_____________________________________________________________

 
Wat een politiek jaar is 2022 tot nog toe: een intensieve campagne, een fantastische verkiezingsuitslag en via constructieve coalitie-onderhandelingen naar een mooi coalitieakkoord voor Vlaardingen. Woensdag- en donderdagavond, 6 en 7 juli, vormden het sluitstuk voor de zomervakantie: de voorjaarsnota is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Het unaniem aannemen van de voorjaarsnota voelt een beetje als de kroon op het harde werken van de afgelopen maanden. Een overwinning voor de positieve wijze van politiek bedrijven waar GroenLinks voor staat. Het debat in de raad ging over de inhoud. Er is door verschillende partijen over en weer toenadering gezocht om tot voorstellen te komen die zo breed mogelijk gedragen werden. Het initiatief lag hierbij bij de ‘oppositiepartijen’. In het coalitieakkoord was namelijk € 500.000 vrij besteedbare ruimte opgenomen. De afgelopen jaren hebben laten zien dat er mooie initiatieven uit de stad of raad komen waar niets mee gedaan kan worden omdat er geen budget beschikbaar is. Door een vrije ruimte van structureel € 500.000 in te bouwen kunnen we daar eindelijk iets mee doen. Hiermee kunnen we als raad, als gemeente, als stad, beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Omdat de coalitiepartijen logischerwijs het coalitieakkoord hebben opgesteld, hebben we het initiatief voor het besteden van de vrije ruimte aan de oppositiepartijen gelaten. GroenLinks was uiteraard super nieuwsgierig waar de verschillende partijen mee zouden komen.

Uiteindelijk zijn er een heleboel voorstellen in de vorm van amendementen en moties ingediend. Ik zal er een aantal waar GroenLinks achter kon staan benoemen.

Een mooi voorstel dat op steun van GroenLinks kon rekenen (maar helaas niet van een meerderheid) kwam vanuit de SP. Ze wilden namelijk € 100.000 reserveren om de uitbuiting van arbeidsmigranten en vluchtelingen op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Volgens GroenLinks moeten we doen wat we kunnen om arbeidsmigranten en vluchtelingen te beschermen tegen werkgevers en huisjesmelkers die hun winsten willen maximaliseren ten koste van een groep die kwetsbaar is, het systeem niet goed kent en aan wie nauwelijks een stem gegeven wordt. Het voorstel vanuit de SP gaf ruimte om deze mensen proactief en aan de voorkant van ondersteuning te voorzien en zo helpen om op te komen voor hun rechten. Het is juist die insteek die we als mooie aanvulling zien op het coalitieakkoord. Helaas haalde het voorstel het dus net niet.

Wel wordt er op initiatief van de SP € 100.000 beschikbaar gesteld om het organiseren van festivals en evenementen wat gemakkelijker te maken. Er gaat namelijk veel tijd en geld verloren aan het opstellen van een veiligheidsplan en het doen van een vergunningaanvraag. De gemeente gaat organisatoren hulp bieden. Het geld is beschikbaar voor ondersteuning, advies en veiligheidsmaatregelen.

Ook komt er een onderzoek naar de oorzaken van het zwerfvuil in Vlaardingen. De SP riep hier via een motie toe op. Voor de SP staat vooral de vraag of er een relatie is tussen het pasjessysteem en zwerfvuil centraal. Voor GroenLinks is het belangrijk dat het onderzoek openingen biedt om structureel iets aan het zwerfvuil te gaan doen, het is namelijk een probleem dat veel verder gaat dan alleen pasjes. Door onze ervaringen met de verschillende buurtbezems krijgen we het idee dat het zwerfvuil probleem per wijk verschillend is. Wat GroenLinks betreft mondt het onderzoek uit op een soort Actieplan Zwerfvuil en gaan we gericht en structureel het zwerfvuil te lijf.

Het laatste voorstel dat ik even aandacht wil geven komt vanuit de PvdA. Zij stelden voor om via een motie te onderzoeken hoeveel geld er nodig is om de kosten voor voer en veearts voor de stadsboerderij vanuit de gemeente te bekostigen. GroenLinks staat achter dit onderzoek. Maar ook hier zien we graag een verbreding: wat ons betreft kijken we naar de rol van een stadsboerderij anno 2022. Zijn er bijvoorbeeld meer mogelijkheden tot natuur- en milieueducatie, is de aanleg van een voedselbos mogelijk en op welke manier huisvesten we dieren. GroenLinks hoopt ook hier, net als bij het zwerfafval onderzoek, dat deze motie leidt tot een breder en inhoudelijk gesprek met als doel een toekomstbestendige de stadsboerderij.

De gesprekken en voorstellen in de raad stemmen optimistisch. De komende weken gaan we even opladen en dan met frisse en groene moed weer aan de slag. Zodra er een vervolg op de genoemde voorstellen komt, breng ik jullie daar uiteraard van op de hoogte. Voor nu wens ik jullie allemaal een fijne zomervakantie, met aan het einde mooie, nieuwe herinneringen. Tot in september!

Met hartelijke groet,
Neill Voorburg.

________________________________________________

Bespreking Voorjaarsnota
Uitgesproken tekst Neil Voorburg – fractievoorzitter GroenLinks
5 juli 2022

 

Voorzitter,

Ik zat vanmiddag in m’n tuin om inspiratie op te doen voor mijn bijdrage vanavond. En dat zitten in mijn tuin is echt super fijn, een voorrecht. Ik heb namelijk een hele groene tuin, met mispel, vrouwenmantel, meidoorn en aardig wat klaver in het kruidengras. Ammoniak depositie is klaarblijkelijk niet echt een probleem in m’n tuin, voorzitter. Maar het allerleukste is dat de wilde marjolein momenteel in bloei staat, en dat is echt een magneet voor verschillende solitaire bijen, hommels en zweefvliegen. Ook vloog heel de middag een merel af en aan, hij was wormen aan het vangen. Wie weet heeft hij ergens anders in de wijk een nestje gemaakt.

“Waar gaat hij nou weer heen?” hoor ik u denken. Waarom vertel ik u dit?

Eigenlijk om twee redenen, de eerste en wellicht belangrijkste is dat ik vanmiddag blijdschap ervoer in de tuin, vreugde. En volgens mij is vreugde voor plezier, wat de diepe zee is voor een plas. Het is een gevoel van binnen dat nauwelijks te bevatten is. En het kan natuurlijk geen kwaad om wat wat vreugde aan toe te voegen aan deze raadzaal.

Voorzitter, volgens mij is deze emotie in dit huis ook niet zo verwonderlijk: de voorliggende voorjaarsnota stemt tot optimisme, tot positiviteit. Het is lang geleden dat we zulke mooie investeringen in Vlaardingen kunnen doen. En dat brengt me bij de tweede reden om over mijn tuintje te beginnen. Er is namelijk fors extra geld beschikbaar voor het groen in Vlaardingen: structureel 400.000 euro en drie incidentele impulsen van 750.000 euro. Voor dit geld kan er groen worden toegevoegd, het groen ecologisch beheerd worden en een stadsecoloog worden aangesteld. Wat mij betreft komt er meer inheems groen in de stad: meidoorn, kornoelje, mispel en ja ook wilde marjolein. Voorzitter, we hebben veel liefhebbers van natuur en groen in Vlaardingen wonen. Ongetwijfeld ervaren ook zij een gevoel van vreugde wanneer ze meer bijen, vlinders, merels en roodborstjes in onze stad zien.

Voorzitter, een gelukkig, vreugdevol gevoel is gezond. Het heeft een substantieel en positief effect op de lichamelijke gezondheid, op werk, betaald en vrijwillig, op schooluitval, het voorkomen van depressies etc. Volgens mij sluit dit aan op de inzet van preventieve maatregelen die deze raad en college een plek hebben gegeven in het coalitieakkoord en daarmee ook in de voorjaarsnota terug te zien zijn. Want het investeren in mensen en hun leefomgeving loont. uiteindelijk gaat het om mensen niet om cijfers.

Voorzitter,
Tijdens de vaststelling van het coalitieakkoord is inhoudelijke en financiële ruimte gemaakt voor initiatieven vanuit deze raad. De wereld is namelijk steeds onvoorspelbaarder aan het worden. Het idee hierachter is dat we als raad, als gemeente, als stad, beter kunnen inspelen op ontwikkelingen. En mooie ideeën niet stranden in schoonheid. Een ideeënstrijd in dit huis waar we als stad beter uitkomen.

Ik ben daarom zeer verheugd met met name de input vanuit de SP in deze. Vanuit hun visie en idealen hebben ze verschillende voorstellen ingediend. In tweede termijn wil ik wat dieper ingaan op de ideeën uit de raad. Maar ik kan alvast aangeven dat GroenLinks zeer principieel tegen het uitbuiten van arbeidsmigranten en vluchtelingen is op de arbeidsmarkt. Door werkgevers en huisjesmelkers die hun winsten willen maximaliseren ten koste van een groep die kwetsbaar is, het systeem niet goed kent en aan wie nauwelijks een stem gegeven wordt – 3-0 achter. Daarom vinden we het idee om deze mensen proactief en aan de voorkant van ondersteuning te voorzien en zo onder andere helpen opkomen voor hun rechten een goed initiatief en iets dat we als mooie aanvulling zien op het coalitieakkoord.

Voorzitter afsluitend,
Oppositie. Coalitie. We staan gewoon aan twee verschillende kanten, die echter wel naast elkaar staan. Volgens mij was de manier waarop we met elkaar hebben gesproken over de voorjaarsnota een leerzame ervaring, en dat is iets goeds. Volgens mij kunnen we hierop verder bouwen en het vertrouwen blijven versterken. Voorzitter, hopend op meer roodborstjes, robins voor intimi, in mijn tuin sluit ik weer af met een citaat: “vertrouwen dat wordt verdiend door actie is altijd beter dan vertrouwen dat je wil verdienen met woorden.”

Dank u wel.

Bespreking Voorjaarsnota - fractie GroenLinks Vlaardingen