GroenLinks maakt zich niet alleen zorgen over de gevolgen van deze gaswinning voor onze overburen in Pernis. Ook de gevolgen voor de rest van het gebied en Vlaardingen daarbij in het bijzonder zijn reden voor zorg.
Door deze herstart van de gaswinning uit de gasvelden ‘Pernis’ en ‘Pernis-West’ is zowel het seismologisch risico als het risico op bodemdaling toegenomen. Voor Pernis-West geldt zelfs dat de kans op bevingen 19% is. Het gaat hier over gasvelden in dichtbevolkt gebied waar ook hele gevaarlijke petrochemische industrie is.
GroenLinks vindt deze gaswinning dan ook niet opwegen tegen de risico’s, daarnaast staat deze gaswinning haaks op de milieu-ambities van zowel het Rijk als de gemeente Vlaardingen.

__________________________________________________________________________

 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 7 april 2021

Betreft: Vragen overeenkomstig artikel 155 van de Gemeentewet en
artikel 34 van het Reglement van Orde, omtrent Gaswinning Pernis.

 
Geacht college,

Het is een landelijke doelstelling om de gaswinning terug te schroeven en onszelf minder afhankelijk te maken van gas; er wordt van gemeenten en particulieren gevraagd om “van het gas te gaan”. Uiteindelijk zal alle energie opgewekt moeten worden door middel van hernieuwbare energiebronnen. Zo kunnen we in de toekomst op duurzame wijze in onze energiebehoefte voorzien. In lijn hiermee zou de gaswinning in veld “Pernis-West” niet herstart moeten worden.

Zoals u weet is GroenLinks kritisch op plannen die de winning van gas in de zogenaamde “kleinere gasvelden” intensiveren. Zo hebben we ons eerder fel gekant tegen de uitbreiding van de winning in het Gaag-Monster gasveld. Nu is de NAM voornemens om de gaswinning in het veld ‘Pernis-West’ te herstarten. Dit brengt de nodige risico's met zich mee, zeker in petrochemisch gebied. Ook voor Vlaardingen hebben de winningsplannen van de NAM mogelijk gevolgen. Het veld Pernis-West valt namelijk in risicocategorie 2, wat een 19% kans op trillingen inhoudt gedurende de productieperiode, waarbij de sterkste te verwachten beving M4.0 is op de schaal van Richter. De gaswinning in Pernis betreft zogenaamd hoogcalorisch gas. Dat wordt gebruikt in de industrie, niet voor Nederlandse huishoudens. Tevens meldt Staatstoezicht op de Mijnen dat de maximale restboringen qua volume verder gaan dan het volume in de oorspronkelijk afgesproken vergunningen. Dit alles vindt plaats in een dichtbevolkt gebied én in de nabijheid van veel gevaarlijke industrie.

GroenLinks maakt zich niet alleen zorgen over de gevolgen van de gaswinning voor onze overburen in Pernis. Ook de gevolgen voor de rest van het gebied en Vlaardingen in het bijzonder baren ons zorgen, we hebben dan ook de volgende vragen:

  1. Herkent en deelt u de zorgen van GroenLinks omtrent de gasboringen van de NAM in het gasveld ‘Pernis-West’?
  2. Bent u het met GroenLinks eens dat deze gaswinning haaks staat op de milieu-ambities van zowel het Rijk als de gemeente Vlaardingen?
  3. Deelt u de mening dat alle risico’s van bevingen in dit dichtbevolkte gebied, en Vlaardingen in het bijzonder, niet opwegen tegen gaswinning?
  4. Kunt u een inschatting geven omtrent wat volgens u de gevolgen van gaswinning in Pernis zijn voor Vlaardingen?
  5. De gemeente Rotterdam is tegenstander van de gaswinning in Pernis. Ziet u mogelijkheden om bij de gemeente Rotterdam aan te haken in verzet tegen de winningsplannen?
  6. Is het College van B&W tevens bereidt om bij de minister heel duidelijk kenbaar te maken dat gaswinning in Pernis een onzalig plan is?

We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet,

Hartelijke groet,

namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,
Neill Voorburg.