De Broekpolder blijft groen!

De afgelopen dagen wordt er bericht in de media over de 'sanering’ van de Broekpolder. Begrijpelijk leidt dit tot grote zorgen bij Vlaardingers. Het spookbeeld van woningbouw komt dan ook weer direct om de hoek kijken. Ik snap deze angst heel goed, immers toen er in 2019 meer bekend werd over de sanering heeft GroenLinks daar direct actie op ondernomen. Het kon en kan natuurlijk niet dat er een grote kaalslag in de Broekpolder plaatsvindt. De Broekpolder is namelijk een waardevol natuurgebied op een unieke locatie midden in de Randstad. Naar aanleiding van een voorstel vanuit GroenLinks heeft de gemeenteraad zich destijds unaniem geschaard achter een groene Broekpolder, die groen blijft en waar woningbouw uitgesloten is. Dit staat nog steeds overeind - lees ons eerdere nieuwsbericht.

Wat is er aan de hand?
De bodem in de Broekpolder bestaat voor een deel uit verontreinigd slib uit de Rotterdamse havens. Hierdoor is de bodem verontreinigd. Daar heb je als bezoeker van de Broekpolder geen last van, maar de bodem- en waterkwaliteit in een gedeelte van de Broekpolder vormt wel een ecologisch probleem. Een deel van de bodemverontreiniging is in de loop der jaren afgedekt met een schonere laag grond. Bij het deel dat nog niet is afgedekt, zijn er ecologische risico’s aanwezig. Dit komt doordat bodemleven (wormen, insecten) deze verontreinigde bodem eet, waardoor de verontreiniging in het ecosysteem terecht komt. Zo eten mollen, vogels en andere dieren deze wormen en insecten, hierdoor 'schaalt” de vervuiling op en bereikt ook dieren buiten de Broekpolder.  
Het meest vervuilde gebied zit rond het archeologisch erf Masamuda, een deel van het honden losloopgebied, het stukje waar de waterzuivering staat en het noordelijk gedeelte van Staatsbosbeheer tegen de golfbaan aan. Het zijn dan ook deze gebieden waar de bodem verbeterd gaat worden. Dit zijn tevens gebieden met een relatief lage biodiversiteit en natuurlijke waarde. Hier is dus een grote verbetering mogelijk die samenvalt met bodemverbetering. Denk aan het aanleggen van natuurlijke kreken en de aanplant van meer diverse en inheemse bomen, planten en heesters.
Verder zal ook de waterkwaliteit verbeterd worden, hierdoor is waterzuivering van het regenwater dat in die delen van de Broekpolder valt niet meer nodig.
De grotere bospercelen blijven gevrijwaard van bodemverbetering, maar kunnen wel een impuls gebruiken wat betreft biodiversiteit. Momenteel is de beplanting veel te eenzijdig en daardoor gevoelig voor bijvoorbeeld essentaksterfte.

De bodem en de ecologische waarde verbeteren
In het verleden zijn al delen van de Broekpolder aangepakt en is de bodem daar verbeterd.
Zo is door een nat natuurgebied te creëren de Ruigte ontstaan en in het Klauterwoud zijn de speelvelden afgedekt met schone grond. Ook is het mountainbike parcours verhoogd en verhard en heeft de nieuwbouw van de scouting plaatsgevonden op een nieuwe gezonde leeflaag. Een plek als de ruigte laat zien dat het verbeteren van de bodem hand in hand kan gaan met het verbeteren van de natuur.
Het verbeteren van de biodiversiteit en natuurlijke waarde van het gebied moet volgens GroenLinks het uitgangspunt zijn voor de bodemverbetering in de Broekpolder. Zonder verbetering van de natuurwaarde ook geen bodemverbetering.

Wat gaat er praktisch gebeuren?
Voor de bodemverbetering en natuurverbetering van de genoemde delen van de Broekpolder stelt de provincie een fors bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar, mitst de gemeente en andere partijen als Staatsbosbeheer ook over de brug komen. De gemeente wil daarom 1,5 miljoen euro investeren. De gemeenteraad zal naar alle waarschijnlijkheid in mei 2022 een besluit nemen over het beschikbaar stellen van het geld vanuit de gemeente. Daarna zal het herinrichtingsplan verder uitgewerkt worden.

Voor GroenLinks is het belangrijk dat zoveel mogelijk bospercelen behouden blijven en er een investering gedaan wordt in de ecologische waarde. Ook in de bestaande bospercelen moet gekeken worden naar een verbetering van de biodiversiteit, het zijn nu nog overduidelijk percelen die ooit zijn aangeplant als ‘productiebos’. De werkzaamheden moeten zeer zorgvuldig en gefaseerd worden aangepakt, dit zal naar verwachting ergens tussen de 4 en de 7 jaar nodig hebben.

De gemeenteraad heeft in 2019 op initiatief van GroenLinks woningbouw uitgesloten. Met forse investeringen vanuit zowel de gemeente als de provincie in de natuur binnen de Broekpolder wordt woningbouw in de toekomst enkel onwaarschijnlijker. De saneringsplannen zijn namelijk bedoeld voor natuurversterking en zeker niet als opmaat naar woningbouw. GroenLinks staat in ieder geval pal voor een groene polder met een zo groot mogelijke diversiteit aan dieren, planten en bomen.

Het laatste woord is nog niet over de Broekpolder gezegd.
Naar aanleiding van de gesprekken die hierover gevoerd gaan worden in de gemeenteraad zal ik jullie verder op de hoogte houden. In de tussentijd ben ik uiteraard bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

Namens de fractie van GroenLinks,
Neill Voorburg.