_______________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

 

Vlaardingen, 22 juni 2022

 

Betreft: Artikel 34 vragen omtrent waterkwaliteit

 

Geacht college,

GroenLinks zet zich in voor het behouden en versterken van de natuur in en rond Vlaardingen, dit is u bekend. Een goede kwaliteit van het water is hierbij van groot belang.
Al jaren worden er grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen gemeten door het Hoogheemraadschap van Delfland in haar water. Dit komt doordat schoon water uit het Brielse Meer nu eerst door het glastuinbouwgebied in het Westland stroomt, daar vervuild wordt door bestrijdingsmiddelen en daarna in verschillende natuurgebieden in Midden-Delfland terecht komt.
De waterkwaliteit in Nederland is de slechtste van Europa en onze regio is inmiddels één van de slechtste van Nederland*. De gevolgen van deze vervuiling zijn zeer schadelijk voor de natuur. Zo raken onder andere de Vlietlanden bij Vlaardingen op deze manier erg vervuild: de bestrijdingsmiddelen hebben vooral een zeer negatief effect op kleine insecten (macrofauna) die in het water leven. Delfland doet jaarlijks metingen waaruit blijkt dat zowel de aantallen als de diversiteit erg laag zijn. Deze macrofauna vormen de basis van het ecosysteem, alle dieren die hier van leven hebben nu dus te weinig te eten. Daarnaast is het ook mogelijk dat het broedsucces van vogels lager is door de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen.

Volgens GroenLinks is deze aantasting van waardevolle natuurgebieden niet langer acceptabel. Natuurmonumenten geeft al jaren dit zorgwekkende signaal af bij het Hoogheemraadschap. Het beleid is momenteel gericht op handhaving om effluent (afvalwater) uit het Westland te voorkomen. Dit beleid faalt in de praktijk en het huidige waterbeheer leidt juist tot een verspreiding van het probleem.
GroenLinks deelt de zorgen van Natuurmonumenten en wil graag zien dat de gemeente Vlaardingen er bij het Hoogheemraadschap op aandringt haar beleid aan te passen en de waterkwaliteit tot topprioriteit te maken. We hebben dan ook de volgende vragen:

 1. Deelt u de zorgen omtrent de waterkwaliteit in het Midden-Delfland gebied en de gebieden in en rondom Vlaardingen, zoals de Vlietlanden, in het bijzonder?
   
 2. Kunt u aangeven of ook het water in de Vaart en binnen de bebouwde kom van Vlaardingen vervuild wordt door de bestrijdingsmiddelen vanuit het Westland? En met welke stoffen?
   
 3. Bent u bekend met de ‘Kaderrichtlijn Water’ (KRW) en dat deze Europese wetgeving er op is gericht om de waterkwaliteit binnen Europa te verbeteren? En bent u van mening dat de waterkwaliteit binnen Vlaardingen aan deze richtlijn moet voldoen?
  Deze richtlijn is niet vrijblijvend. De Europese Commissie kan dwangsommen of forse boetes opleggen. Ook bestaat de kans dat net zoals bij de ammoniak- en stikstofoxidencrisis, vergunningen niet verleend of vernietigd worden wanneer ze niet voldoen aan de KRW-doelen.
   
 4. Bent u bereid om in contact te treden met het Hoogheemraadschap aangaande de waterkwaliteit?
   
 5. Schoon water wordt door het huidige waterbeheer door vervuild gebied geleidt om vervolgens het Midden-Delfland gebied verder te vervuilen. Bent u bereid om bij het Hoogheemraadschap te pleiten voor ander waterbeheer waarin waterkwaliteit voorop staat? Bijvoorbeeld door de richting waarin het water stroomt aan te passen?
   
 6. Het Hoogheemraadschap van Delfland geeft aan dat de oorzaak van de vervuiling met bestrijdingsmiddelen voor een groot deel ligt bij de glastuinbouw in het Westland. Onder meer door lekkages en illegale lozingen. Bent u daarom bereid om te pleiten voor extra en striktere handhaving met eventueel hogere boetes?

We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet.

Met hartelijke groet,

namens de fractie van GroenLinks,
Neill Voorburg.

 
* https://www.clo.nl/indicatoren/nl1438-kwaliteit-oppervlaktewater-krw