladingtanks en leidingen naar buiten geblazen. Volgens GroenLinks is dit zeer schadelijk voor het milieu, voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid van inwoners van deze regio.

In Amsterdam heeft het college stilliggend ontgassen van ladingdampen met meer dan 10% benzeen in 2017 verboden. GroenLinks vindt dat een vergelijkbaar verbod ook voor het havengebied van Rotterdam zou moeten gelden.

Het probleem zou via ketenaansprakelijkheid aangepakt moeten worden, net zoals is gebeurd bij gegaste containers (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22343-224.html). De grote verladers zijn immers bekend: raffinaderijen en chemiebedrijven zoals Shell, ExxonMobil, DSM, AKZO, Bayer etc.

GroenLinks maakt zich zorgen over de gevolgen van het ontgassen aan de buitenlucht.
We willen dan ook dat het gemeentebestuur van Vlaardingen zich gezamenlijk met de gemeente Schiedam hard maakt voor een verbod op stilliggend ontgassen.
We hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

 1. Bent u bekend met de locatie voor stilliggende ontgassen van tankschepen in de Geulhaven Rotterdam?
   
 2. Deelt u de mening van GroenLinks dat het stilliggend ontgassen van grote hoeveelheden ladingdamp ongewenst is en schadelijk voor de volksgezondheid?
  Zo nee, waarom niet?
   
 3. Hoe groot is de invloed op de luchtkwaliteit in Vlaardingen van deze uitstoot bij de Geulhaven en hoe verhoudt de omvang van de emissies zich tot de emissies van Shell Europoort (3.125 kg in 2018)?
  Graag onderbouwing.

   
 4. Is het college bereid om de gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland te verzoeken om een zelfde verbod op stilliggend ontgassen in te voeren als gemeente Amsterdam reeds in 2017 heeft gedaan? En is het college bereid om hierin gezamenlijk met Schiedam op te trekken?
   
 5. Is het college bereid bij DCMR aan te dringen om de ketenaansprakelijkheid in te zetten om ontgassen aan de buitenlucht te beëindigen, zoals dat in 2009 is gedaan voor gegaste containers? Te beginnen voor de categorie Zeer Zorgwekkende Stof zoals benzeen waarvoor een minimalisatie en een vijfjaarlijkse informatieplicht geldt op basis van artikel 2.4 lid 2 en artikel 2.4 lid 3 van het Activiteitenbesluit?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, kunt u de uitkomst hiervan voor 31 december 2021 delen met de raad?

We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet,

 
Met hartelijke groet namens de GroenLinks fractie,
Neill Voorburg.